Du är här

2018-03-09

Arise AB: Arise kallar till förtida inlösen av obligationen som förfaller 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER
ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER
ANDRA ÅTGÄRDER.

Arise AB (publ), ("Arise" eller "Bolaget"), meddelar att Bolaget
kommer att lösa in samtliga utestående obligationer i Bolagets
seniora säkerställda gröna obligation om 951,5 miljoner kronor (ISIN
SE0005906849) som förfaller till betalning i april 2019,
("Obligationen"), i syfte att refinansiera Obligationen.

Arise kommunicerade den 23 februari 2018 sin avsikt att emittera ett
nytt obligationslån om 650 miljoner kronor, ("Nya Obligationen"), i
syfte att refinansiera Obligationen. Arise meddelar att Bolaget nu
beslutat att till fullo lösa in Obligationen i förtid i enlighet med
villkoren för Obligationen, ("Obligationsvillkoren"). Förtida inlösen
kommer att ske den 23 mars 2018 med avstämningsdag den 16 mars 2018.
Inlösenbeloppet motsvarar 100 procent av nominellt belopp per
utestående obligation under Obligationen jämte upplupen och obetald
ränta i enlighet med Obligationsvillkoren.

Bolagets förtida inlösen är villkorad av att en eller flera
finansieringstransaktioner slutförs med villkor som Arise bedömer som
acceptabla och som ger en tillräcklig likvid för att lösa in
Obligationen till fullo. De planerade finansieringstransaktionerna
består av emittering av den Nya Obligationen med en löptid om tre år
för vilken teckningsåtaganden inhämtats för hela beloppet, ett
banklån om 100 miljoner kronor från DNB Sweden AB (pari passu och som
delar säkerhet med Nya Obligationen), ett banklån om 75 miljoner
kronor från DNB Sweden AB och med egna tillgängliga medel.

För den planerade nya seniora säkerställda obligationen om 650
miljoner kronor har teckningsåtaganden inhämtats för hela beloppet
från ett konsortium av investerare, inklusive DNB Bank ASA.

Arise har gett DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, i
uppdrag att agera som Sole Bookrunner i den planerade emissionen av
den nya seniora säkerställda obligationen.

I samband med förtida inlösen kommer Obligationen att avnoteras från
Nasdaq Stockholm.

Halmstad den 9 mars 2018
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Arise AB
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 9 mars 2018 kl 09.30 CET

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé
att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi
och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900,
org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se (http://www.arisewindpower.se)

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör varken ett erbjudande att sälja eller ett
erbjudande att förvärva värdepapper utgivna av Arise av vad slag de
än må vara i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller
försäljning skulle vara olagligt. Meddelandet kommer inte att
kopieras och får inte spridas i eller skickas till USA, Kanada, Japan
eller Australien, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning
skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.
Personer som nås av detta meddelande åläggs av Arise och Sole
Bookrunner att informera sig själva om och observera sådana
restriktioner.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av
värdepapper i USA. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har
inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid
gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act")
och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att
registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt
Securities Act samt i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Arise avser inte att
registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt
erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper till
allmänheten i Storbritannien. Följaktligen distribueras och riktar
sig detta meddelande enbart till personer i Storbritannien som är (i)
professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande
Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med
hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen
kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern
(alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer").
Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller
förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller
investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för
Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta
Personer. En person som inte är en relevant person bör inte agera
eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/arise-ab/r/arise-kallar-till-fortida-inlosen-a...
http://mb.cision.com/Main/707/2468828/803193.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.