Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-02

Aros Bostadsutveckling AB: Första AP-fonden ny storägare i Aros Bostadsutveckling

Aros Bostadsutveckling AB ("Aros Bostad" eller "Bolaget") har ingått
avtal om att emittera 4 397 538 stamaktier ("Nyemissionen") om cirka
150 miljoner kronor till Första AP-fonden motsvarande ett totalt
värde på stamaktierna i Bolaget om cirka 1 100 miljoner kronor efter
Nyemissionens genomförande. Syftet med Nyemissionen är att skapa
förutsättningar för att ytterligare expandera Aros Bostads
byggrättsportfölj genom värdeskapande förvärv, samtidigt som
ägarbasen förstärks med ytterligare en välrenommerad institutionell
ägare. I samband med Nyemissionen förvärvar Första AP-fonden även
aktier från huvudägarna i Bolaget i syfte att befästa sin position
som en av Bolagets långsiktiga huvudägare. Kallelse till extra
bolagsstämman offentliggörs separat idag och innehåller styrelsens
förslag till beslut om Nyemissionen samt förslag till val av ny
styrelseledamot.

Johan A. Gustavsson, styrelseordförande i Aros Bostad:
"Vi välkomnar Första AP-fonden som en av Aros Bostads största ägare
och ser fram emot att fördjupa de senaste årens samarbete
ytterligare. Första AP-fonden har tidigare investerat betydande
belopp i flera av Aros Bostads projekt. Vi ser mycket positivt på de
nuvarande marknadsmöjligheterna och har för avsikt att gemensamt
expandera bolaget."

Nyemissionen genomförs till en teckningskurs om 34,11 kronor per
stamaktie motsvarande ett totalt värde på stamaktierna i Bolaget om
cirka 1 100 miljoner kronor efter Nyemissionens genomförande. Grunden
för teckningskursen är baserad på Bolagets uppskattade marknadsvärde
samt efter överenskommelse med tecknaren och har fastställts efter
förhandlingar med tecknaren. Nyemissionen medför att Aros Bostad
erhåller en likvid om cirka 150 miljoner kronor före
transaktionskostnader vilket ger Bolaget finansiellt handlingsutrymme
och skapar förutsättningar för att ytterligare utöka Bolagets
byggrättsportfölj genom värdeskapande förvärv. Syftet med
Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är vidare att Nyemissionen ska kunna riktas till
Första AP-fonden som av styrelsen bedöms som en strategisk och viktig
institutionell investerare i Aros Bostad. Vidare bedöms
marknadsförutsättningarna vara goda för en fortsatt expansion av
Bolagets verksamhet.

Styrelsen i Aros Bostad föreslår att extra bolagsstämman den 18
september 2019 ska besluta om Nyemissionen. Nyemissionen och teckning
av aktier är villkorad av att Finansinspektionen godkänner
ägarprövning av Första AP-fonden. Aros Bostads huvudägare Vencom
Residential AB, Sultanen Invest AB och PRP Management AB
("Huvudägarna") som tillsammans kontrollerar 75,7 procent av antalet
stamaktier och 74,4 procent av antalet röster i Aros Bostad har
förbundit sig att rösta för Nyemissionen på den extra bolagsstämman.

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med cirka 87 951
kronor, från cirka 655 073 till 743 024 kronor, genom nyemissionen av
4 397 538 stamaktier. Antalet stamaktier ökar genom nyemissionen från
27 855 150 till 32 252 688 och det totala antalet aktier ökar från 32
753 662 till 37 151 200. Nyemissionen medför en utspädning för
stamaktieägarna i Bolaget om 13,6 procent i förhållande till antalet
stamaktier i Bolaget efter Nyemissionen.

I tillägg till Nyemissionen har Första AP-fonden ingått ett avtal om
att förvärva 1 989 654 stamaktier motsvarande 7,1 procent av antalet
stamaktier och 7,0 procent av antalet röster i Aros Bostad
("Förvärvet") före Nyemissionen. Förvärvet sker pro rata från
Huvudägarna som tillsammans efter Nyemissionen och Förvärvet fortsatt
är huvudägare och kommer att kontrollera 59,2 procent av antalet
stamaktier och 58,4 procent av antalet röster i Aros Bostad. Första
AP-fonden kommer efter Nyemissionen och Förvärvet att äga 19,8
procent av antalet stamaktier och motsvarande 19,5 procent av antalet
röster i Aros Bostad.

Nyemissionen och Förvärvet är villkorade av att Första AP-fonden
genomgår och godkänns vid ägarprövning hos Finansinspektionen då Aros
Bostad är en förvaltare av alternativa investeringsfonder under
Finansinspektionens tillsyn, eftersom Nyemissionen och Förvärvet
medför en väsentlig ändring av Bolagets ägarkrets.

Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs separat idag och
innehåller styrelsens förslag till beslut om Nyemissionen samt
förslag till val av ny styrelseledamot, varvid Johan Temse Första
AP-fonden föreslås väljas till ny styrelseledamot.

Mer information om Johan Temse

Utbildning och bakgrund: Johan Temse har en civilingenjörsexamen i
fastighetsekonomi från KTH. Investeringsansvarig Fastigheter Fösta
AP-fonden sedan 2016, Investment manager Aberdeeen Asset management
2007-2015, Equity analyst Standard & Poor 2006-2007, Analysansvarig
DTZ 2000-2005.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i Aros Bostad IV AB,
Urbanea Fastigheter AB och J.S. Bång Fastigheter AB. Styrelseledamot
i Cityhold Office Partnership och Agore samt i 34 bolag inom
Secore-koncernen.

Födelseår: 1973

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk
person: 0

Rådgivare

DNB Markets agerar som finansiell rådgivare och Baker McKenzie
Advokatbyrå som juridisk rådgivare till Aros Bostad i samband med
transaktionerna.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller
kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon:
+46 8 400 230 50

Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se,
telefon: +46 73 518 02 70

Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post:
anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8
463 83 00

Denna information är sådan som Aros Bostadsutveckling AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 2 september 2019, 08:30 CEST.

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på
utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i
attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som
står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar
kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga
bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela
värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil
avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första
AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse,
Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka
entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq
First North Growth Market är Erik Penser Bank. Aros Bostad driver
bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande cirka
3 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild
inriktning mot Storstockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aros-bostadsutveckling-ab/r/forsta-ap-fonden-...
https://mb.cision.com/Main/16425/2893609/1098956.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.