Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

ASSA ABLOY: ASSA ABLOY avser att förvärva majoritetspost i agta record

ASSA ABLOY har, som ägare av 39 procent av aktierna i det schweiziska
bolaget agta record ag ("agta record" eller "Bolaget"), tecknat avtal
med aktieägarna i Agta Finance om ett indirekt förvärv av deras 54
procentiga innehav i agta record ("Förvärvet"). Köpeskillingen för
Förvärvet uppgår till cirka 502 MEUR motsvarande ett pris per aktie i
agta record om 70 EUR.

Efter genomförande av förvärvet, vilket är villkorat av
myndighetsgodkännande, främst av EUs konkurrensrättsliga myndighet,
kommer ASSA ABLOY att äga cirka 93 procent av rösterna och
aktiekapitalet i Bolaget. ASSA ABLOY kommer därefter att lämna ett
offentligt erbjudande på de återstående aktierna till samma pris om
70 EUR per aktie i agta record som vid Förvärvet, villkorat av
erhållandet av en så kallad 'fairness opinion' från en av Bolaget
utsedd oberoende värderingsexpert och av AMFs godkännande (franska
myndigheten för marknadsövervakning - AMF - Autorité des Marchés
Financiers). Efter genomförandet av det offentliga erbjudandet, avser
ASSA ABLOY att genomföra en tvångsinlösen av de återstående
utestående aktierna i Bolaget, i enlighet med reglerna i den
schweziska aktiebolagslagen. Den planerade tvångsinlösen i Schweiz
kommer att kräva godkännande av 90 procent av rösterna på
bolagsstämma i agta record och i det bolag med vilket det fusioneras.
I enlighet med detta förfarande kommer agta record att fusioneras med
ett helägt schweiziskt dotterbolag till ASSA ABLOY.

Handeln i agta records aktie är stoppad i dag den 6 mars, 2019 och
kommer att återupptas imorgon, den 7 mars 2019.

agta record är en väletablerad tillverkare och serviceorganisation för
entréautomatik. Bolaget har sitt huvudkontor i Fehraltorf i Schweiz
och har 2 600 anställda. Under 2018 uppgick agta records omsättning
till 374,4 MEUR. Bolaget har en omfattande expertis inom design,
produktion, marknadsföring, installation och underhåll av ett brett
sortiment av automatiska dörrar.

agta record säljer sina produkter och tjänster globalt och har egen
närvaro via dotterbolag i 17 länder. agta record är börsnoterat på
Euronext i Paris på listan för utländska aktier.

"Jag ser fram emot att välkomna agta record och dess medarbetare till
ASSA ABLOY. Jag är övertygad om att ASSA ABLOY kommer att bli ett bra
hem för agta record som är ett strategiskt tillskott till koncernen.
agta record bidrar med viktig kompetens, produkter och service som
stärker ASSA ABLOYs position på en konkurrensutsatt marknad för
automatiska entrélösningar där vår försäljning ökat från 3 miljarder
SEK under 2008 till 24 miljarder SEK 2018", säger Nico Delvaux, VD
och koncernchef ASSA ABLOY.

"agta record kompletterar oss såväl produktmässigt som geografiskt.
agta record har med "record" ett välkänt varumärke, en stark kultur,
högkvalitativa produkter och mycket kompetenta medarbetare och
ledning. Vår avsikt är att behålla varumärket record och att ha agta
record som en separat enhet inom vår verksamhet för entreautomatik,
med bas i Fehraltrof i Schweiz", säger Mogens Jensen, Executive Vice
President i ASSA ABLOY och chef för division Entrance Systems.

Bakgrund och motiv till Förvärvet
Efter förvärvet 2011 av det 39 procentiga innehavet i agta record har
ASSA ABLOY ingått avtal med grundarfamiljen och övriga aktieägare i
Agta Finance om att indirekt förvärva deras 54 procentiga innehav i
agta record. ASSA ABLOY och agta record kommer nu, efter Förvärvet,
att fullt ut nyttja den potential detta nya samarbete ger till förmån
för både kunder, anställda och aktieägare.

