Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Årsstämma i Lundin Petroleum AB den 12 maj 2016

sstämma i Lundin Petroleum AB den 12 maj 2016

Stockholm, 2016-05-12 15:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Årsstämma i Lundin Petroleum AB (publ) hölls idag torsdagen den 12 maj 2016 i
Stockholm.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret
2015 fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2015.

Till styrelseledamöter omvaldes Peggy Bruzelius, C. Ashley Heppenstall, Ian H.
Lundin, Lukas H. Lundin, Grace Reksten Skaugen, Magnus Unger och Cecilia Vieweg
och Alex Schneiter valdes som ny styrelseledamot. William A. Rand hade avböjt
omval.

Ian H. Lundin omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt
följande: (i) årligt arvode om 500 000 kronor till styrelseledamöter
(utom styrelseordföranden och verkställande direktören); (ii) årligt arvode om
1 050 000 kronor till styrelseordföranden (iii); årligt arvode om 100 000
kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för
kommittéordföranden); och (iv) årligt arvode om 150 000 kronor till
kommittéordföranden; där det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive
arvode till kommittéordföranden, ej skall överstiga 900 000 kronor.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor för en period fram
till årsstämman 2017. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå
enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag:

- att godkänna bolagets ersättningspolicy 2016 för bolagsledningen, som
innehåller fyra huvudkomponenter för ersättning: a) grundlön; b) årlig rörlig
lön; c) långsiktigt incitamentsprogram (Long-term Incentive Plan (LTIP)); och
d) övriga förmåner, samt som omfattar ersättning till styrelseledamöter för
arbete som utförs utanför styrelseuppdraget.

- att godkänna att LTIP 2016 för medlemmar av bolagsledningen och ett antal
nyckelpersoner, som ger deltagarna möjligheten att erhålla aktier i Lundin
Petroleum under förutsättning av oavbruten anställning och att ett
prestationsvillkor uppfylls över en treårig prestationsperiod.
Prestationsvillkoret är baserat på aktiekursens tillväxt och lämnad utdelning
("Total Shareholder Return") avseende Lundin Petroleum-aktien jämfört med Total
Shareholder Return för en grupp referensbolag. Det totala antalet
prestationsaktier under LTIP 2016 på dagen för tilldelning får inte överstiga
715 000 och den maximala kostnaden för tilldelningar under LTIP 2016, exklusive
kostnader relaterade till leverans av prestationsaktier, uppgår till cirka 9,4
miljoner USD (cirka 77,1 miljoner SEK), exklusive kostnader för sociala
avgifter.

- att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller
konvertibla skuldebrev motsvarande sammantaget högst 34 000 000 aktier, samt
att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, i syfte att
möjliggöra företagsförvärv eller andra större investeringar; samt

- att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier i
Lundin Petroleum på NASDAQ Stockholm. Det högsta antalet återköpta aktier skall
vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle
överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och
produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass
främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker
”LUPE”). Lundin Petroleumhar 685 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade
och sannolika reserver per den 31 december 2015.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton Teitur Poulsen Robert Eriksson
Informationschef VP Corporate Planning & Manager, Media
E-mail: Investor Relations Communications
maria.hamilton@lundin. Tel: + 41 22 595 10 00 Tel: 0701-112615
ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50

Denna information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella
instrument (SFS 1991:980).

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krvs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.