Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-20

Ascenditur: Ascenditurs extra bolagsstämma godkände förvärv av LightAir Holding AB

(NGM: BIOL MTF)

Vid den extra bolagsstämman i Ascenditur AB i Stockholm den 20
december 2016 fattades följande beslut:

Minskning av aktiekapitalet
Ascenditur har för närvarande 2 842 304 utestående aktier.
Aktiekapitalet är 17 053 824 SEK. Aktiens kvotvärde är 6 SEK.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en minskning av
aktiekapitalet. Minskningen ska ske genom att aktiens kvotvärde
minskas från 6 SEK till 1,50 SEK för avsättning till fritt eget
kapital. Beslutet innebär sålunda en minskning av aktiekapitalet med
12 790 368 SEK (2 842 304 aktier x 4,50 SEK). Efter genomförd
minskning uppgår aktiekapitalet till 4 263 456 SEK.

Minskningen genomförs utan indragning av aktier. Genom att
aktiekapitalet återställs genom apportemissionen kan beslutet om
minskning av aktiekapitalet verkställas utan tillstånd av
Bolagsverket.

Förvärv av LightAir Holding AB
Stämman beslutade, som ett led i förvärvet av LightAir Holding AB, att
byta namn på bolaget till LifeAir AB (publ) och anta en ny
bolagsordning med ändrad firma och verksamhet.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om förvärv av
samtliga aktier i LightAir Holding AB genom en apportemission.
Köpeskillingen för samtliga aktier i LightAir Holding AB uppgår till
(högst) 9 515 539 aktier, vilket motsvarar 77 procent av
aktiekapitalet i Ascenditur efter genomförd nyemission.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier mot
betalning av aktier i LightAir Holding AB enligt följande:

Bolagets aktiekapital skall öka med högst 14 273 308,50 SEK (efter
minskning av aktiekapitalet) genom nyemission av högst 9 515 539
aktier.

Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma aktieägarna i
LightAir Holding AB med rätt och skyldighet att betala de tecknade
aktierna genom tillskott av apportegendom i form av samtliga aktier i
LightAir Holding AB, inklusive sådana aktier som emitteras i pågående
nyemissioner i LightAir Holding AB. Varje tecknare skall erhålla nya
aktier i Ascenditur AB i pro rata-andel i relation till respektive
tecknares innehav av aktier i LightAir Holding AB.

Apportegendomen kommer att vid full teckning av apportemissionen tas
upp till en emissionskurs som motsvarar stängningskursen den 20
december 2016, dagen för den extra bolagsstämmans beslut. Med en
aktiekurs på 6 SEK skulle det motsvara en emissionskurs på 6 SEK och
ett totalt vederlag om 57 093 234 SEK.

Samtliga nya aktier som emitteras berättigar till utdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna
införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Teckning av aktier skall ske under perioden 2 - 16 januari 2017.
Betalning skall ske genom tillskjutande av apportegendomen senast i
samband med teckning. Stämman beslutar att styrelsen har rätt att
förlänga tiden för teckning och betalning.

Val av styrelse

Nyval skedde av Bengt Holmqvist, Göran Wikström och Peter Holmberg.
Omval skedde av styrelseledamöterna Rolf Börjesson och Sören Gyll.
Styrelseledamöterna valdes med verkan från första januari 2017 för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen kommer att vid det
konstituerande mötet utse styrelsens ordförande inom sig.

Arvoden åt styrelsen

Styrelsearvodet fastställdes till sammantaget 300 000 SEK, varav
ordföranden skall erhålla 100 000 SEK och var och en av de
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skall erhålla 50
000 SEK.

Roger Sogge, idag VD i LightAir Holding AB, ersätter efter årsskiftet
Jenny Carenco som VD i Ascenditur AB (publ).

För ytterligare information kontakta:

Jenny Carenco

VD, Ascenditur AB

070-637 76 36

jenny.carenco@ascenditur.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ascenditur/r/ascenditurs-extra-bolagsstamma-go...
http://mb.cision.com/Main/14919/2153977/606419.pdf
http://mb.cision.com/Public/14919/2153977/bfb3c669f70c0dc7.pdf
http://mb.cision.com/Public/14919/2153977/9798a7d79daecbf3.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.