Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

Ascelia Pharma AB: Utnyttjande av övertilldelningsoption, meddelande om stabiliseringsåtgärder och avslutande av stabilis...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN,
ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION
ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA
REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Erik Penser Bank AB (publ) ("Erik Penser Bank") meddelar att
stabiliseringsåtgärder har utförts i Ascelia Pharma AB:s (publ)
("Ascelia Pharma" eller "Bolaget") aktier på Nasdaq Stockholm, att
Erik Penser Bank utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 882 017
aktier i Ascelia Pharma och att stabiliseringsperioden nu har
avslutats och att inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att
utföras.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av
nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på
Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet") innehade Erik Penser Bank möjlighet,
i egenskap av stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i
syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den
som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm,
OTC-marknaden eller på annat sätt, och kunde genomföras när som helst
under perioden som började på första dagen för handel i Bolagets
aktier på Nasdaq Stockholm, det vill säga den 13 mars 2019, och
avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Erik Penser Bank har dock
inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har
heller inte lämnat några garantier för att stabilisering skulle
genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst
utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner
genomförts till ett pris som är högre än det pris som fastställts i
Erbjudandet.

Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Erik Penser Bank
vilken kunde utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från
första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm
("Övertilldelningsoptionen"). Övertilldelningsoptionen omfattade
högst 1 200 000 nyemitterade aktier, motsvarande högst 15 procent av
det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris
motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 25 SEK, för att täcka
eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank
meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende 882 017 aktier har
utnyttjats. Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare cirka
22,1 miljoner SEK, vilket medför att Bolaget tillförs totalt cirka
222,1 miljoner SEK genom Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen,
före emissionskostnader. Omedelbart efter registrering av de nya
aktier som utges inom ramen för Övertilldelningsoptionen kommer
antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 23 488 908.
Samtliga aktier i Bolaget som Erik Penser Bank lånat av Sunstone Life
Science Ventures Fund II K/S i syfte att täcka övertilldelning i
samband med Erbjudandet kommer att återlämnas inom kort.

Erik Penser Bank har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat
att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i
EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt
nedan. Utförda stabiliseringsåtgärder meddelades även den 21 mars, 1
april och 11 april 2019.

Stabiliseringsinformation:

Emittent: Ascelia Pharma AB
Instrument: Aktier (SE0010573113)
Erbjudandestorlek*: 9 200 000 aktier
Erbjudandepris: 25 SEK
Ticker: ACE
Stabiliseringsansvarig: Erik Penser Bank AB (publ)

* Grunderbjudandet uppgick till högst 8 000 000 aktier och
övertilldelningsoptionen uppgår till högst 1 200 000 aktier.

Stabiliseringstransaktioner:

Datum Kvantitet Pris Pris Pris Valuta Handelsplats
(högsta) (lägsta) (volymviktat
genomsnitt)
2019 24 994 25,000 24,700 24,8160 SEK Nasdaq Stockholm
-04
-12

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga
ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan
följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har
genomförts under stabiliseringsperioden och som tidigare
offentliggjorts genom pressmeddelande den 21 mars, 1 april och 11
april 2019. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har
genomförts på Nasdaq Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har
genomförts andra datum än de som anges nedan. Kontaktperson på Erik
Penser Bank är Oskar Ekman, telefon: +46 8 463 80 36.

Stabiliseringstransaktioner:

Datum SEK (intervall)
2019-03-13 24,000-25,000
2019-03-22 24,500-25,000
2019-03-25 24,485-24,770
2019-03-27 24,820-25,000
2019-03-28 24,850-24,900
2019-03-29 24,650-24,805
2019-04-01 24,600-24,600
2019-04-02 24,700-24,700
2019-04-03 24,700-24,800
2019-04-04 24,800-25,000
2019-04-12 24,700-25,000

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, CEO
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Denna information är sådan information som Ascelia Pharma AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 12 april 2019, kl. 18:30.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på
utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi
är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en
känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk.
Ascelia Pharma har två produktkandidater - Mangoral® och Oncoral -
under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg
in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra
visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter
med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens
gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt
cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia
Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer
information besök www.ascelia.com

VIKTIG INFORMATION
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras
eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien,
Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning
skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.
De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer
inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför
inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas
av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i
enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA.
Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att
lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i denna kommunikation har
lämnats genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt
enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet").
Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta
meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda
prospekt.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ascelia-pharma-ab/r/utnyttjande-av-overtillde...
https://mb.cision.com/Main/16300/2788413/1025508.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.