Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Ascelia Pharma AB: Kommuniké från årsstämma den 14 november 2019 i Ascelia Pharma AB

Idag, den 14 november 2019, hölls årsstämma i Ascelia Pharma AB. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även
att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens
förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till
aktieägarna, samt att tillgängliga medel om 255 690 178 kronor
balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
omvälja Peter Benson, Niels Mengel, Bo Jesper Hansen, René Spogárd,
Helena Wennerström och Hans Maier som ordinarie styrelseledamöter.
Peter Benson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode för perioden intill
årsstämman 2020 (dvs. en period om sex månader då årsstämman även
beslutade om omläggning av bolagets räkenskapsår från brutet
räkenskapsår till kalenderår) ska utgå med 200 000 kronor till
styrelseordföranden samt med 100 000 kronor till envar av övriga
styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Det beslutades
vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 50 000 kronor till
ordföranden i revisionsutskottet och med 12 500 kronor till envar av
de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, samt att ett extra arvode
om 70 000 kronor ska utgå till Helena Wennerström som ersättning för
hennes arbete som ordförande i revisionsutskottet relaterat till
bolagets börsnotering för perioden sedan årsstämman 2018, då arbetet
blivit mer omfattande än vad som förutsetts.

Årsstämman beslutade slutligen att omvälja Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att arvode till revisorn
ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn
Carl Fogelberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en
valberedning ska utses inför kommande val och arvodering.
Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre
största aktieägarna per den sista september, jämte styrelsens
ordförande. Inför årsstämman 2020 ska valberedningen dock istället
sammansättas baserat på förhållandena per den sista november, då
årsstämman även beslutade om omläggning av bolagets räkenskapsår från
brutet räkenskapsår till kalenderår. Vidare antogs en instruktion och
arbetsordning för valberedningen.

Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en
ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och därmed relaterad
ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omlägga
bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår (1 juli-30 juni) till
kalenderår (1 januari-31 december), och att göra därmed relaterad
ändring av bolagsordningen, varigenom den sista dagen i det
innevarande räkenskapsåret kommer att vara den 31 december 2019.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor,
besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för
bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv
eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra nyemission av
aktier till industriella partners inom ramen för samarbeten och
allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut till följd
av nyemission av aktier får uppgå till högst 5 872 227 stycken,
vilket motsvarar en utspädning om cirka 20 procent beräknat på
antalet aktier som för närvarande finns utestående i bolaget. I den
mån nyemission av aktier sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande
(A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B)
ändring av bolagsordningen; (C) bemyndigande för riktad emission av
C-aktier; (D) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (E) beslut
om överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av
ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat
aktiesparprogram för bolagets verkställande direktör, ledande
befattningshavare och nyckelpersoner ("LTI 2019"). LTI 2019 innebär
att deltagarna investerar i stamaktier i bolaget ("Sparaktier").
Efter en förutbestämd tidsperiod har deltagarna rätt att erhålla
ytterligare aktier i bolaget vederlagsfritt ("Matchningsaktier").
Därutöver, under förutsättning av att ett mål relaterat till
utvecklingen av aktiekursen uppfylls, kommer deltagarna vidare att ha
rätt att erhålla ytterligare aktier i bolaget vederlagsfritt
("Prestationsaktier").

Maximalt antal aktier som kan ges ut under LTI 2019 uppgår till 588
560, varav 466 200 för leverans av Matchningsaktier och
Prestationsaktier till deltagarna och sammanlagt 122 360 för att
likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter, vilket
motsvarar en utspädning om cirka 2,4 procent av bolagets aktiekapital
och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som
tillkommer vid maximalt utgivande av aktier i anslutning till LTI
2019.

För att säkerställa bolagets leverans av Matchningsaktier och
Prestationsaktier i LTI 2019 beslutade årsstämman även (i) att ändra
bolagets bolagsordning innebärande att ett nytt aktieslag, C-aktier,
införs i bolagsordningen för att möjliggöra emission av C-aktier inom
ramen för LTI 2019; (ii) att bemyndiga styrelsen att besluta om
riktad emission av C-aktier, varvid de nya aktierna, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, endast ska kunna tecknas av en bank
eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande
kvotvärdet; (iii) att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av
egna C-aktier; samt (iv) att godkänna överlåtelse av egna stamaktier
till deltagarna i LTI 2019.

Malmö den 14 november 2019

Ascelia Pharma AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 14 november 2019, kl. 14.00.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på
utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi
är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en
känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk.
Ascelia Pharma har två produktkandidater - Mangoral® och Oncoral -
under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg
in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra
visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter
med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens
gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt
cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia
Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer
information besök www.ascelia.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ascelia-pharma-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/16300/2961434/1141431.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.