Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

Artificial Solutions International AB: KOMMUNIKÉ FRÅN Artificial Solutions extra bolagsstämma

Artificial Solutions International AB (publ):s, ("Artificial
Solutions" eller "Bolaget") extra bolagsstämma ägde rum onsdagen den
8 januari 2020 hos Cirio Advokatbyrå i Stockholm. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

Godkännande av beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från
den 12 december 2019 om att öka bolagets aktiekapital med högst 33
359 396,97 SEK genom nyemission av högst 18 532 998 nya aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare,
varvid varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt.
Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier.
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara
onsdagen den 22 januari 2020. Teckning av nya aktier med
företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och
med den 24 januari 2020 till och med den 11 februari 2020. Styrelsen
ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Anmälan
om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske mellan den
24 januari 2020 till och med den 11 februari 2020 och teckning ska i
sådana fall ske på särskild teckningslista. Teckningskursen är 6,5
SEK per aktie.

Vid fullteckning i nyemissionen tillförs Bolaget cirka 120 MSEK före
emissionskostnader.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
(övertilldelningsoption)

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att bemyndiga styrelsen, i händelse av överteckning i
företrädesemissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
vid ett eller flera tillfällen, att senast den 31 mars 2020 fatta
beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom en riktad nyemission
av aktier (övertilldelningsoption) om maximalt 4 615 500 ytterligare
aktier, motsvarande ett belopp om cirka 30 MSEK. Styrelsen ska ha
rätt att besluta till vilka de nya aktierna ska tilldelas. Nyemission
enligt detta bemyndigande ska ske till en teckningskurs om 6,5 SEK
per aktie.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att bemyndiga styrelsen att inom ramen för den bolagsordning som är
gällande när styrelsen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets
aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana
nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av
aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i
Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Detta bemyndigande ersätter det bemyndigande som årsstämman 2019
beslutade om.

För mer information, vänligen kontakta:

Lawrence Flynn, VD, Artificial Solutions International AB

+46 8 663 54 50

lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB (publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är ett av de ledande bolagen inom
kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som
möjliggör för människor att kommunicera med applikationer,
webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika
naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo, gör det möjligt för större
globala företag att tillsammans med utvecklare skapa sofistikerade
och mycket intelligenta Conversational AI-applikationer på 35 språk
för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra
nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i
Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att
implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk,
såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade
konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera.
Teknologin används redan dagligen av miljontals människor i
hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor
över hela världen. För mer information, vänligen besök
www.artificial-solutions.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/artificial-solutions-international-ab/r/kommu...
https://mb.cision.com/Main/16195/3004605/1171486.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.