Du är här

2016-02-16

Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2015: Liikevaihto kasvoi volyymin supistumisesta huolimatta

Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedote 16.2.2016 klo 10.00

Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2015: Liikevaihto kasvoi
volyymin supistumisesta huolimatta

YHTEENVETO

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat tilintarkastettuun
tilinpäätökseen vuodelta 2015.

Loka - joulukuu 2015 lyhyesti:

- Liikevaihto oli 11,4 milj. euroa (10,5 milj. euroa), kasvua 7,7 %.
- Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 4,9
milj. euroa (5,0 milj. euroa).
- Liikevoitto oli 4,9 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi
0,0 milj. euron (0,7 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut.
- Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 9,0 % (8,0 %).
- Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 59,7 % (56,0 %).
- Vapaa kassavirta oli 4,7 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Kertaluonteisten ja
muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,0 milj.
euroa (-0,1 milj. euroa).
- Osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,36 euroa).

Tilikausi tammi - joulukuu 2015 lyhyesti:

- Liikevaihto oli 43,7 milj. euroa (41,4 milj. euroa), kasvua 5,6 %.
- Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli
18,3 milj. euroa (18,6 milj. euroa).
- Liikevoitto oli 15,8 milj. euroa (17,6 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi
2,5 milj. euron (1,0 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut,
jotka liittyivät pääosin Yhtiön listautumiseen.
- Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,6 % (6,7 %).
- Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 59,4 % (56,1 %).
- Vapaa kassavirta oli 13,8 milj. euroa (16,8 milj. euroa). Kertaluonteisten
ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -2,9 milj.
euroa (-0,3 milj. euroa).
- Osakekohtainen tulos oli 0,76 euroa (-0,14 euroa).

Tulevaisuuden näkymät

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon vuonna 2016 kasvavan samassa tahdissa
kuin vuonna 2015. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan viime
vuodesta hieman kasvavan, vaikka siihen sisällytetään toimitilajärjestelyiden
toteutuessa vuodelle 2016 muodostuva uusi vuokrakustannus.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

"Jalostettujen palveluiden korkea kysyntä kasvatti Asiakastieto Groupin
myyntiä vuonna 2015, vaikka palveluiden kokonaisvolyymi aleni Suomen
taloustilanteesta johtuen. Liikevaihdon kohtuullinen 5,6 % kasvu perustui
lisäksi asiakkaiden edelleen lisääntyneeseen kiinnostukseen yhtiön uusia
palveluita kohtaan. Asiakastieto Groupin uusien palveluiden osuus
liikevaihdosta on toimialalla kansainvälisestikin poikkeuksellisen korkea, ja
kasvoi edelleen ollen koko vuonna 7,6 % (6,7 %). Liikevaihto kasvoi kaikilla
tuotealueilla ja oli yhteensä 43,7 milj. euroa (41,4 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 18,3
milj. euroa (18,6 milj. euroa). Kiinteistötietopalveluiden myynnin voimakas
kasvu näkyi tiedonhankintakulujen huomattavana lisääntymisenä, mikä on
vaikuttanut osaltaan oikaistun liikevoiton pienenemiseen.

Vuonna 2016 Asiakastieto Group jatkaa määrätietoista, asiakkaidensa prosessien
digitalisointipyrkimyksiä tukevaa palvelukehitystä. Uskomme, että
automaattisesti tuotettujen päätösten osuus yritysten luotonmyöntö- ja
asiakkuudenhallintaprosesseissa tulee Suomessa merkittävästi kasvamaan, mikä
tukee pitkälle jalostettujen palveluidemme kysyntää jatkossakin.

Suomen Asiakastieto Oy on joulukuussa 2015 allekirjoittanut sopimuksen
omistamiensa toimitilaosakkeiden myynnistä. Sopimus astuu voimaan keväällä
2016. Samassa yhteydessä Konserni vuokraa nykyiset toimitilansa noin kahdeksi
vuodeksi, minkä jälkeen se siirtyy vuokralaiseksi rakennettavaan toimitilaan.
Toteutuessaan myynnistä saatava lisäkassavirta mahdollistaa lisäosingon
maksamisen."

