Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-18

Arcoma AB : Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemission i Arcoma AB

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS,
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE,
SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE
VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Pressmeddelande den 18 september 2015

Prospekt och anmälningssedlar avseende Arcomas nyemission med företrädesrätt
för befintliga aktieägare finns nu tillgängligt på Arcomas hemsida
(www.arcoma.se) samt på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida (www.penser.se).
Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas följebrev, prospekt och
förtryckt emissionsredovisning och förvaltarregistrerade aktieägare kommer
att tillsändas följebrev och prospekt.

Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post;
emission@penser.se eller per post på adress Erik Penser Bankaktiebolag,
Emissionsavdelningen/Arcoma, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Tidplan för nyemissionen

Teckningstid: 25 september - 9 oktober 2015
Handel i teckningsrätter: 25 september - 7 oktober 2015

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB
Tel: 0470-70 69 11
E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Erik
Penser Bankaktiebolag, som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare
till Bolaget är Setterwalls Advokatbyrå AB.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Arcoma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Arcoma kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjort
den 18 september 2015.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats,
och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas,
pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Sanionas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan",
"planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Pressmeddelande Prospekt 20150918
http://hugin.info/163371/R/1952888/710518.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

HUG#1952888

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.