Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-20

Arcoma AB : PRESSRELEASE Kommuniké från årsstämma i Arcoma AB (publ)

19 maj 2015, hölls årstämma i Arcoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning
av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig
majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition och
ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
fastställdes. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets
resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon
vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2014 samt att tillgängliga
medel balanseras i ny räkning. Det beslutades även att bevilja
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.

Arvoden till styrelse och revisor

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 800 000
kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och vardera
100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Det beslutades att arvode till
revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Om- och nyval av styrelseledamöter samt val av revisor

Vid stämman beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter Benson, Yvonne Mårtensson
och Mats Thorén omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades
om nyval av Jean-Yves Burel och Tommy H Karlsson som ordinarie
styrelseledamöter. Stämman beslutade även att utse Tommy H Karlsson till ny
styrelseordförande. Vidare omvaldes Deloitte AB som revisionsbolag för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid stämman beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission
av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna
ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.
Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom
konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner)
sammanlagt högst uppgå till 790 377 stycken. Utspädningen kan, vid fullt
utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 10 %.

Riktad emission av teckningsoptioner

Vid stämman beslutades i enlighet med större aktieägares förslag om riktad
emission av sammanlagt högst 237 018 teckningsoptioner till
styrelseordföranden Tommy H Karlsson (högst 142 268 teckningsoptioner) och
styrelseledamöterna Yvonne Mårtensson och Jean-Yves Burel (högst 47 375
teckningsoptioner vardera). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny
aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till
150 procent av det volymviktade genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på
Nasdaq First North under perioden från och med den 4 maj 2015 till och med
den 18 maj 2015, dock lägst aktiens kvotvärde. Optionsrätten får utnyttjas
under perioden från och med den 1 juni 2018 till och med den 30 juni 2018.

Om ARCOMA AB
: Arcoma, med över 40 års samlad erfarenhet av branschen, är en ledande
leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalité och
avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala
bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem,
vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden
kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets
produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag
över 2 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcomas
halvautomatiska takhängda röntgensystem Intuition är bolagets mest flexibla
produkt och kan installeras i små rum och byggnader med låg takbärighet.
Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Sedermera
Fondkommission AB.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se

Kommuniké från Årsstämma i Arcoma AB
http://hugin.info/163371/R/1922774/689415.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

HUG#1922774

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.