Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-05

Aspiro: Årsstämma i Aspiro AB (publ) med beslut om företrädesemission

På Aspiros årsstämma, som ägde rum idag den 5 juni 2014 fattades,
förutom sedvanliga årsstämmobeslut och -val, beslut om att genomföra
en företrädesemission.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om nyemission med
företrädesrätt för aktieägarna. Maximalt kan 98.219.055 aktier komma
att emitteras medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst
65.806.766,85 kronor.

För detaljerade villkor för företrädesemissionen se tidigare
offentliggjort pressmeddelande från den 6 maj 2014 samt det prospekt
som förväntas offentliggöras omkring den 13 juni 2014. Emissionen är
fullt garanterad.

Fastställande av balans- och resultaträkningarna m.m.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013. Stämman
beslutade att den ansamlade förlusten, som efter årets resultat om
-45.964.925,29 kronor uppgår till -78.685.938,27 kronor, ska
överföras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Beslut om styrelse- och revisorsarvode

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att arvode
till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 750.000 kronor,
att fördelas med oförändrat 250.000 kr till styrelsens ordförande och
oförändrat 125.000 kr till övriga ledamöter, samt att inget särskilt
arvode ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

I enlighet med valberedningens förslag fastställde årsstämman att
styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter. Stämman
omvalde Trond Berger, Rolf Kristian Presthus och Johan Forsberg samt
nyvalde Fredrik Bjørland och Taina Malén. Trond Berger omvaldes även
som styrelsens ordförande.

Fredrik Bjørland, född 1980, har utbildning från Handelshögskolan i
Köpenhamn och arbetar som Investment Manager vid finans- och
industrikoncernen Ferd. Han har tidigare arbetat vid bl a Ernst &
Young och som analytiker i Cubera Private Equity. Fredrik sitter i
styrelsen för bl a Servi Group och Lyk-Z & Dötre.

Taina Malén, född 1967, har utbildning från Poppius Journalistskola
och Handelshögskolan i Stockholm. Hon har bl a arbetat för Universal
Pictures i Australien och Norden samt varit kommunikations- och
marknadsansvarig för Canal+ Television i Norden. Sedan 2010 driver
hon ett eget konsultföretag. Taina är styrelseledamot i Esportal AB,
The Farm Interactive AB, 100 Songs AB samt Telegram Studios Ltd.

Stämman beslutade att välja EY som bolagets revisor, för en
mandatperiod fram till slutet av nästa årsstämma.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare, vilka i huvudsak
överensstämmer med de riktlinjer som beslutades av extra bolagsstämma
den 15 augusti 2013.

För frågor, vänligen kontakta:

Andy Chen, CEO, (+47) 948 317 83, andy.chen@aspiro.com

Trond Berger, ordförande, (+47) 916 86 695, trond.berger@schibsted.no

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande
den 5 juni 2014 klockan 12.00.

Om Aspiro
Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den
pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik.
Prenumerationstjänsten WiMP erbjuder konsumenter en komplett
musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt
innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom
syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till
mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla
besökare på deras webbplatser. För mer information, besök
www.aspiro.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aspiro/r/arsstamma-i-aspiro-ab--publ--med-besl...
http://mb.cision.com/Main/1052/9596900/253421.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.