Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-24

Arcoma AB : Flera framsteg på den asiatiska marknaden

Tredje kvartalet· Nettoomsättningen uppgick till 25 357 (27 493) kSEK, en minskning med
8%

· EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 247 (1 533)
kSEK

· Resultat efter skatt -1 952 (-793) kSEK

· Resultat per aktie -0,27 SEK
Perioden januari-september * Nettoomsättningen uppgick till 88 135 (101 903) kSEK, en minskning med 14%
* EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till -507 (7 276) kSEK
* Resultat efter skatt -7 405 (-508) kSEK
* Resultat per aktie -0,47 (0,45) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER

Kapitalanskaffning
Bolagsstämman beslöt att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt
för befintliga aktieägare om 19,6 MSEK varav 17 MSEK var säkerställda via
teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Målsättningen är att säkerställa företagets lansering av nästa generations
Precision-plattform och att utöka marknadsaktiviteterna på nya marknader,
framför allt i Asien och Europa samt att stärka bolagets rörelsekapital.

2015-09-18 Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemission i Arcoma
AB
2015-09-15 Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma med beslut att
genomföra nyemission
2015-08-31 Arcoma föreslår beslut om företrädesemission om 19,6 MSEK vid
extra bolagsstämma.

Marknad

2015-09-21 Genombrottsorder till Indien:Arcoma har genom en av sina OEM-kunder
erhållit en större order på Intuitionsystem till Indien. Beställningen gäller
en större upphandling till sjukhus i norra Indien och är värd ca 5,5 MSEK.
Ordern är den första större order Arcoma erhållit på den viktiga och snabbt
växande Indiska marknaden.

EFTER KVARTALET

Marknad

2015-10-07 Prestigeorder till Hong Kong: Arcoma har tillsammans med Canon och
vår lokala distributör vunnit två upphandlingar till Hong Kong. Ett av Hong
Kongs mest välrenommerade publika sjukhus, Queen Mary Hospital, har valt
Arcomas mest avancerade system Precision till sin radiologiavdelning. Arcoma
har även säkrat leverans av ett Intuitionsystem till ett privat sjukhus i
Hong Kong. De båda systemen är Arcomas första i Hong Kong. Värdet på
röntgensystemen är ca 1,2 MSEK.

2015-10-16 Produktgodkännande och första order från Sydkorea. Arcomas
autopositionerande system Precision har erhållit godkännande i Sydkorea och i
samband med detta har Arcoma även vunnit sin första order i landet. Systemet
är planerat att levereras under 2015 och kommer att vara i bruk på NHIS Ilsan
Hospital. Sjukhuset är det enda i sitt slag i Sydkorea som ägs och drivs av
Sydkoreas National Insurance Provider , NHIS. Ilsan Hospital har över 750
sängplatser och en målsättning att erbjuda modern och högkvalitativ vård i en
vänlig? atmosfär. Ilsan Hospital kommer att vara en utmärkt
referensinstallation för Arcoma på den krävande och växande sydkoreanska
marknaden. Värdet på ordern är strax under 1 MSEK.

2015-11-04 Arcoma erhåller produktgodkännanden i Thailand för de digitala
röntgensystemen Precision och Intuition. Produktgodkännande från Thai FDA
medför att Arcoma tillsammans med sin distributör i Thailand nu kan delta i
upphandlingar och aktivt sälja produkterna i landet. Thailand är en växande
marknad för digitala röntgensystem där höga krav ställs på funktion och
kvalitet delvis beroende på den växande medicinska turismen i landet.

Kapitalanskaffning

2015-10-15 Nyemissionen tecknades till 92% och antalet aktier ökade med 3 232
340 st. Företrädesemissionen i Arcoma AB (publ) med företrädesrätt för
bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 9 oktober
2015, tecknades till 91 procent. 82 procent har tecknats med stöd av
teckningsrätter, motsvarande cirka 16,0 MSEK. 9 procent har tilldelats
personer som anmält om teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande
cirka 1,7 MSEK. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk.

