Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-31

Arcoma AB : Arcoma AB föreslår beslut om företrädesemission om 19,6 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS,
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE,
SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE
VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Pressmeddelande den 31 augusti 2015

Styrelsen i Arcoma AB (publ) ("Arcoma" eller "Bolaget") har den 28
augusti 2015 beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 15 september 2015
och föreslagit att bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission av
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieäga
re om 19,6 MSEK. Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 87 procent
via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande cirka 17 MSEK.
Teckningskursen i emissionen är 5,50 SEK.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Arcoma skapar innovativa digitala röntgensystem vilka ger sjukvården
förutsättningar för att använda sina resurser optimalt och korta ledtiden
mellan diagnos och behandling av patienter. Arcoma har de senaste åren
utvecklat och lanserat nya förbättrade versioner av sina två huvudsystem,
Precision och Intuition, som främst säljs med Canons digitala paneler. De nya
versionerna har mottagits mycket väl av marknaden och säljs idag genom Canons
återförsäljare i Europa och utvalda länder i Asien samt som OEM-produkter
till Canon USAs dotterbolag, Virtual Imaging Inc.. Arcoma har även breddat
sin produktportfölj genom att lansera bord för både urologi- och vaskulära
undersökningar.

Fokus för Arcoma framgent är att expandera sin försäljning via distributörer i
länder där Bolaget idag inte är representerade genom distributörssamarbete
med Canon. För att möjliggöra en sådan marknadsexpansion utvecklar Bolaget nu
nästa generation av Precision, kompatibel med fler märken av detektorer för
att komplettera dagens produktutbud och ge Arcoma möjlighet att erbjuda
kompletta system till marknader där Bolaget inte har tillgång till
märkesåterförsäljare eller tillräcklig marknadsnärvaro via OEM-kunder.

Arcoma avser att via företrädesemissionen anskaffa kapital för att i första
hand slutföra utvecklingen och den nödvändiga regulatoriska testningen av
Precision för märkesoberoende återförsäljare. Medel från emissionen kommer
även att investeras i marknadsaktiviteter och regulatoriska tillstånd i de
länder Bolaget kommer introducera produkten, samt stärka Bolagets
balansräkning ytterligare inför den planerade expansionen.

Villkor och utförligare information om nyemissionen

Styrelsen i Arcoma beslutade den 28 augusti 2015 att kalla till extra
bolagsstämma den 15 september 2015 och föreslå att bolagsstämman beslutar om
en nyemission av högst 3 556 693 aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare. Arcomas befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter
för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på
avstämningsdagen den 22 september 2015. För varje aktie i Arcoma som innehas
på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 5,50 SEK per
aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 19,6 MSEK före
emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 87
procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande cirka
17 MSEK (för mer information, se nedan).

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av
resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:
i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte)
och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning
ske pro-rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av
de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter
utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand ske till annan som tecknat
aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning
till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande
till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i
tredje hand ske till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning
av aktier, i proportion till sådana garantiåtagande. I den mån tilldelning i
något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom
lottning.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

* 15 september - extra bolagsstämma beslutar om företrädesemissionen
* 18 september - prospekt beräknas offentliggöras
* 18 september - sista dag för handel inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter
* 21 september - aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
* 22 september - avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
* 25 september - 9 oktober - teckningsperiod
* 25 september - 7 oktober - handel med teckningsrätter på Nasdaq First North

* 15 oktober - beräknad dag för offentliggörande av utfall

Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet
med högst 7 113 386 SEK, från 14 226 772 SEK till högst 21 340 158 SEK, genom
nyemission av högst 3 556 693 aktier, envar med ett kvotvärde om 2,00 SEK.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

I samband med företrädesemissionen har Arcoma erhållit teckningsförbindelser
från Bolagets största aktieägare, Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S
och Linc Invest AB samt Vixco Capital AB (helägt av styrelseledamoten Mats
Thorén). Teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till 8,7 MSEK, motsvarande
44,5 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om
emissionsgarantier med en befintlig aktieägare och ett antal externa
investerare innebärande att Företrädesemissionen är säkerställd upp till
högst 17 MSEK eller 87 procent genom tecknings- och garantiåtaganden. Den
befintliga aktieägaren erhåller ingen ersättning för sitt garantiåtagande.

Extra bolagsstämma den 15 september 2015

Företrädesemissionen kräver att extra bolagsstämma den 15 september 2015
beslutar om genomförande av företrädesemissionen. Kallelse till bolagsstämman
pressmeddelas separat.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Erik
Penser Bankaktiebolag, som även
agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Setterwalls
Advokatbyrå AB.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Arcoma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Arcoma kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna
offentliggöra omkring den 18 september 2015.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats,
och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas,
pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Sanionas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan",
"planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se

Arcoma AB föreslår beslut om företrädesemission om 19,6 MSEK
http://hugin.info/163371/R/1948463/707732.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

HUG#1948463

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.