Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

Aspiro: Kallelse till bolagsstämma i Aspiro AB (publ)

Aspiro AB (publ) ("Aspiro" eller "Bolaget") håller årsstämma torsdagen
den 5 juni 2014 klockan 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan
20 i Stockholm.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 30 maj 2014, dels
anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 2 juni 2014,
gärna före kl. 16.00, under adress Aspiro AB, "Bolagsstämma",
Gråbrödersgatan 2, 211 21 Malmö, eller per telefon 040-630 03 00
eller per e-post inbox@aspiro.com. Anmälan kan också göras direkt på
Aspiros hemsida, www.aspiro.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge
namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer
samt aktieinnehav. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget
och på Bolagets hemsida, www.aspiro.com. Fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara
tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen
vid stämman, skickas in till Bolaget senast fredagen den 30 maj 2014.
Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än
ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem
år).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per
fredagen den 30 maj 2014 genom förvaltares försorg tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid stämman. Sådan
aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda
dag.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
samt revisorsyttrande huruvida riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare följts.

8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och, i förekommande fall, verkställande direktör.

9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer.
10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisor(er).
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor(er).
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

14. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
15. Stämmans avslutande.
Valberedningens förslag (punkt 2 samt punkterna 9-12)

Förslag pkt. 2. Val av ordförande på årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Jesper Schönbeck väljs till
ordförande vid årsstämman.

Förslag pkt. 9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan
suppleanter.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en, utan
suppleant.

Förslag pkt. 10. Styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med
oförändrat 250.000 kr till styrelsens ordförande samt oförändrat
125.000 kr till ledamot som inte är anställd av företaget. Inget
arvode föreslås utgå för utskottsarbete.

Förslag pkt. 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Trond Berger, Rolf Kristian Presthus
samt Johan Forsberg och

nyval av Fredrik Bjørland och Taina Malmén. Valberedningen föreslår
vidare omval av Trond Berger som styrelsens ordförande.

Förslag pkt. 12. Val av revisor

Valberedningen föreslår val av Ernst & Young AB till revisor, för
tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens förslag (punkt 8b samt punkterna 13-14)

Resultatdisposition (punkt 8b)

Till bolagsstämmans förfogande står följande medel:

Överkursfond 12.747.244,55

Balanserat resultat från föregående år - 45.468.257,53

Årets resultat - 45.964.925,29

Ansamlad förlust - 78.685.938,27

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust behandlas enligt följande:

Överförs i ny räkning - 78.685.938,27

Förslag pkt. 13. Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen i enlighet
med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2013. Riktlinjerna
innebär huvudsakligen att det för bolagsledningen ska tillämpas
marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast
årslön kan ledningen även erhålla rörlig lön, vilken ska vara
begränsad till 50 % av den fasta lönen samt kopplad till
förutbestämda och mätbara kriterier, huvudsakligen avseende bolagets
finansiella resultat. Ersättning kan även utgå i form av optioner
eller andra aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av
bolagsstämman. Pensionsålder ska vara 65 år och kostnader för
pensioner ska huvudsakligen motsvara kostnader för ITP-plan.
Uppsägningstid och avgångsvederlag för ledande befattningshavare ska
tillsammans inte motsvara mer än 18 månadslöner.

Förslag pkt. 14. Styrelsens förslag om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets
aktiekapital ska ökas med högst 65.806.766,85 kronor genom emission
av högst 98.219.055 aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets
aktieägare, varvid två (2) teckningsrätter ska erhållas för en (1)
befintlig aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av
en (1) ny aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer
att tilldelas enligt styrelsens beslut. Tilldelning ska därvid ske i
första hand till personer som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter oavsett om sådana personer var aktieägare per
avstämningsdagen eller inte och vid överteckning ska tilldelning ske
pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana
personer har utnyttjat för teckning av aktier. Eventuella återstående
aktier tilldelas de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt
och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till
deras teckning. I den mån detta inte kan ske, ska tilldelning ske
genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas
garanterna.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska
vara 12 juni 2014.

Teckning av aktier ska ske under tiden 16 juni 2014 - 30 juni 2014.
Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.

Teckningskursen ska vara 0,67 kronor per aktie.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag under punkterna 13 och 14 kommer
senast från och med torsdagen den 15 maj 2014 att finnas tillgängliga
hos Bolaget samt skickas till de aktieägare som så begär. Dessutom
kommer handlingarna att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida,
www.aspiro.com.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till
343.766.693.

E. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32
§ aktiebolagslagen.

_____________________

Stockholm i maj 2014

Styrelsen

ASPIRO AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aspiro/r/kallelse-till-bolagsstamma-i-aspiro-a...
http://mb.cision.com/Main/1052/9580397/241496.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.