Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-17

Arcoma AB: Arcoma AB :PRESSRELEASE Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

17 april 2015

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed
till årsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö tisdagen den 19 maj
2015 kl. 15.00.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 12 maj 2015; och

· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 12 maj 2015
skriftligen till Arcoma Aktiebolag, Koncernledning, Annavägen 1, 352 46
Växjö. Anmälan kan också göras per telefon 0470-70 69 79 eller per e-post
arcoma@arcoma.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i
förekommande fall, uppgift om biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 12 maj 2015, vilket
innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud mm.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år)
har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta
inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas
anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsida (www.arcoma-imix.com) och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

1 om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
2 om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen, och
3 om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer
och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella
revisorssuppleanter

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att disponibla medel om
39 102 477 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter

Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Linc Invest AB
("Förslagsställarna") som tillsammans innehar ca 68 procent av aktierna och
rösterna i bolaget föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utan
suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår
styrelsen att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9: Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode om sammantaget 800 000 kronor
ska utgå, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och 100
000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå
enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella
revisorssuppleanter

Förslagsställarna föreslår omval av Peter Benson, Yvonne Mårtensson och Mats
Thorén som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Jean-Yves
Burel och Tommy H Karlsson som ordinarie styrelseledamöter. Göran Axelsson
har avböjt omval. Slutligen föreslås nyval av Tommy H Karlsson som
styrelseordförande.
Tommy H Karlsson, född 1946, är bl.a. styrelseordförande för James Dewhurst
Limited, Dunlop Aircraft Tyres Ltd och Martindale Pharma. Tommy H Karlsson
har tidigare bl.a. varit styrelseledamot i Elekta AB (2001-2011) och Intentia
AB (2002-2006) samt har innehaft uppdrag som verkställande direktör för
fordons- och industridivisionen vid SKF (1991-1995) och som koncernchef för
CarnaudMetalbox Engineering (1995-2000). Tommy H Karlsson har en MBA från
Uppsala Universitet.

Jean-Yves Burel, född 1951, är bl.a. styrelseordförande i Theraclion samt
styrelseledamot i Acerde och American Hospital of Paris. Jean-Yves Burel har
tidigare bl.a. innehaft uppdrag som VP Marketing&Commercial Operations för GE
Healthcare International (2003-2006) och VP Hospital and Healthcare Solutions
för samma bolag (2006-2010). Jean-Yves Burel har en MBA från Rouen Business
School.

Styrelsen föreslår omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Deloitte AB har
meddelat att auktoriserade revisorn Mats Häggbring fortsatt kommer att vara
huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier,
emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission
ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat
villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom
konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner)
sammanlagt högst uppgå till 790 377 stycken. Utspädningen kan, vid fullt
utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 10%. Syftet med
bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och
finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella
partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet
utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska
emissionskursen vara marknadsmässig.

Punkt 12: Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Förslagsställarna föreslår att årsstämman fattar beslut om emission av
teckningsoptioner riktad till den förslagna styrelseordföranden Tommy
Karlsson, den nuvarande styrelseledamoten Yvonne Mårtensson och den
föreslagna styrelseledamoten Jean-Yves Burel på följande villkor:

1 Högst 237 018 teckningsoptioner ska utges.
2 Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna
endast kunna tecknas enligt följande:

Tommy Karlsson: högst 142 268
teckningsoptioner

Yvonne Mårtensson: högst 47 375 teckningsoptioner

Jean-Yves Burel: högst 47 375
teckningsoptioner

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda
ett aktierelaterat incitamentsprogram till de av Bolagets styrelseledamöter
som inte representerar större aktieägare.

1 Teckning ska ske senast 10 dagar efter årsstämman.
2 Överteckning får inte ske.
3 För varje teckningsoption ska ett kontant vederlag betalas motsvarande
teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black Scholes formeln och
vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta.
Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska göras av
ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB i anslutning till årsstämman.
4 Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant
betalning enligt en teckningskurs uppgående till 150 procent av det
volymviktande genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på Nasdaq First North
under perioden från och med den 4 maj 2015 till och med den 18 maj 2015,
dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmast
tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och det antal
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska vara
föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning
och företrädesemissioner.
5 Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med 1 juni 2018 till
och med 30 juni 2018.
6 De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till
vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som
inträffar efter det att teckningen verkställts.
7 Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer
aktiekapitalet att öka med 474 036 kronor.

Skälen till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter att erbjuda ett
aktierelaterat incitament för Bolagets tillträdande styrelseordförande.

I Bolaget finns sedan tidigare ett personaloptionsprogram för ledande
befattningshavare utstående (Personaloptionsprogram 2014/2018). Inom ramen
för personaloptionsprogrammet har totalt 720 000 teckningsoptioner utgivits.
Den nu föreslagna emissionen av teckningsoptioner till vissa
styrelseledamöter av totalt högst 237 018 teckningsoptioner kan föranleda en
utspädning om totalt ca 2,95 procent (beräknat på antalet aktier som är
utstående per idag med tillägg av de aktier som tillkomer vid fullt
utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterats inom ramen för det
existerande personaloptionsprogrammet). Om utspädningen från
teckningsoptionerna som emitterats inom ramen för det exisiterande
personaloptionsprogrammet inte medräknas utan beräkningen istället endast
beaktar idag utestående aktier, uppgår utspädningen från de nu föreslagna
teckningsoptionerna till totalt ca 3,20 procent.

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det Förslagsställarnas
bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till
följd av emissionen av teckningsoptioner. Kostnaderna för teckningsoptionerna
kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och
administration av programmet.

Förslaget till emission av teckningsoptioner har beretts av Förslagsställarna
i samråd med externa rådgivare.

Särskild beslutsm...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.