Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-31

Arcoma AB: Arcoma AB :Kallelse till extra bolagsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Pressmeddelande den 31 augusti 2015

Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed
till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö tisdagen
den 15 september 2015 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

·vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9
september 2015; och

·anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 9 september 2015 skriftligen till
Arcoma Aktiebolag, Koncernledning, Annavägen 1, 352 46 Växjö. Anmälan kan
också göras per telefon 0470-70 69 79 eller per e-post arcoma@arcoma.se. I
anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall,
uppgift om biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 9 september 2015,
vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud mm.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år)
har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta
inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas
anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsida (www.arcoma-imix.com) och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande

1 Val av ordförande vid stämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Godkännande av dagordning.
4 Val av en eller två justeringsmän.
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6 Beslut om företrädesemission av aktier.
7 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6: Beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital
med högst 7 113 386 kronor genom nyemission av högst 3 556 693 aktier på
följande villkor:

1. 5,50 kronor ska betalas för varje ny aktie.

2. Teckning av aktier sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla
teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den
som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas
teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 22 september 2015.

4. Varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och två
teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning
av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

(i) iförsta hand
ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oav-sett om de var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för
teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning
till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhål-lande
till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att
teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

(ii) iandra hand
ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter
och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning
ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält
sig för teckning av; och

(iii) itredje hand
ske till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i
proportion till sådana garantiåtagande.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska
tilldelning ske genom lottning.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant
betalning under tiden från 25 september 2015 - 9 oktober 2015. Teckning av
aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under
samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske
enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som
erhåller tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och
betalningstiden.

7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första
avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

8. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre
formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Fullständiga förslag
Det fullständiga förslaget till beslut enligt punkten 6 tillsammans med
anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga
på bolagets kontor på Annavägen 1, 352 46 Växjö och på bolagets webbplats
(www.arcoma-imix.com) senast från och med den 1 september 2015 samt skickas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 7 113 386 stycken.
Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Växjö i augusti 2015

Arcoma Aktiebolag (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se

Kallelse till extra bolagsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)
http://hugin.info/163371/R/1948462/707731.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

HUG#1948462

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.