Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-31

Arcoma AB: Arcoma AB :Delårsrapport andra kvartalet 2015

Svagt andra kvartal - utsikt för andra halvåret i linje med Arcomas
långsiktiga målsättning om tillväxt på 10-15%

Andra kvartalet

* Nettoomsättningen minskade med 37%
* till 25 203 (39 749) kSEK
* EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) minskade till -4 539 (3 044)
kSEK
* Resultat efter skatt -6 153 (-204) kSEK
* Resultat per aktie -0,87 SEK

Perioden januari-juni

* Nettoomsättningen minskade med 16% till 62 779 (74 410) kSEK
* EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) minskade till -754 (5 743) kSEK

* Resultat efter skatt -5 453 (285) kSEK
* Resultat per aktie -0,77 SEK

VIKTIGA HÄNDELSER

Förändringar i Arcomas styrelse

Vid Arcomas bolagsstämma den 19 maj beslutades om nyval av Jean-Yves Burel och
Tommy H Karlsson som ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade även att
utse Tommy H Karlsson till ny styrelseordförande.

Kapitalanskaffning

Styrelsen i Arcoma har tillsatt en finansiell rådgivare för att tillsammans
med bolaget utreda förutsättningarna för en kapitalanskaffning under andra
halvåret 2015.
Målsättningen är att stärka företagets likviditet inför lanseringen av nästa
generations Precision-plattform samt att utöka marknadsaktiviteterna på nya
marknader, framför allt i Asien och Europa. Syftet är även att stärka
bolagets rörelsekapital.

EFTER KVARTALET
Kapitalanskaffning

Styrelsen i Arcoma har beslutat att kalla till extra bolagsstämma och
föreslagit att bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission av aktier
med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 19,6 MSEK varav 17 MSEK är
säkerställt via teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

VD-KOMMENTAR
Försäljningen under det andra kvartalet 2015 uppgick till 25,2 MSEK och är en
minskning med 37 %. Jämfört motsvarande kvartal 2014. Under förra året bidrog
två större upphandlingar till att försäljningen under andra kvartalet blev
extremt bra och det första halvårets tillväxt låg på 39 %. Mer än 21
Precision- och Intuitionsystem, kopplade till större upphandlingar,
levererades ut i den perioden. Jag har tidigare nämnt att Arcoma, likt många
andra medicintekniska bolag som säljer kapitalintensiva produkter, har ett
ojämnt fördelat orderflöde över året och att försäljningen mellan enskilda
kvartal därmed kan variera signifikant. Den betydligt lägre omsättningen
under andra kvartalet resulterar i att Arcoma för första halvåret 2015
uppvisar en minskad omsättning på drygt 15% jämfört med föregående år. Som en
jämförelse uppvisar bolaget dock en tillväxt på 18% mot motsvarande halvår
2013. Resultatet påverkades negativt av den lägre försäljningen men även av
att vi under perioden hade en ofördelaktig produktmix. Resultatet på EBITDA
nivå försämrades jämfört med föregående år och Arcoma redovisar ett negativt
EBITDA för det andra kvartalet 2015 om -3,6 MSEK (3,0 MSEK).
Vi ser en tillfredställande aktivitet från både återförsäljare och
OEM-partners främst i Europa och Asien. Arbetet med att bredda
distributionskanalerna för våra fristående undersökningsbord börjar ge
resultat och beläggningen i vår produktionsanläggning i USA fortsätter att
utvecklas positivt. Utsikten för försäljningen under andra halvåret är i
linje med Arcomas långsiktiga målsättning om tillväxt på 10-15%.
I samband med bolagsstämman i maj valdes två nya ledamöter in i Arcomas
styrelse. Tommy H Karlsson tillträdde som ny styrelseordförande och Jean-Yves
Burel som ordinarie ledamot. Både Tommy och Jean-Yves har lång erfarenhet
från bolag som säljer kapitalintensiv medicinteknink utrustning, Tommy främst
från sin tid i Electas styrelse och Jean-Yves från GE-Healthcare. Våra nya
styrelseledamöter tillför Arcoma ytterligare kompetens inför vår planerade
marknadsexpansion.
Arbetet med att bredda och stärka vårt produkterbjudande kommer att forsätta
under 2015. Huvudfokus är fortsatt vidareutveckling av Precision-plattformen
för att ytterligare öka vår flexibilitet och tillgång till nya marknader
genom att integrera fler märken av digitala detektorer. Vi fortsätter även
arbetet med att genomföra produktregistreringar av både Precision och
Intuition, tillsammans med våra återförsäljare, i flera länder i Asien. Vår
bedömning är att vi kan börja se resultat av detta arbete under andra
halvåret 2015.
För att stödja produktutveckling och vår etablering på nya marknader samt
hantera behovet av rörelsekapital har styrelsen i Arcoma, tillsammans med vår
finansiella rådgivare, Erik Penser Bankaktiebolag, undersökt formerna för en
kapitalanskaffning under andra halvåret 2015. På styrelsemötet, som hölls den
28 augusti, beslutade styrelsen att ge förslag till den extra bolagsstämman i
Arcoma den 15 september 2015 att genomföra en nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen är planerad att uppgå
till 19,6 MSEK.

Frågor rörande rapporten besvaras av:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB
Tel: 0470-70 69 11
E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se

Arcoma AB Delårsrapport andra kvartalet 2015
http://hugin.info/163371/R/1948464/707733.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

HUG#1948464

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.