Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Aspect Properties: Bokslutskommuniké 2017

BOKSLUTSKOMMUNIK 2017

KONCERNEN HELÅRET JULI 2016 - JUNI 2017
Rörelseresultat -30,1 mkr
Nettoomsättning 0,4 mkr
Resultat efter finansiella poster 120,2 mkr
Eget kapital 172 mkr
Soliditet 52 %

KONCERNEN HALVÅRET JANUARI - JUNI 2017
Rörelseresultat -11,8 mkr (0 mkr)
Nettoomsättning 0 mkr (0 mkr)
Resultat efter finansiella poster 7,6 mkr (0 mkr)
Eget kapital 172 mkr (1 mkr)
Balansomslutning 326 mkr (2 mkr)
Soliditet 52 % (45 %)

Som framgår av balansräkningen uppgår eget kapital till 172 mkr, varav största delen är hänförlig till avyttring av fastighetsägande bolag till flera bostadsrättsföreningar under 2016 medförande en realisationsvinst om cirka 162 mkr. Under 2017 har beslutats om en kvittningsemission i ett av bolagets dotterbolag, Aspect Hospitality AB (publ), vilket bidragit till en förbättring av eget kapital om cirka 50 mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit bra då bolaget löpande säkerställt god finansiering av sina investeringar vilket medför ett positivt rörelsekapital.

VIKTIGA HÄNDELSER

Bolaget har finansierat förvärven och den initiala projektutvecklingen i de avyttrade fastighetsägande bolagen fram till försäljningsstart med en del externt kapital i form av obligationslån. Bolaget har en pågående emission av ett större obligationslån med syfte, dels att refinansiera tidigare obligationslån, dels att medge vissa lån att utnyttjas i kombination med sk byggnadskreditiv från svenska affärsbanker för färdigställande av fastighetsprojekt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Väsentliga händelser efter balansdagen utgörs av byggstart av entreprenaderna i både Lindvallen (w51) och Österåker (Magasinet) samt att försäljning för respektive projekt pågår. Färdigställande beräknas under 2018.

OSÄKRA FORDRINGAR

Ett av Aspect Properties dotterbolag har en fordran på en bostadsrättsförening i konkurs. Denna fordran avses att anvädas som dellikvid i en fastighetsaffär. I händelse av att fordran inte används som dellikvid kan fordran bli föremål för nedskrivning. Om detta skulle inträffa och nedskrivningsbehov skulle uppstå är bedömingen att nedskrivningsbehovet skulle vara cirka 3-7 mkr.

KALENDARIUM
Bokslutskommunik 10 november 2017
Delårsrapport juli-september 17 november 2017
Årsredovisning 30 november 2017
Årsstämma 15 december 2017
Halvårsrapport juli-december 28 februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Joakim Blomqvist, verkställande direktör.
Telefon 072-853 44 33,
joakim.blomqvist@aspectproperties.se mailto:joakim.blomqvist@aspectproperties.se .

Henrik Johnsson, CFO.
Telefon 076-312 99 78,
henrik.johnsson@octego.se mailto:henrik.johnsson@octego.se
eller besök www.aspectproperties.se http://www.aspectproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aspect Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 0800 CET.

Bokslutskommunikn är översiktligt granskad av bolagets revisor.

Reviderad årsredovisning med fullständiga noter och moderbolag avseende perioden juli 2016-juni 2017 kommer att publiceras den 30 november 2017.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Aspect Properties Bokslutskommunike 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21508

OM OSS
Aspect Properties utvecklar exklusiva boenden för medvetna människor. Tillsammans med landets främsta arkitekter skapar vi hem som inte bara ser bra ut på bild, utan som faktiskt fungerar. Aspect Properties är ett onoterat fastighetsutvecklingsbolag. För mer information om Aspect Properties AB (publ) se www.aspectproperties.se http://www.aspectproperties.se

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.