Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-01

ASSA ABLOY: Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB kallas till årsstämma onsdagen den 7 maj
2014 klockan 15.00 på Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 30 april 2014, och

· anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 30 april 2014. Anmälan
kan göras på bolagets hemsida www.assaabloy.com, per telefon 08-506
485 14 eller per post till adress ASSA ABLOY AB, Årsstämma, Box 7842,
103 98 Stockholm.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden.
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och
används endast för årsstämman 2014. Som bekräftelse på anmälan
översändes ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till
stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver
anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i
eget namn (så kallad rösträttsregistrering) för att få delta i
stämman. För att denna registrering ska vara genomförd onsdagen den
30 april 2014 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin
bank eller förvaltare.

Fullmakt
Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med
anmälan och måste uppvisas i original senast på stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.assaabloy.com.

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD och koncernchef Johan Molin.
8. Framläggande av:
a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

b) revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma
följts, och

c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.
9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande och
revisorer.

13. Val av ledamöter till valberedningen och fastställande av
valberedningens uppdrag.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15. Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna
B-aktier.

16. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram.
17. Stämmans avslutande.
Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB
Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin
(Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Johan
Strandberg (SEB fonder/SEB Trygg Liv), föreslår att Lars Renström
väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 (b) - Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,70 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 12 maj
2014. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med
förslaget beräknas utdelningen bli utbetald från Euroclear Sweden AB
torsdagen den 15 maj 2014.

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 §
aktiebolagslagen som finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
hemsida www.assaabloy.com.

Punkterna 10-12 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter,
fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av
styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande.
- Antalet styrelseledamöter ska vara åtta.

- Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 4 850 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 1 600 000 kronor till ordföranden, 750 000 kronor till vice ordföranden och 500 000 kronor till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 250 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 125 000 kronor, samt ledamot av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 50 000 kronor.

- Arvode till revisorerna ska utgå enligt avtal.

- Omval av styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Johan Molin, Sven-Christer Nilsson, Jan Svensson och Ulrik Svensson.

- Omval av Lars Renström som styrelsens ordförande samt Carl Douglas som vice ordförande.

- Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Bo Karlsson även fortsättningsvis kommer utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Val av ledamöter till valberedningen och fastställande av
valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar i huvudsak enligt
följande.

- Valberedningen ska bestå av fem ledamöter och inför årsstämman 2015 utgöras av Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Anders Oscarsson (AMF fonder). Gustaf Douglas ska utses till valberedningens ordförande.

- För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i ASSA ABLOY AB äger valberedningen rätt att utse en annan representant för någon av de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Detsamma gäller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre skulle vara anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl skulle lämna valberedningen före årsstämman 2015.

- Valberedningens uppdrag ska vara att inför årsstämman 2015 förbereda och lämna förslag till val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter av styrelsen och revisor samt arvode till revisor och till styrelsen (med uppdelning mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt ersättning för utskottsarbete).

Punkt 14 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för VD och koncernchef samt
övriga medlemmar av ASSA ABLOYs koncernledning (Koncernledningen). De
nedan föreslagna riktlinjerna innebär inte någon materiell förändring
jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2013.

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor ska
vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. ASSA ABLOY beaktar såväl
global ersättningspraxis som praxis i hemlandet för varje medlem av
Koncernledningen.

Den totala ersättningen till Koncernledningen ska bestå av grundlön,
rörliga komponenter i form av årlig respektive långsiktig rörlig
ersättning, övriga förmåner och pension.

I årsredovisningen för 2013, not 33, redovisas den totala ersättningen
till Koncernledningen, inklusive tidigare ingångna åtaganden vilka
ännu inte har förfallit till betalning.

Fast och rörlig ersättning
Grundlönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla ansvar och
prestation. Den rörliga delen består av ersättning vilken utbetalas
dels kontant, dels i form av aktier.

Koncernledningen ska kunna erhålla rörlig kontant ersättning baserat
på utfallet i förhållande till finansiella mål och, i förekommande
fall, personliga mål. Denna ersättning ska motsvara maximalt 75
procent av grundlönen (exklusive sociala kostnader).

Koncernledningen ska därutöver, inom ramen för styrelsens förslag till
långsiktigt aktiesparprogram i punkten 16, kunna erhålla rörlig
ersättning i form av aktier baserat på utfallet i förhållande till
ett av styrelsen fastställt intervall avseende utvecklingen av vinst
per aktie under 2014. I denna ersättningsmodell ingår även rätten att
vid köp av en aktie under vissa förutsättningar erhålla en
kostnadsfri matchningsaktie från bolaget. Denna ersättning ska, vid
oförändrad aktiekurs, motsvara maximalt 75 procent av grundlönen
(exklusive sociala kostnader).

Bolagets kostnad för rörliga ersättningar till Koncernledningen enligt
ovan kan, vid maximalt utfall, komma att uppgå till sammanlagt cirka
54 MSEK (exklusive sociala kostnader). Beräkningen är gjord utifrån
de personer som för närvarande ingår i Koncernledningen.

Övriga förmåner och pension
Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller
företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms
vara marknadsmässigt på den aktuella marknaden. Samtliga i
Koncernledningen ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner för
vilka försäkringspremier avsätts från personens totala ersättning och
betalas av bolaget under anställningen.

Uppsägning och avgångsvederlag
Vid uppsägning av VD ska ersättningsskyldigheten för bolaget motsvara
24 månaders grundlön och övriga anställningsförmåner. Vid uppsägning
av någon av de övriga personerna i Koncernledningen ska ersättningen
från bolaget maximalt motsvara sex månaders grundlön och övriga
anställningsförmåner samt därutöver ytterligare tolv månaders
grundlön.

Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna
B-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta
om återköp av bolagets egna B-aktier i enlighet med följande villkor.

- Återköp får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje återköp innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

- B-aktierna får återköpas på NASDAQ OMX Stockholm.

- Återköp av B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

- Betalning för B-aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelse...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.