ASSA ABLOY har alltid sett på agta record som ett mycket bra bolag som
kompletterar ASSA ABLOY när det gäller såväl produkter som geografisk
täckning, har ett välkänt varumärke, en stark kultur, högkvalitativa
produkter och lösningar som leds av ett professionellt team. Idag
genereras mer än 40 procent av agta records intäkter från service
vilket ger en bra bas för återkommande intäkter och god lönsamhet. De
senaste åren har agta record uppnåt god lönsamhet och tillväxt på
sina olika marknader. Bolaget har också levererat goda resultat från
de senaste kompletterande förvärven.

De största synergierna förväntas uppnås genom försäljning av varandras
produkter, konsolidering av inköp, operationella förbättringar samt
genom att ytterligare utveckla serviceverksamheten.

Förvärvet
Köpeskillingen för Förvärvet uppgår till cirka 502 MEUR motsvarande
ett pris per aktie i agta record om 70 EUR, motsvarande en premie om
cirka 6 procent jämfört med agta records volymvägda aktiekurs på
Euronext Paris under de senaste tre månaderna till och med den 5 mars
2019 om cirka 66,2 EUR per aktie.

ASSA ABLOYs innehav i agta record
ASSA ABLOY investerade i agta record under 2011 mot bakgrund av att
ASSA ABLOY och agta record strategiskt passar varandra. ASSA ABLOY
äger förnärvarande 39 procent av aktierna i Bolaget.

Villkor för Förvärvet
Förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter och förväntas
slutföras under fjärde kvartalet 2019.

Offentligt erbjudande till innehav utan bestämmande inflytande
Efter genomförande av Förvärvet kommer ASSA ABLOY att lämna ett
offenligt erbjudande ("Erbjudandet") för de återstående utestående
aktierna i agta record, vilka motsvarar cirka 7 procent av aktierna i
Bolaget, till samma pris per aktie som vid Förvärvet, det vill säga
70 EUR per aktie i agta record. Detta villkoras av erhållandet av en
så kallad 'fairness opinion' från en av Bolaget utsedd oberoende
värderingsexpert och av AMFs godkännande (franska myndigheten för
marknadsövervakning - AMF - Autorité des Marchés Financiers).

Process motsvarande tvångsinlösen i enlighet med schweizisk
lagstiftning

Efter genomförandet av det offentliga erbjudandet, avser ASSA ABLOY
att genomföra motsvarande en tvångsinlösen av de återstående
utestående aktierna i Bolaget, i enlighet med reglerna i den
schweziska aktiebolagslagen.

Finansiella effekter för ASSA ABLOY
Under antagande att alla utestående aktier kommer att omfattas av
Erbjudandet så kommer den totala köpeskillingen för Förvärvet och
Erbjudandet att uppgå till cirka 567 MEUR.

Baserat på den externa finansiella informationen för 2018 för både
agta record och ASSA ABLOY ger förvärvet av agta record ett tillskott
till ASSA ABLOYs omsättning om cirka 5 procent. Effekten på
rörelsemarginalen kommer initialt att vara något utspädande.
Förvärvet kommer att bidra positivt till vinst per aktie från start.

Som ett led i transaktionen kommer ASSA ABLOYs befintliga innehav i
agta record om 39 procent, ett aktieägande i ett intressebolag, vid
stängningen av Förvärvet att omvärderas till marknadsvärde via
resultaträkningen. Den förväntade, icke kassaflödespåverkande,
intäkten i rörelseresultatet förväntas uppgå till cirka 2 miljarder
SEK.

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder,Ekonomi- och finansdirektör, te: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

Denna information är sådan som ASSA ABLOY AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 6 mars 2018 kl. 08.00 CET.

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller
slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet.
Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett
regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 48 500
medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 84
miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska
säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till
exempel passerkontroll, identifiering, entréautomatik och
hotellsäkerhet.

För ytterligare information se www.assaabloy.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/assa-abloy/r/assa-abloy-avser-att-forvarva-ma...
https://mb.cision.com/Main/7333/2757302/1002824.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.