Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Asarina Pharma: Asarina Pharma avser att genomföra en riktad nyemission

Asarina Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: ASAP)
("Asarina Pharma" eller "Bolaget") offentliggör idag avsikten att
genomföra en riktad nyemission till institutionella investerare
("Nyemissionen").

Teckningskursen i Nyemissionen och antalet nyemitterade aktier kommer
att fastställas genom ett anbudsförfarande. Avsikten är att antalet
nyemitterade aktier ska uppgå till maximalt 2 159 148 aktier.

Anbudsförfarandet kommer att påbörjas omedelbart. Prissättning och
tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan Nasdaq First
North Growth Market öppnar klockan 09:00 den 24 oktober 2019.
Tidpunkten för stängning, prissättning och tilldelning i
anbudsförfarandet fastställs av Bolaget. Bolaget kommer att informera
om utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande efter att
anbudsförfarandet har avslutats.

Nettolikviden från Nyemissionen avses att användas för att (i)
förbereda och genomföra fas IIA studie för Bolagets behandling av
Tourettes syndrom, (ii) fortsätta formuleringsarbetet med Sepranolon
för att hitta en ny administrationsform, och (iii) genomföra
förberedande arbete för fas III studier av Sepranolon inom behandling
av PMDS.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt
sätt samt att diversifiera aktieägarebasen.

Nyemissionen förutsätter bland annat att Asarina Pharmas styrelse,
efter att anbudsförfarandet avslutats, beslutar att emittera nya
aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 8 maj
2019.

Bolaget har informerats av Ergomed om dess intresse att sälja
befintliga aktier i samband med nyemissionen. Vid tillräcklig
efterfrågan under anbudsförfarandet kan sådan försäljning komma att
genomföras. En eventuell försäljning av aktier ägda av Ergomed kommer
att ske till samma pris som priset per aktie i Nyemissionen.

Bolaget har anlitat DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial
Sverige och Zonda Partners AB som Joint Bookrunners i Nyemissionen.

Viktig information

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN
ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING
ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA
PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I
ASARINA PHARMA.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Asarina
Pharma i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller
uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som
avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller är
undantagna från registrering enligt US Securities Act från 1933, i
dess aktuella lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller
säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från
registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av
registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som avses här i USA eller att göra ett
offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i
detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras
eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller
till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan
jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller
distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och
förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra
åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte
godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Asarina Pharma har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av
värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje
EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till
"kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat
material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast
till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta
dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast
att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i)
personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar
och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i
artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I
Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta
meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att
involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer
ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte
eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som
återspeglar Asarina Pharmas avsikter, bedömningar eller nuvarande
förväntningar om och mål för Asarina Pharmas framtida verksamhet,
finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter,
förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där
Asarina Pharma verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som
inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de
innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan",
"planera", "uppskatta", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller,
i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika
antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden.
Trots att Asarina Pharma anser att förväntningarna som återspeglas i
dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några
garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta.
Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller
uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan
de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de
som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av
många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda
händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska
händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks
eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden.
Asarina Pharma garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade
uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och åtar sig
inte något ansvar för den framtida uppfyllelsen av de uttalanden som
görs i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera
eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla
efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte
otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden
som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Varken Asarina Pharma eller någon annan åtar sig någon skyldighet att
granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar
av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår
eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta
pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nordkild, CEO, Asarina Pharma AB

Tel: +45 25 47 16 46

E-mail: peter.nordkild@asarinapharma.com

Om Asarina Pharma

Asarina Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar
Sepranolon, världens första dedikerade behandling för premenstruellt
dysforiskt syndrom (PMDS) och andra menstruationsrelaterade
tillstånd. Bolagets projektportfölj bygger på över 40 års forskning
om menstruationsrelaterade sjukdomar som PMDS och menstruell migrän.
Med Bolagets nya familj av GAMSA-föreningar (GABAA-modulerande
steroidantagonister) strävar vi efter att leverera en ny generation
av effektiva och säkra läkemedel för sjukdomar som fortfarande inte
har någon behandling för att därigenom bli ett ledande bolag inom
kvinnohälsa.

Denna information är sådan som Asarina Pharma är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 oktober 2019 kl.17:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/asarina-pharma/r/asarina-pharma-avser-att-gen...
https://mb.cision.com/Main/17069/2939758/1128464.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.