VD-KOMMENTAR

Försäljningen under det tredje kvartalet 2015 uppgick till 25,4 MSEK (27,5)
vilket var något lägre än motsvarande period 2014. Bolaget har, i likhet med
flera medicintekniska bolag, stora variationer i orderingång och försäljning
mellan kvartalen.

Försäljningen till distributörer i Europa ökade jämfört med motsvarande
kvartal 2014 och även försäljningen av fristående patientpositioneringsbord
ökade jämfört med samma period. För borden är ökningen till stor del kopplad
till genomförda marknadsaktiviteter och breddade säljkanaler och dessa skapar
förutsättningar för uthållig tillväxt inom produktsegmentet. Försäljningen
till OEM-kunder var dock lägre än under tredje kvartalet 2014. Arcoma har
påbörjat ett arbete med att se över sina marknadskanaler. Över tid är det
bolagets ambition att öka försäljningsandelen av produkter under eget
varumärke. Som en konsekvens kommer sannolikt OEM försäljningen på längre
sikt att koncentreras på färre partners. Omsättningen kopplat till
eftermarknad har under året visat en positiv trend. Även under det tredje
kvartalet ökade försäljningen men i lägre takt än tidigare. Kommunicerade
prishöjningar på delar av reservdelssortimentet kan ha påverkat
inköpsmönstret negativt på kort sikt.

På produktutvecklingssidan har Arcoma genomfört typtestning hos oberoende
testhus av den nya Precisionverisonen för märkesoberoende distributörer.
Projektet går nu in i sin slutfas och målsättningen är att kunna erbjuda
produkten till försäljning innan årsskiftet. Med den nya produktversionen
skapar Arcoma förutsättningar för försäljning av Precision även på marknader
där vi inte har samarbete med Canon.

Bolaget har under hösten genomfört en kapitalanskaffning för att stötta
introduktionen av nya produkter och vår etablering på nya marknader samt
hantera behovet av rörelsekapital. Företrädesemissionen i Arcoma med
företrädesrätt för bolagets aktieägare, avslutades den 9 oktober 2015 och
tecknades till 91 procent. 82 procent tecknades med stöd av teckningsrätter,
motsvarande cirka 16,0 MSEK. 9 procent har tilldelats personer som anmält om
teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,7 MSEK.
Emissionsgarantierna togs därmed inte i anspråk. Efter emissionskostnader och
återbetalning av brygglån tillfördes Arcoma 8,6 MSEK.

Det är glädjande att vi börjar se resultat av vårt arbete med att bredda
försäljningskanalerna i Asien.Stärkta av att ha vunnit referensorder på
framstående sjukhus på flera viktiga marknader fortsätter nu arbetet med att
ytterligare öka vårt avtryck i Asien. Vi fick nyligen både Precision och
Intuition godkända i Thailand och produktgodkännandet från Thai FDA gör att
Arcoma tillsammans med sin distributör i Thailand nu kan delta i
upphandlingar och aktivt sälja produkterna i landet. Majoriteten av systemen
till den vunna storordern i Indien kommer att levereras under årets sista
kvartal. Nyligen erhöll bolaget sina första order till två viktiga
marknader, Hongkong och Korea.. Installation av referenssystemen på Queen
Mary Hospital i Hong Kong och Ilsan i Korea är planerade att färdigställas
innan årsskiftet. Utsikten för andra halvåret är fortsatt att bolaget kommer
att uppvisa tillväxt i närheten av vår långsiktiga målsättning om 10-15%.

Jonas Salomonson

VD, Arcoma AB (publ)

Information För mer information kontakta: Företagets VD Jonas
Salomonsonjonas.salomonson@arcoma.se,

0470 - 70 69 11 alt. 070 - 389 29 11.

ARCOMA Delårsrapport tredje kvartalet
http://hugin.info/163371/R/1968940/719596.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

HUG#1968940

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.