Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-07

Årsstämma i Betsson: Rapport från insidan av en poststämma

Den 5 maj 2021 höll Betsson årsstämma och i likhet med många andra hade bolaget valt att, med stöd av de tillfälliga reglerna som tillkommit med anledning av Corona-pandemin, hålla stämma enbart per post.

Detta är en lösning som Aktiespararna varit kritiska mot, bland annat för bristen på insyn och de svårigheter den innebär för aktieägarna att göra sin röst hörd. En poststämma genomförs på så sätt att aktieägarna enbart har möjlighet att förtidsrösta per post. Eventuella frågor måste ställas skriftligt till bolaget senast 10 dagar innan stämman och ska sedan besvaras skriftligt senast 5 dagar innan stämman. Närvarande vid ”stämman” är istället endast stämmoordföranden, ev stämmosekreterare, de som föreslagits att justera protokoll samt bolagets Vd och delar av styrelsen. Inga vanliga aktieägare får alltså vara med i ”rummet”.

Denna gång hade dock undertecknad blivit tillfrågad om att tillsammans med advokat Clarissa Fröberg justera protokollet och fick därför vara med. Stämman gick till så att de närvarande erhöll en röstlängd, en utskrift av de inkomna poströsterna samt ett utkast till protokoll som gicks igenom punkt för punkt. Därefter gjordes ev. mindre justeringar i utkastet till protokoll varpå detta sedan justerades i vanlig ordning av de utsedda justeringspersonerna, stämmoordföranden och stämmosekreteraren. Det hela var över på ca 10 minuter och var, vilket kanske knappast behöver förtäljas, betydligt tråkigare än en vanlig stämma.  

Samtliga förslag gick igenom med betryggande majoritet, vilket bland annat innebar att hela styrelsen omvaldes.

Om Betsson kan kort konstateras att bolaget, efter ett par tröga år, verkar vara på väg åt rätt håll igen om än kanske inte så fort som många önskar och aktien har fortfarande långt upp till den nivå runt 150 kr som den handlades i för ett antal år sedan. Aktieägarna kan åtminstone glädjas åt en hyfsad utdelning om 3,68 SEK vilket i skrivande stund (med en aktiekurs om 81,05 SEK) motsvarar en direktavkastning om ca 4,5%. Utdelningen sker på det för bolaget vanliga sättet, det vill säga genom en aktiesplit med automatiskt inlösenförfarande.

Bevakare och skribent: Sverre Linton

Författare Bolagsbevakningen