Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

ASSA ABLOY: Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB kallas till årsstämma torsdagen den 26
april 2018 klockan 15.30 på Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm.
Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 20 april 2018, och

· anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 april 2018. Anmälan
kan göras på bolagets hemsida www.assaabloy.com, per telefon 08-506
485 14 eller per post till adress ASSA ABLOY AB, "Årsstämman 2018",
c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden.
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att behandlas och används
endast för årsstämman 2018. Som bekräftelse på anmälan översändes ett
inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver
anmälan om deltagande i årsstämman, tillfälligt föras in i aktieboken
i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) för att få delta i
årsstämman. För att denna registrering ska vara genomförd fredagen
den 20 april 2018 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta
sin bank eller förvaltare.

Fullmakt
Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med
anmälan och fullmakten måste uppvisas i original senast på
årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.assaabloy.com.

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD och koncernchef Nico Delvaux.
8. Framläggande av:
a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
b) revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, och
c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.
9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av:
a) arvoden till styrelsen,
b) arvoden till revisorn.
12. Val av:
a) styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande,
b) revisor.
13. Beslut om instruktioner för utseende av valberedningen och dess
arbete.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15. Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna
B-aktier.

16. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram.
17. Årsstämmans avslutande.
Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen, som består av ordförande Carl Douglas (Investment AB
Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin
(Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Anders
Oscarsson (AMF och AMF fonder), föreslår att Lars Renström väljs till
ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b) - Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,30 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 30
april 2018. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet
med förslaget beräknas utdelningen bli utbetald från Euroclear Sweden
AB fredagen den 4 maj 2018.

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 §
aktiebolagslagen som finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
hemsida www.assaabloy.com.

Punkterna 10-12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter,
fastställande av arvode till styrelsen och revisorn samt val av
styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande
- Antalet styrelseledamöter ska vara åtta.
- Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 6 780
000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att
fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 2 100 000 kronor till
ordföranden, 900 000 kronor till vice ordföranden och 630 000 kronor
till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter. Som ersättning
för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 275
000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 150 000 kronor,
ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 200 000 kronor
vardera, samt ledamöter av ersättningsutskottet (förutom ordföranden)
75 000 kronor vardera.

- Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.
- Omval av styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Ulf
Ewaldsson, Eva Karlsson, Birgitta Klasén, Sofia Schörling Högberg och
Jan Svensson. Eva Lindqvist och Johan Molin har avböjt omval.

- Nyval av Lena Olving till styrelseledamot.
- Omval av Lars Renström som styrelsens ordförande samt Carl Douglas
som vice ordförande.

- Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB, enligt revisionsutskottets rekommendation, som revisor för tiden
intill slutet av årsstämman 2019. PricewaterhouseCoopers AB har
meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas
av årsstämman, auktoriserade revisorn Bo Karlsson även
fortsättningsvis kommer utses till huvudansvarig revisor.

Lena Olving är civilingenjör i maskinteknik. Hon är VD och koncernchef
för Mycronic AB sedan 2013 och har mångårig erfarenhet av diverse
ledningsuppdrag inom SAAB AB och Volvo Car Corporation, samt som VD
för Samhall Högland AB. Hon är även styrelseledamot i Investment AB
Latour och Munters Group AB.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns i
valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.assaabloy.com.

Punkt 13 - Beslut om instruktioner för utseende av valberedningen och
dess arbete

Valberedningen föreslår att följande instruktioner för utseende av
valberedning och valberedningens arbete beslutas av årsstämman.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt
största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman
infaller[1]. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla
valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till
valberedningen. För de fall aktieägare avstår från att delta i
valberedningen ska ersättare hämtas från nästa aktieägare som
storleksmässigt står på tur. Sammansättningen av valberedningen inför
årsstämman ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Om tidigare än tre månader före årsstämman, en eller flera aktieägare
som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till
röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa
ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som
tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägare ska äga
rätt att utse sina representanter. Om endast marginella förändringar
i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader
före årsstämman ska valberedningens sammansättning inte ändras, om
det inte finns särskilda skäl. För det fall ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen
finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas
från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de
röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt
står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska
omedelbart offentliggöras.

[1] Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter
röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige
ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear
Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en
förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear
Sweden AB.

Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings
sammansättning offentliggjorts. Ingen ersättning ska utgå till
ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för
valberedningens arbete ska bäras av bolaget.

Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse,
styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode
med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga
ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets
revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för
valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Punkt 14 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för VD och koncernchef samt
övriga medlemmar av ASSA ABLOYs koncernledning (Koncernledningen).
Utöver vissa justeringar av det långsiktiga aktiesparprogrammet för
2018, innebär de nedan föreslagna riktlinjerna inte någon materiell
förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman
2017.

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor ska
vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. ASSA ABLOY beaktar såväl
global ersättningspraxis som praxis i hemlandet för varje medlem av
Koncernledningen.

Den totala ersättningen till Koncernledningen ska bestå av grundlön,
rörliga komponenter i form av årlig respektive långsiktig rörlig
ersättning, övriga förmåner och pension.

I årsredovisningen för 2017, not 33, redovisas den totala
kostnadsförda ersättningen till Koncernledningen, inklusive tidigare
ingångna åtaganden vilka ännu inte har förfallit till betalning.

Fast och rörlig ersättning
Grundlönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla ansvar och
prestation. Den rörliga delen består av ersättning vilken utbetalas
dels kontant, dels i form av aktier.

Koncernledningen ska kunna erhålla rörlig kontant ersättning baserat
på utfallet i förhållande till finansiella mål och, i förekommande
fall, personliga mål. Denna ersättning ska motsvara maximalt 75
procent av grundlönen (exklusive kostnader för sociala avgifter).

Koncernledningen ska därutöver, inom ramen för styrelsens förslag till
långsiktigt aktiesparprogram i punkten 16, kunna erhålla rörlig
ersättning i form av aktier baserat på den årliga utvecklingen för
ASSA ABLOYs vinst per aktie i förhållande till av styrelsen
fastställda intervall under mätperioden 1 januari 2018 - 31 december
2020, där respektive år under mätperioden jämf...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.