Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Aspo Oyj: Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.5.2016 klo 10.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN,
HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

ASPO SUUNNITTELEE HYBRIDILAINAN LIIKKEESEENLASKUA JA ILMOITTAA TARJOUKSESTA
OSTAA TAKAISIN LIIKKEESSÄ OLEVAA HYBRIDILAINAA

Aspo Oyj ("Aspo" tai "Yhtiö") harkitsee uuden oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan (niin kutsuttu hybridilaina) liikkeeseenlaskua. Lainan
liikkeeseenlasku pyritään toteuttamaan lähitulevaisuudessa markkinatilanteen
mukaan. Lainan suunniteltu pääoma on noin 25 miljoonaa euroa.

Aspo tarjoutuu samanaikaisesti ostamaan takaisin yhtiön vuonna 2013
liikkeeseen lasketun 20 miljoonan euron hybridilainan (ISIN-tunnus:
FI4000072871) velkakirjoja käteisellä. Takaisinostotarjous tehdään 13.
toukokuuta 2016 päivätyssä takaisinostotarjousmuistiossa esitetyin ehdoin.
Takaisinostotarjouksen enimmäismäärä on rajoitettu uudella liikkeeseen
laskettavalla hybridilainalla Yhtiölle kerättävien nettovarojen määrään.
Takaisinostotarjous on ehdollinen uuden hybridilainan onnistuneelle
liikkeeseenlaskulle.

Takaisinostotarjouksessa hybridilainan lainaosuuksien käteisvastike tulee
olemaan 20 400 euroa kultakin lainan 20 000 euron arvo-osuudelta. Tarjous
päättyy 25. toukokuuta 2016 klo 16.00 Suomen aikaa. Takaisinoston
selvityspäivän oletetaan olevan 27. toukokuuta 2016.

Takaisinoston kohteena oleva hybridilaina on laskettu liikkeeseen marraskuussa
2013 ja Aspolla on oikeus lunastaa se takaisin ensimmäisen kerran
marraskuussa 2016.

Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa
asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana.
Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia eikä
se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Aspo on nimittänyt uuden hybridilainan mahdollisen liikkeeseenlaskun
yhteydessä Danske Bank Oyj:n pääjärjestäjäksi ja takaisinostotarjouksen
yhteydessä Danske Bank Oyj:n tarjousasiamieheksi ja dealer manager
-asiamieheksi.

Aspo käyttäisi suunnitellun hybridilainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat
sen vuonna 2013 liikkeeseen laskeman 20 miljoonan euron hybridilainan
takaisinoston rahoittamiseen sekä Aspo-konsernin yleisiin tarpeisiin.

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Eemeli Lehto, Danske Bank Oyj, Origination Manager, 010 513 8794, eemeli.lehto
(a) danskebank.fi
Harri Seppälä, Aspo Oyj, Rahoitusjohtaja, 09 521 4035, 0400 617 201,
harri.seppala (a) aspo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja
Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B
-asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja
Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne
vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä.
Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja
liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä
aikataulua.

JAKELURAJOITUKSET

Tämän tiedotteen ja hybridilainan takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä
maissa on lain mukaan kiellettyä. Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle
Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat
ottaa vastaan tämän tiedotteen, takaisinostotarjousmuistion sekä muita
takaisinostotarjoukseen liittyviä tietoja ja dokumentaatiota ainoastaan
soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tämän tiedotteen, takaisinostotarjousmuistion tai muita
tällaisia tietoja tai dokumentaatiota, edellytetään hankkivan asianmukaiset
tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta,
takaisinostotarjousmuistiota tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota
ei saa jaella tai julkaista valtioissa, joissa tällainen jakelu tai
julkaiseminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain
mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong,
Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät
ole tarjous hybridilainan lainaosuuksien ostamiseksi, myymiseksi tai
tarjoamiseksi Aspon ostettavaksi kenellekään henkilölle missään valtiossa,
jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen. Aspolla, tarjousasiamiehellä tai
niiden läheisyhteisöillä ja edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista
vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset
rajoitukset hybridilainan lainaosuuksiin sijoittamista tai niiden myymistä
harkitsevien tiedossa vai eivät.

