Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Arcoma AB : Arcoma AB presenterar kommuniké från årsstämma

Idag, den 20 maj 2016, hölls årstämma i Arcoma AB (publ). Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med
erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition och
ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
fastställdes. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets
resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon
vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2015 samt att tillgängliga
medel balanseras i ny räkning. Det beslutades även att bevilja
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.

Arvoden till styrelse och revisor

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 700 000
kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och vardera
100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade även att
styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering
samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, fakturera
styrelsearvoden. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag, ska
arvodet ökas med ett belopp som motsvarar avgifter enligt lag och
mervärdesskatt. Det beslutades att arvode till revisionsbolaget ska utgå
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Omval av styrelseledamöter samt omval av revisor

Vid stämman beslutades att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter Benson, Yvonne Mårtensson,
Mats Thorén och Tommy H Karlsson omvaldes som ordinarie styrelseledamöter.
Stämman beslutade även att omvälja Tommy H Karlsson som styrelseordförande.
Vidare omvaldes Deloitte AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Vid stämman beslutades att en valberedning ska utses inför kommande val och
arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en representant för
var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september
samt styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning
för valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid stämman beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission
av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna
ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.
Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom
konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner)
sammanlagt högst uppgå till 3 448 575 stycken. Utspädningen kan, vid fullt
utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 25 %.

Om ARCOMA AB
: Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av
integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik.
Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med
tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med
ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och
funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via
återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 500 av Arcomas
röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX
First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11, E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se

Arcoma stämmokommuniké 2016
http://hugin.info/163371/R/2014192/746660.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

HUG#2014192

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.