Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-06

Arise AB: Kommuniké från årsstämma den 6 maj 2014 i Arise AB (publ)

Vid årsstämma den 6 maj 2014 i Arise AB (publ) beslutades att;

· fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningen,

· ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2013,
· arvode till styrelse och utskott ska utgå om sammanlagt högst 1
425 000 kr och arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer
och godkänd räkning,

· omvälja styrelseledamöterna Joachim Gahm, Peter Nygren och Maud
Olofsson,

· välja in Peter Gyllenhammar och Jon Brandsar som nya ordinarie
styrelseledamöter,

· välja Joachim Gahm som ny styrelseordförande,
· omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag för
tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2014,

· anta instruktioner och arbetsordning för nästa valberedning,
· godkänna styrelsens beslut att utge, erbjuda och överlåta högst
140 000 syntetiska optioner till koncernledningen,

· fastställa en ersättningspolicy för ledande befattningshavare,
· bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och
· bemyndiga styrelsen att besluta om återköp respektive avyttring av
egna aktier.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Enligt valberedningens förslag valdes fem ordinarie styrelseledamöter:
Jon Brandsar, Joachim Gahm, Peter Gyllenhammar, Peter Nygren och Maud
Olofsson. Joachim Gahm valdes som ny styrelseordförande.

Arvode till ledamöterna i styrelse och utskott ska utgå med sammanlagt
1 425 000 kronor. 625 000 kronor avser ersättning till
styrelseordföranden och 250 000 kronor avser ersättning till varje
övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Arvode för
arbete i revisionsutskottet ska utgå med sammantaget 250 000 kronor,
varav dess ordförande uppbär 100 000 kronor. Arvode för arbete i
ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor, varav dess
ordförande uppbär 50 000 kronor.

Beslutades vidare att en valberedning ska utses inför kommande val och
arvodering. Den ska bestå av fem ledamöter, vilka ska utses av de
fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte
styrelsens ordförande.

Årsstämman godkände styrelsens beslut att erbjuda, överlåta och utge
högst 140 000 syntetiska optioner till koncernledningen (sju
personer) i Arise och dess koncern. Optionsprogrammet var villkorat
av årsstämmans godkännande.

Årsstämman beslutade även om ersättningspolicy för ledande
befattningshavare innebärande bl. a. fast lön och, från tid till
annan, rörlig ersättning om högst en tredjedel av årlig fast lön.
Rörlig ersättning ska huvudsakligen baseras på bolagets resultat.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om nyemission av aktier
med företrädesrätt, eller med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets
aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt
bolagsordningen. Bemyndigandet omfattar rätt att fatta beslut om
apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt.
Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens
marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Bemyndigandet ska
kunna utnyttjas för förvärv eller strukturaffärer i branschen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna
besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående
aktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet
innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägares
företrädesrätt. Vid förvärv på NASDAQ OMX ska priset ligga inom det
vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärvas
för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid
finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för
avyttring eller inlösen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna
besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga aktier. Aktierna ska
kunna överlåtas med avvikelse från aktieägares företrädesrätt,
villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske.
Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller
andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna
marknaden. Vid försäljning över NASDAQ OMX ska avyttring ske till
gällande börskurs.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med enhällighet.

Halmstad den 6 maj 2014
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
Leif Jansson, IR-chef Arise AB, + 46 707 340 554

Informationen är sådan som Arise AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 6 maj 2014 kl. 14.00.

----------------------------------------------------------------------

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft
med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade
vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1
000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900,
org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se (http://www.arisewindpower.se)
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/arise-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-den-6-maj-...
http://mb.cision.com/Main/707/9579984/241126.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.