KESKEISET TUNNUSLUVUT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tulos- ja kassavirtaluvut 1.10.- 1.10.- 1.1.- 1.1.- |
| Miljoonaa euroa 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 |
| |
| Liikevaihto 11,4 10,5 43,7 41,4 |
| Liikevaihdon kasvu, %1 7,7 3,3 5,6 0,1 |
| |
| Käyttökate (EBITDA) 5,4 4,8 18,0 19,7 |
| Liiketulos (EBIT) 4,9 4,3 15,8 17,6 |
| |
| Oikaistu käyttökate2 5,4 5,5 20,5 20,6 |
| Oikaistu käyttökatemarginaali, %2 47,5 51,9 47,0 49,8 |
| |
| Oikaistu liikevoitto2 4,9 5,0 18,3 18,6 |
| Oikaistu liikevoittomarginaali, %2 42,7 47,2 41,8 45,0 |
| |
| Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista 1,0 0,8 3,3 2,8 |
| Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 9,0 8,0 7,6 6,7 |
| |
| Liikevaihto jalostetuista palveluista 6,8 5,9 26,0 23,2 |
| Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta, % 59,7 56,0 59,4 56,1 |
| |
| Vapaa kassavirta3 4,7 4,3 13,8 16,8 |
| Kassavirtasuhde, %3 86,6 90,2 76,5 85,3 |
| |
| |
| Taseen tunnusluvut 1.10.- 1.10.- 1.1.- 1.1.- |
| Miljoonaa euroa 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 |
| |
| Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 2,2 2,9 2,4 3,0 |
| Nettovelkaantumisaste, % 62,1 95,8 62,1 95,8 |
| Omavaraisuusaste, % 50,9 46,7 50,9 46,7 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________

1Liikevaihdon kasvu kausilta 1.10.-31.12.2014 ja 1.1.-31.12.2014 on laskettu
vertaamalla kauden liikevaihtoa vuoden 2013 vastaavan ajanjakson
liikevaihtoon.

2Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla
erillä: Yhtiön entiselle omistajalle Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen
saakka maksetut hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, listautumiseen
liittyvät kulut, henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen
kuluvaikutus, laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä
maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisuerien määrä oli
neljännellä vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2015 -0,0 milj. euroa,
vertailukaudella 1.10.-31.12.2014 -0,7 milj. euroa, tilikaudella 2015 -2,5
milj. euroa ja tilikaudella 2014 -1,0 milj. euroa.

3
Oikaisuerien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli neljännellä
vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2015 -0,0 milj. euroa, vertailukaudella
1.10.-31.12.2014 -0,1 milj. euroa, tilikaudella 2015 -2,9 milj. euroa ja
tilikaudella 2014 -0,3 milj. euroa.

LIIKETOIMINTA LYHYESTI

Asiakastieto Group Oyj ("Yhtiö") on suomalainen julkinen osakeyhtiö ja
Asiakastieto Groupin ("Asiakastieto Group" tai "Konserni") emoyhtiö. Suomen
Asiakastieto Oy on konsernin liiketoimintaa harjoittava yhtiö.

Asiakastieto Group on yksi Suomen johtavista yritys- ja
kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita
käytetään pääasiallisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa,
päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konserni palvelee useita
toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta sekä
osuuttaan kasvattaneet tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalvelut.

Konsernin palvelutarjonta perustuu kattavaan tietokantaan, johon kerätään
dataa useista julkisista tietolähteistä sekä Konsernin omien
tiedonhankintakanavien kautta. Tietokantaan pohjautuen Konserni tuottaa
palveluita yksittäisistä raporteista kehittyneisiin
riskienhallintaratkaisuihin.

Konsernin tuotteet ja palvelut jaetaan neljään eri tuotealueeseen:

1. Yritystietopalvelut:
Riskienhallinta- ja yleiset yritystietopalvelut, joita käytetään pääasiassa
yritysasiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.

2. Henkilötietopalvelut:
Riskienhallintatiedot ja -palvelut, jotka koskevat yksityishenkilöitä ja
kiinteistöjä. Henkilötietopalveluiden tuotteita ja palveluita käytetään
pääasiassa kuluttaja-asiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.

3. Asiakkuudenhallinta:
Palveluita potentiaalisten asiakkaiden kartoittamiseen sekä muihin myynnin- ja
markkinoinnin tarpeisiin. Asiakkuudenhallinnan tuotteita ja palveluita
käytetään pääasiassa yritysasiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.

4. Sertifikaatit ja analyysit:
Luottoluokitussertifikaatit, yritysten ja toimialojen analyysit sekä
riskienhallintatietoihin liittyvät painotuotteet.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon vuonna 2016 kasvavan samassa tahdissa
kuin vuonna 2015. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan viime
vuodesta hieman kasvavan, vaikka siihen sisällytetään toimitilajärjestelyiden
toteutuessa vuodelle 2016 muodostuva uusi vuokrakustannus.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja
Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä
merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen
onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja
merki...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.