Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-04

Arise AB: Kallelse till årsstämma 2017

Aktieägarna i Arise AB (publ) ("Arise") kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 4 maj 2017 kl. 11.00 på Scandic Hallandia, Rådhusgatan
4, 302 43 Halmstad.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2017,
dels anmäla sig och uppgift om eventuellt antal biträden senast
torsdagen den 27 april 2017, helst före kl. 16.00, via e-mail till
info@arise.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 035 20 20 900,
per fax 035 22 78 00, eller per post till Arise AB (publ),
Bolagsstämma, Box 808, 301 18 Halmstad.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt uppgift om
eventuellt antal biträden anges. Anmälan och uppgift om eventuellt
ombud och biträde registreras hos Arise för att skapa underlag för
röstlängden. Aktieägare som företräds via ombud ska utfärda daterad
och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande handling för den juridiska personen uppvisas. Eventuella
fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman, men
helst genom insändande av kopia redan dessförinnan. Fullmaktens
giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges
ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på bolagets hemsida www.arise.se och på huvudkontoret
i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, samt skickas till de aktieägare som
så begär och uppger sin adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman.
Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast
torsdagen den 27 april 2017. Det innebär att aktieägare i god tid
dessförinnan måste meddela förvaltaren eller banken om sin önskan att
få tillfällig ägarregistrering (s.k. rösträttsregistrering).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt
8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övriga fullständiga förslag finns
tillgängliga på bolagets huvudkontor i Halmstad och på bolagets
hemsida www.arise.se senast från och med onsdagen den 12 april 2017.
Kopia av handlingarna sänds till aktieägare som så begär och som
uppger sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på
bolagsstämman.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott
8. Anförande av VD
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2016
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2016

10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen

11. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och
revisorssuppleanter

14. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden etc.
15. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
16. Instruktion för valberedning
17. Fastställande av ersättningspolicy
18. Bemyndigande för emission av stamaktier, preferensaktier och
konvertibler

19. Bemyndigande för återköp av egna aktier
20. Bemyndigande för överlåtelse av egna aktier
21. Övriga ärenden
22. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 2
Valberedningen föreslår att advokat Jonas Frii utses till ordförande
vid stämman.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel om 973 331 kkr balanseras
i ny räkning.

Punkt 13
Valberedningen föreslår att fyra ordinarie styrelseledamöter utses.
Ledamöterna föreslås väljas för tiden intill slutet av den första
årsstämma som hålls efter 2017. Valberedningen föreslår att ett
registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag. Valberedningen
föreslår att det registrerade revisionsbolaget väljs för tiden intill
slutet av den första årsstämma som hålls efter 2017.

Punkt 14
Valberedningen föreslår att sammantaget arvode till styrelsen och dess
utskott utgår med totalt 1 675 000 kronor vilket innebär att arvodet
per ledamot är oförändrat. 625 000 kronor avser arvode till
ordföranden och 250 000 kronor till varje övrig ledamot i styrelsen
som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i
revisionsutskottet föreslås utgå med sammantaget 250 000 kronor
(varav dess ordförande uppbär 100 000 kronor och övrig ledamot 75 000
kronor), och för arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode utgå
med sammantaget 50 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 50 000
kronor).

Arvode till revisorn föreslås, enligt revisionsutskottets
rekommendation, utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 15
Valberedningen föreslår omval av Jon Brandsar, Joachim Gahm, Peter
Gyllenhammar och Maud Olofsson som ordinarie styrelseledamöter.
Vidare föreslås omval av Joachim Gahm som styrelseordförande.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns i
årsredovisningen och på www.arise.se.

Vid årsstämman 2016 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till
bolagets revisionsbolag för tiden intill den årsstämma som hålls
under 2017. Valberedningen föreslår, enligt revisionsutskottets
rekommendation, att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till
revisionsbolag för tiden intill slutet av den första årsstämma som
hålls efter 2017.

Punkt 16
Utseende av valberedning ska ske inför kommande val och arvodering,
vilken föreslås bestå av fem ledamöter, vilka är utsedda av de fyra
största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens
ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Punkt 17
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär bl.a.
en fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning för ledande
befattningshavare. Enligt riktlinjerna kan sådan rörlig ersättning
till ledande befattningshavare sammantaget uppgå till ett belopp om
cirka 3 200 000 kronor (cirka 4 200 000 kronor inklusive sociala
avgifter). Rörlig ersättning ska huvudsakligen baseras på bolagets
resultat. I årsredovisningen för 2016 anges totala ersättningar och
förmåner till ledningen under 2016.

Punkt 18
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
att öka bolagets aktiekapital genom dels emission av stam- och/eller
preferensaktier, dels emission av konvertibler utbytbara till stam-
och/eller preferensaktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för emitterade aktier skall
kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor.
Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens
marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna
ges ut vid emission av stam- och/eller preferensaktier och/eller
konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier, som
motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den
tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte
förhindrar att konvertibler förenas med sedvanliga omräkningsvillkor
som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Syftet
med bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i
bolagets kapitalstruktur, förvärv eller strukturaffärer i branschen.

Punkt 19
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa
årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var
tid utestående stamaktier med medel som kan användas för
vinstdisposition. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta
om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på Nasdaq
Stockholm ska priset ligga inom det vid var tid registrerade
kursintervallet. Aktier ska kunna förvärvas för att möjliggöra
förändringar i bolagets kapitalstruktur, för att användas vid
finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för
avyttring eller inlösen.

Punkt 20
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa
årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga
stamaktier. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om
avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det
sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttring ska kunna ske i samband
med eventuella förvärv eller andra transaktioner eller genom
försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över Nasdaq Stockholm
ska avyttring ske till gällande börskurs.

Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut i frågor under punkterna 18, 19 och 20 erfordras
att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
årsstämman.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet
registrerade aktier och röster i bolaget till 33 428 070. Bolaget har
vid denna tidpunkt 54 194 egna aktier.

Halmstad i april 2017
Arise AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO & IR Arise AB, + 46 70 244 89 16

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 april 2017 kl. 16.00 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé
att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi
och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900,
org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/arise-ab/r/kallelse-till-arsstamma-2017,c2232115
http://mb.cision.com/Main/707/2232115/653002.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.