Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-06

Aspiro: Aspiro föreslår att årsstämman beslutar om företrädesemission om ca 66 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Japan,
Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada.

Aspiro AB (publ) ("Aspiro" eller "Bolaget") har idag offentliggjort
kallelse till Bolagets årsstämma 2014, inklusive förslag till
aktieägarna om nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare till en teckningskurs om 0,67 kronor per aktie
("Emissionen"). Emissionen är fullt garanterad.

· Styrelsen föreslår Emissionen i syfte att finansiera Bolagets
fortsatta verksamhet och tillväxt.

· Aktieägare med innehav motsvarande totalt 79,6 procent av samtliga
utestående aktier i Bolaget, inklusive huvudägaren Streaming Media
AS, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i
Emissionen. Därutöver har befintliga aktieägare åtagit sig att teckna
sig för aktier upp till ytterligare 700 000 kronor i Emissionen.
Dessa åtaganden uppgår sammanlagt till cirka 53,1 miljoner kronor
eller 80,7 procent av Emissionen.

· Utöver det belopp som omfattas av teckningsåtaganden enligt ovan
har garantier avseende Emissionen ställts ut upp till ett belopp om
cirka 12,7 miljoner kronor. Emissionen är således fullt garanterad.

· En (1) befintlig aktie föreslås ge två (2) teckningsrätter och sju
(7) teckningsrätter föreslås ge rätt att teckna en (1) ny aktie till
teckningskursen 0,67 kronor per aktie.

· Teckningsperioden föreslås löpa 16 -30 juni 2014.
Bakgrund och motiv

Såsom tidigare kommunicerats har Aspiros styrelse löpande arbetat med
olika lösningar för hur Bolagets fortsatta verksamhet och tillväxt
ska finansieras. Styrelsen föreslår därför att aktieägarna beslutar
om Emissionen, genom vilken aktieägarna ges tillfälle att fortsätta
ta del av Bolagets värdeskapande.

Genom Emissionen ges Aspiro ökad finansiell uthållighet, vilket
förbättrar Bolagets möjligheter att bibehålla sin framskjutna
position inom den pågående omdefinieringen av musikindustrin och
utveckla Aspiro till ett långsiktigt lönsamt företag.

I detta arbete har Bolaget tre parallella fokusområden:

(i) öka antalet WiMP-prenumeranter baserat på tjänstens överlägsna
funktionalitet och kvalitet;

(ii) maximera intäkterna per användare genom att konvertera befintliga
prenumeranter till Bolagets nylanserade HiFi-abonnemang och erbjuda
ännu fler tilläggstjänster; samt

(iii) lansera och utnyttja RADR Music News för att tillgodose behovet
hos online-media att kunna presentera video och redaktionellt
material på sina webbplatser - något som på sikt kommer ge nya
möjligheter att marknadsföra och utveckla WiMP.

Villkor för Emissionen

Genomförandet av Emissionen förutsätter att årsstämman i Bolaget den 5
juni 2014 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om nyemission om
högst cirka 65,8 miljoner kronor genom emission av högst 98 219 055
aktier i Bolaget enligt nedan.

Existerande aktieägare har företrädesrätt i förhållande till det antal
aktier de äger. För det fall samtliga aktier inte tecknas med
företrädesrätt har aktieägare och övriga intressenter möjlighet att
teckna aktier utan företrädesrätt. Tilldelning av aktier som tecknats
utan företrädesrätt ska i första hand tilldelas sådana tecknare som
också tecknat aktier med stöd av företrädesrätt. Eventuella därefter
återstående aktier tilldelas garanterna.

Avstämningsdag för deltagande i Emissionen är 12 juni 2014. Aktieägare
erhåller två (2) teckningsrätter för varje befintlig aktie som
innehas per avstämningsdagen. Sju (7) teckningsrätter berättigar till
teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till
0,67 kronor per aktie. Teckningstiden löper från och med den 16 juni
2014 till och med den 30 juni 2014, eller den senare dag som bestäms
av styrelsen.

Aktieägare med innehav motsvarande totalt 79,6 procent av samtliga
utestående aktier i Bolaget, inklusive huvudägaren Streaming Media
AS, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i
Emissionen. Därutöver befintliga aktieägare åtagit sig att teckna sig
för aktier upp till ytterligare 700 000 kronor. Dessa åtaganden
uppgår sammanlagt till cirka 53,1 miljoner kronor eller 80,7 procent
av Emissionen. Utöver det belopp som omfattas av teckningsåtaganden
enligt ovan har garantier avseende Emissionen ställts ut upp till ett
belopp om cirka 12,7 miljoner kronor. Emissionen är således fullt
garanterad.

Preliminär tidplan för Emissionen

5 juni 2014 Årsstämman i Bolaget tar ställning till Emissionen

10 juni 2014 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Emissionen

12 juni 2014 Avstämningsdag för deltagande Emissionen

13 juni 2014 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

16-30 juni 2014 Teckningstid

16-25 juni 2014 Handel i teckningsrätter på NASDAQ OMX Stockholm

Rådgivare

Bolaget har anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare och
Vinge som legal rådgivare i samband med Emissionen.

Denna information är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel om
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 7 maj 2014 kl. 8:29 (CEST).

För frågor, vänligen kontakta: Andy Chen, vd, (+47) 948 317 83,
andy.chen@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den
pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik.
Prenumerationstjänsten WiMP erbjuder konsumenter en komplett
musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt
innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom
syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till
mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla
besökare på deras webbplatser. För mer information, besök
www.aspiro.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aspiro/r/aspiro-foreslar-att-arsstamman-beslut...
http://mb.cision.com/Main/1052/9580398/241445.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.