Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-19

Asiakastieto Group Oyj: Kutsu Asiakastieto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 19.2.2016 KLO 16.15

Kutsu Asiakastieto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Asiakastieto Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 1.4.2016 kello 10.00 alkaen Finlandia talossa
(Terassisali, osoite Mannerheimintie 13 E, Helsinki). Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 9.30.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan varoja
0,77 euroa osakkeelta, eli yhteensä 11 628 677,06 euroa. Hallitus ehdottaa,
että varojenjako jakautuu siten, että osinkoa maksetaan 0,72 euroa ja
pääomanpalautusta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 0,05 euroa per osake
(pyöristys huomioon ottaen). Osinko ja pääoman palautus sijoitetun vapaan
pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun
täsmäytyspäivänä 5.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että varat maksetaan 12.4.2016.

Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
harkintansa mukaan varojen jakamisesta osakkeenomistajille
pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta enintään 0,23
euroa osakkeelta, eli yhteensä 3 473 500,94 euroa.

Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä valtuutustaan. Hallitus ehdottaa,
että valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista
pääomapalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2017.

Hallituksen tarkoituksena on päättää pääomanpalautuksesta myöhemmin vuoden
2016 aikana, mikäli Konsernin omistamien toimitilaosakkeiden kauppa toteutuu.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 25
000 euroa vuodessa. Erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksista ei
makseta. Hallituksen valiokuntien kokoksiin osallistumisesta maksetaan
valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille
400 euroa kokoukselta. Toimikunta esittää myös, että nimitystoimikunnan
jäsenille ei makseta palkkiota. Jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut
osallistumisesta kokouksiin.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen
jäsenten lukumääräksi päätetään viisi (5).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Petri Carpén, Bo Harald ja
Anna-Maria Ronkainen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle,
joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi
nimitystoimikunta ehdottaa, että Patrick Lapveteläinen ja Carl-Magnus Månsson
valitaan hallitukseen uusina jäseninä samalle toimikaudelle.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen
tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
KHT Juha Matti Tuomalan.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta
annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia
osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 1 000 000 osaketta.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään suunnatusta annista. Valtuutusta voidaan
käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan
liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen
tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden
antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin
ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että
merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla
omaisuudella.

Valtuutus ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa osakkeenomistajan
yksimielisellä päätöksellä 10.3.2015 hallitukselle annetun
osakeantivaltuutuksen.

16. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään enintään 1 000 000
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla,
jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.
Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai
muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voitaisiin hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankkimaan
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättäisi, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
muun ohessa johdannaisia. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää kaikista
muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Mikäli tämä
valtuutus hyväksytään, se kumoaa osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä
10.3.2015 hallitukselle annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Asiakastieto Group Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa investors.asiakastieto.fi. Asiakastieto Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 11.3.2016. Päätösehdotukset ja muut edellä
mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 15.4.2016 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 29.3.2016 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua a)
osoitteessa investors.asiakastieto.fi tai b) sähköpostitse osoitteeseen
ir@asiakastieto.fi tai c) kirjeitse Asiakastieto Group Oyj /
Lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela, PL 16, 00581 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai
avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Asiakastieto
Group Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.3.2016 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä
olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet,
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Asiakastieto Group Oyj / Lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela, PL 16, 00581
Helsinki, Suomi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 19.2.2016 yhteensä 15 102 178 osaketta, ja ne
tuottavat 15 102 178 ääntä.

Helsingissä 19. päivänä helmikuuta 2016

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.