Yhdysvallat: Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen
postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai
ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen
arvopaperipörssin kautta tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle
(sellaisena kuin määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain,
muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki"), nojalla annetussa Regulation S
-säännöksessä (kukin "yhdysvaltalainen henkilö")). Edellä sanottu kattaa
rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut
sähköisen viestinnän muodot. Hybridilainan lainaosuuksia ei saa tarjota
ostettavaksi takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla
tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa
tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä
henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi.
Vastaavasti tämän tiedotteen, takaisinostotarjousmuistion tai muiden
takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä
ei saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai
välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai
trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä
kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle. Mikä tahansa hybridilainaa koskeva tarjous
Aspon ostettavaksi, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden
rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa hybridilainaa koskeva
tarjous Aspon ostettavaksi, jonka on tehnyt Yhdysvalloissa oleva henkilö tai
mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä,
joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun
ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Tässä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan yhdysvaltoja, sen
territorioita ja hallintoalueita (mukaan luettuna Puerto Rico, Yhdysvaltain
Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Wakensaari ja Pohjois-Mariaanit), mitä
tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian liittopiiriä.

Yhdistynyt kuningaskunta: Tämä tiedote, takaisinostotarjousmuistio ja muu
takaisinostotarjoukseen liittyvä tarjousdokumentaatio ovat viestintää, joka
kuuluu Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain,
muutoksineen (Financial Services and Markets Act, "FSMA") 21(1) kohdan
soveltamisalaan. Siihen sovelletaan poikkeusta rajoituksiin, jotka koskevat
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen,
muutoksineen ("Määräys") 19 ja 43 artiklassa tarkoitettua rahoitusvälineiden
markkinointia ("financial promotion"). Tätä tiedotetta,
takaisinostotarjousmuistiota ja muuta takaisinostotarjoukseen liittyvää
tarjousdokumentaatiota saa jakaa ainoastaan (ja ne on suunnattu yksinomaan)
(i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (ii)
sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat Määräyksen 19(5) artiklan
soveltamisalaan, tai (iii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) kohdan soveltamisalaan
kuuluville korkean varallisuustason yhteisöille ja muille henkilöille, joille
ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii)
mainitut henkilöt yhdessä "relevantit henkilöt"). Kaikki pyynnöt, tarjoukset
tai sopimukset tällaisten arvopaperien ostamisesta tai muusta hankkimisesta
voidaan osoittaa ainoastaan relevanteille henkilöille ja tehdä ainoastaan
tällaisten henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen, takaisinostotarjousmuistion tai minkään
tällaisen tarjousdokumentaation perusteella taikka luottaa niiden sisältöön.
Selvyyden vuoksi todetaan, että mikään viranomainen ei ole hyväksynyt eikä
hyväksy tätä tiedotetta, takaisinostotarjousmuistiota tai muuta
takaisinostotarjoukseen liittyvää dokumentaatiota FSMA:n 21(1) kohdan
mukaisesti.

Yleistä: Tämä tiedote ja takaisinostotarjousmuistio eivät muodosta tarjousta
myydä tai ostaa hybridilainan lainaosuuksia (eikä sen haltijoiden
takaisinostotarjouksen yhteydessä tekemiä hybridilainan lainaosuuksia
koskevia tarjouksia Aspon ostettavaksi hyväksytä) olosuhteissa, joissa
tällainen tarjous olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-,
sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että
takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja dealer manager
-asiamiehellä tai millä tahansa sen läheisyhteisöistä on kyseisessä valtiossa
tällainen toimilupa, dealer manager -asiamiehen tai sen läheisyhteisön
katsotaan tehneen takaisinostotarjouksen tarjoajan puolesta kyseisessä
valtiossa.

Edellä tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kunkin
takaisinostotarjoukseen osallistuvan hybridilainan haltijan katsotaan antavan
tietyt vakuutukset ja sitoumukset ja tekevän tietyt sopimukset myös muiden
edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti
takaisinostotarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti. Takaisinostotarjouksen
mukaista hybridilainaa koskevaa tarjousta Aspon ostettavaksi sellaiselta
haltijalta, joka ei pysty antamaan näitä vakuutuksia tai tekemään näitä
sopimuksia, ei hyväksytä. Aspo ja tarjousasiamies pidättävät oikeuden
harkintansa mukaan selvittää kunkin takaisinostotarjouksen mukaisen,
hybridilainaa koskevan tarjouksen osalta, onko hybridilainan haltijan antama
vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen ryhdytään ja Aspo sen
johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus ei pidä paikkaansa,
tarjousta ei hyväksytä.

VASTUUNRAJOITUS

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä
tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Aspon arvopapereita missään
valtiossa. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, uuden hybridilainan
liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain
mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Uutta hybridilainaa ei tarjota
yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuva...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.