Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-14

Aspo Oyj: Yhtiökokouskutsu

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.3.2016 klo 16.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 klo 10.00 Scandic Marina Congress
Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 9.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 201
5
tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2015 maksetaan osakkeenomistajille
osinkoa 0,41 euroa osakkeelta ja ettei yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa
oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 11.4.2016 on merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko
maksetaan 18.4.2016.

9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

10. Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä
ehdottavat, että hallituksen ja tarkastusvaliokunnan palkkiot pidetään
ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 15 500 euroa
kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3 600 euroa kuukaudessa ja muiden
hallituksen jäsenten palkkioksi 2 400 euroa kuukaudessa sekä
tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouskohtaiseksi palkkioksi 700 euroa.
Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai
toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön
äänistä, ehdottavat, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön
äänistä, ehdottavat, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka uudelleen nykyiset jäsenet Mammu Kaario, Roberto
Lencioni, Gustav Nyberg ja Risto Salo sekä uusina jäseninä Mikael Laine ja
Salla Pöyry.

Kaikilta edellä mainituilta henkilöiltä on saatu tehtävään suostumus.
Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat
valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Gustav
Nybergin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Roberto Lencionin.

13. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää perustaa pysyvän
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa
valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen
valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman
osakkeenomistajan edustajista sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja
toimii toimikunnan asiantuntijana. Oikeus jäsenen nimeämiseen on niillä
neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden
elokuun 31. päivänä, kuitenkin siten, että mikäli osakkeenomistaja, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista
yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen
puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen
osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset
yhteen ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää
oikeuttaan jäsenen nimeämiseen, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle
osakkeenomistajalle.

Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii yhtiön
hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön
hallitukselle vuosittain, viimeistään 1. tammikuuta ennen varsinaista
yhtiökokousta.

Yhtiön suurimpien omistajien joukkoon kuuluu tämän kutsun päivänä useita
Vehmaan suvun jäseniä sekä useita Nybergin suvun jäseniä (mukaan lukien Oy
Havsudden Ab). Nämä edellä mainittujen omistajasukujen jäsenet ovat kumpikin
suku osaltaan ilmoittaneet yhtiölle nimeävänsä enintään yhden varsinaisen
jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, mikäli Yhtiön varsinainen
yhtiökokous 2016 päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja
hyväksyä esitetyn toimikunnan työjärjestyksen. Ilmoitukset koskevat
tilannetta, jossa ao. suvun edustajia olisi enemmän kuin yksi Aspo Oyj:n
neljän suurimman osakkeenomistajan joukossa. Tällöin nimeämisoikeus kuuluu
yhtiön osakkeita eniten omistavalle ao. suvun edustajalle ja muut jättävät
oikeutensa käyttämättä. Ilmoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio hyväksytyn kohtuullisen laskun mukaan

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Ernst&Young Oy, joka on
ilmoittanut KHT Harri Pärssisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä
vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös
oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan
hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään
vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Omien
osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja
määräysten puitteissa.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi
ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi
ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen
tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % kaikista osakkeista. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi
ottamiseen liittyvistä seikoista.

Mikäli valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle 9.4.2015 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

17. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut hallituksen ja tarkastusvaliokunnan päätösehdotukset, tämä
kokouskutsu sekä konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä Aspo Oyj:n internet-sivustolla
osoitteessawww.aspo.fiviimeistään 17.3.2016. Asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen
osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanantaina 4.4.2016 klo 16.00 joko

* internet-sivuston kautta osoitteessa www.aspo.fi
* sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@aspo.com
* puhelimitse numeroon 020 770 6887
* telefaksilla numeroon (09) 521 4999 tai
* kirjeitse osoitteeseen Aspo Oyj, PL 70, 00501 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi
ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Aspo
Oyj, PL 70, 00501 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon
viimeistään 4.4.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta merkintä tilapäiseen osakasluetteloon katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
24.3.2016.
Muut tiedot

Aspo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.3.2016 yhteensä 30 975 524 osaketta ja
ääntä.

Helsingissä 14.3.2016

ASPO Oyj

Hallitus
Lisätiedot:
Aki Ojanen, toimitusjohtaja Aspo Oyj, puh. +358 9 5211, +358 400 106 592,
sähköposti aki.ojanen (a)aspo.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi
Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja
Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B
-asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja
Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne
vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä.
Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja
liiketoimintoja kehitetään pitkäjän...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.