Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-26

Asiakastieto Group Oyj: Asiakastiedon osakemyynti toteutui menestyksekkäästi - lopulliseksi myyntihinnaksi on asetettu 14,75 euroa osakkeelta

ASIAKASTIETO GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015, KLO 14.45

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan,
Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle,
Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin
tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista

Asiakastiedon osakemyynti toteutui menestyksekkäästi - lopulliseksi
myyntihinnaksi on asetettu 14,75 euroa osakkeelta

Asiakastieto Group Oyj:n ("Asiakastieto" tai "Yhtiö") ainoa osakkeenomistaja,
AKT Holdings S.à r.l. ("Myyjä"), on päättänyt myydä enimmäismäärän
osakemyynnissä alustavasti ostettavaksi tarjotuista osakkeista. Myyjä myy 11
500 000 osaketta ("Osakemyynti"), mikä vastaa noin 76,7 prosenttia Yhtiön
osakkeiden kokonaismäärästä ennen jäljempänä määritellyn Henkilöstöannin
toteuttamista. Osakkeiden lopulliseksi myyntihinnaksi Osakemyynnissä on
asetettu 14,75 euroa osakkeelta, mikä vastaa Asiakastiedon noin 223 miljoonan
euron markkina-arvoa.

Osakemyynnin kysyntä oli vahvaa kotimaassa ja kansainvälisesti, ja Osakemyynti
ylimerkittiin moninkertaisesti. Myyjä päätti allokoida 10 456 409 osaketta
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti
("Instituutiomyynti") ja 1 043 591 osaketta yksityishenkilöille ja
yhteisöille Suomessa ("Yleisömyynti"). Yleisömyynnin ehtojen mukaisesti
annetut sitoumukset hyväksytään täysimääräisesti.

Lisäksi Asiakastieto laskee liikkeeseen 102 178 uutta osaketta Yhtiön
henkilöstölle Suomessa ("Henkilöstöanti"). Henkilöstöannissa liikkeeseen
laskettavien osakkeiden lopullinen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi
kuin Osakemyynnin lopullinen myyntihinta, eli 13,275 euroa osakkeelta.
Henkilöstöannissa tehdyt merkinnät hyväksytään täysimääräisesti. Yhtiön
hallitus hyväksyy maksetut merkinnät arviolta 16.4.2015.

Myyjä saa Osakemyynnistä noin 170 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että
jäljempänä määriteltyä Lisäosakeoptiota ei käytetä. Yhtiö saa
Henkilöstöannista noin 1,4 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden
kokonaismäärä nousee 15 102 178 osakkeeseen Henkilöstöannissa tarjottavien
osakkeiden liikkeeseenlaskun jälkeen.

Osakemyynnin ja Henkilöstöannin toteuttamisen jälkeen ja ennen mahdollista
jäljempänä määritellyn Lisäosakeoption käyttämistä, Myyjä tulee omistamaan 3
500 000 osaketta, mikä vastaa noin 23,2 prosenttia Yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä ja Yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt ovat Henkilöstöannissa
merkinneet ja tulevat omistamaan yhteensä 83 957 osaketta, mikä vastaa noin
0,6 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Mikäli Lisäosakeoptio
käytetään täysimääräisesti, Myyjä tulee omistamaan 1 775 000 osaketta, mikä
vastaa noin 11,8 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.

Yleisömyynnissä tarjotut osakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen tehneiden
sijoittajien arvo-osuustileille ensimmäisenä pankkipäivänä hinnoittelun
jälkeen 27.3.2015. Instituutiomyynnissä osakkeet ovat valmiina
toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 31.3.2015 Euroclearin kautta.
Henkilöstöannissa liikkeeseen lasketut osakkeet kirjataan hyväksytyn
merkinnän tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 17.4.2015.

Yleisömyyntiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus
hyväksytyistä sitoumuksista arviolta 31.3.2015. Ylimääräiset ostositoumuksiin
liittyvät maksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta 2.4.2014.
Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka,
palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten
välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta kaksi pankkipäivää
myöhemmin.

Kaupankäynnin Asiakastiedon osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Helsingin
Pörssi") pre-listalla odotetaan alkavan arviolta 27.3.2015 ja pörssilistalla
arviolta 31.3.2015.

Myyjä on antanut Danske Bank A/S:n Helsingin sivuliikkeelle ("Danske Bank") ja
Pohjola Pankki Oyj:lle ("Pohjola") (yhdessä "Järjestäjät") lisäosakeoption
ostaa 30 päivän kuluessa osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta Helsingin
Pörssissä, eli arviolta 27.3.2015-25.4.2015 välisenä ajanjaksona, enintään 1
725 000 osaketta tai hankkia näille ostajia yksinomaan Osakemyynnin
mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ("Lisäosakeoptio").

Osakemyynnin jälkeen Danske Bank saattaa 30 päivän kuluessa osakkeiden
kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä suorittaa toimenpiteitä, jotka
vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat osakkeiden hintaan.
Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta
takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien
poikkeuksien osalta. Danske Bank tulee solmimaan Lisäosakeoptioon ja
vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen Myyjän kanssa.

Danske Bank toimii pääjärjestäjänä, Pohjola toimii järjestäjänä ja N M
Rothschild&Sons Limited toimii taloudellisena neuvonantajana Yhtiölle ja
Myyjälle listautumisessa.

Listautumisen toteutumisen yhteydessä Anni Ronkainen liittyy Asiakastiedon
hallitukseen, ja Jukka Ruuska ja Mikko Parjanne eivät enää toimi
Asiakastiedon hallituksen jäseninä. Listautumisen jälkeen Asiakastiedon
hallitukseen kuuluvat Daniel Lopez-Cruz (puheenjohtaja), Petri Carpén, Bo
Harald, Gilbert Kamieniecky ja Anni Ronkainen.

Lisätietoja antaa

Jukka Ruuska, toimitusjohtaja, Asiakastieto Group Oyj, Puh. +358 10 270 7111

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen
laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä
oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö
ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä ei ole esite vaan ilmoitus. Sijoittajien ei tule merkitä eikä ostaa
arvopapereita eikä tehdä sijoituspäätöksiä mihinkään muuhun kuin Yhtiön
laatimaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. Esite tullaan
julkaisemaan ja se tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla tietyin
rajoituksin.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla
annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa
tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain mukaisesti, eikä arvopapereita tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut
täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty
eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi
yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa
jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa
Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa
ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä
tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja
tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu
voi vaihdella Relevantissa jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19
(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49
(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high
net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat
tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu
ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa
sen sisältöön.

Tämä asiakirja voi sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy
riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tekijöitä, joista monet ovat Yhtiön
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka voivat aiheuttaa sen, että
todelliset tulokset olennaisesti poikkeavat näissä tulevaisuutta koskevissa
lausumissa ennakoiduista. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia
koskien Yhtiön osinkopolitiikkaa, taloudellisia tavoitteita, suunnitelmia,
tavoitteita, tulevaisuuden tapahtumia, suorituksia ja/tai muuta tietoa, joka
ei ole historiallista tietoa. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai
arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien
tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, ellei laista muuta johdu.

Danske Bank A/S:n Helsingin sivukonttori ja Pohjola Pankki Oyj ("Järjestäjät")
ja N M Rothschild&Sons Limited ("Rothschild"), toimivat yksinomaan Yhtiön ja
myyjien eikä minkään muun tahon puolesta suunnitellun listautumisen
yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakassuojan, jonka ne tarjoavat
Järjestäjien tai Rohschildin asiakkail...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.