Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-18

ASSA ABLOY: Starkt utfall under det tredje kvartalet

Tredje kvartalet

·
Omsättningen ökade med 13% till 24 034 MSEK (21 191), varav 4% (5)
organisk och 4% (2) förvärvad tillväxt netto

·
Stark tillväxt för Global Technologies och Americas, god tillväxt för
EMEA och Entrance Systems medan försäljningen minskade för Asia
Pacific

·
Avtal har tecknats om fem förvärv med en sammantagen förväntad
årsomsättning på cirka 1 000 MSEK

·
Rörelseresultatet (EBIT)[ ]ökade med 14% och var 3 894 MSEK (3 424),
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2% (16,2)

·
Nettoresultatet[ ]uppgick till 2 697 MSEK (2 384)

·
Vinst per aktie[ ]uppgick till 2,43 SEK (2,15)

·
Operativt kassaflöde ökade med 47% och uppgick till 4 401 MSEK (3 004)

Omsättning och resultat

[]
Tredje kvartalet Januari-September

2018 2019 ? 2018 2019 ?
Omsättning, 21 191 24 034 13% 60 881 69 082 13%
MSEK
Varav:
Organisk 960 807 4% 2 620 2 505 4%
tillväxt
Förvärv och 446 825 4% 1 079 2 303 4%
avyttringar
Valutaeffekt 1 286 1 211 5% 1 154 3 393 5%
Rörelseresultat 3 424 3 894 14% 9 164 10 873 19%
(EBIT)[1], MSEK
Rörelsemarginal 16,6% 16,7% 15,5% 16,2%
(EBITA)1, %
Rörelsemarginal 16,2% 16,2% 15,1% 15,7%
(EBIT)1, %
Resultat före 3 221 3 645 13% 8 595 10 104 18%
skatt1, MSEK
Nettoresultat1, 2 384 2 697 13% 6 396 7 477 17%
MSEK
Operativt 3 004 4 401 47% 6 435 9 208 43%
kassaflöde,
MSEK
Vinst per 2,15 2,43 13% 5,76 6,73 17%
aktie1, SEK

[1]Exklusive nedskrivning av goodwill och övriga immateriella
tillgångar i Q2 2018 om -5 595 MSEK, vilket motsvarar -5 268 MSEK
efter skatt.

Kommentar från VD och koncernchef

Starkt utfall under tredje kvartalet
Den positiva resultatutvecklingen fortsatte under det tredje
kvartalet. Totala omsättningen ökade med 13% med en förbättrad
underliggande rörelsemarginal. Omsättningsökningen under kvartalet
drevs av 4% organisk tillväxt, förvärvad tillväxt netto om 4% och
positiva valutaeffekter om 5%. Tillväxten var stark i Americas (6%)
och Global Technologies (6%). Entrance Systems och EMEA rapporterade
god tillväxt (3%) medan omsättningen minskade i Asia Pacific (-1%).

Rörelseresultatet ökade med 14% till 3 894 MSEK, drivet av en god
operationell hävstång. Rörelsemarginalen var oförändrad på 16,2%, men
justerat för förvärvskostnader relaterade till agta record om 55
MSEK, förbättrades marginalen med 20 baspunkter. Den underliggande
förbättringen drevs av lägre råmaterialkostnader, prisökningar och
operationella förbättringar.

Det operativa kassaflödet var mycket starkt och förbättrades med 47%
till 4 401 MSEK, drivet av förbättrade resultat och positiv
utveckling av rörelsekapitalet. Vår kassagenerering i kvartalet var
113%.

Bra genomförande under kvartalet
Generellt minskade den underliggande tillväxten något under kvartalet.
Eftersom byggindex fortsätter att minska i några av våra viktigare
marknader och geopolitiska utmaningar kvarstår, har
marknadsförhållandena blivit mer utmanande och osäkra.

Mot denna bakgrund är jag nöjd med vår starka operativa förmåga att
driva igenom åtgärder. Det är glädjande att se att de åtgärder som vi
påbörjade förra året, för att kompensera för högre råvarukostnader,
har lett till en stark förbättring av den operationella hävstången
generellt och för Entrance Systems, Americas och EMEA i synnerhet.

Den negativa organiska tillväxten i Asia Pacific under kvartalet drevs
främst av en svag sydkoreansk marknad och negativ tillväxt i Kina. Vi
fortsätter att implementera vår nya kinesiska affärsplan med
marginalerna stabiliserade samtidigt som vi ser de första mindre
resultaten från de inledda åtgärderna.

Aktiviteterna inom strukturprogrammen fortsätter att utvecklas väl med
under kvartalets genererade besparingar på cirka 200 MSEK. På grund
av ett snabbt genomförande av det senaste programmet kommer
besparingsnivån att reduceras från nästa kvartal och för 2020
förväntar vi oss besparingar på cirka 300 MSEK.

Förvärven kommer att öka tillväxten
Med de redan offentliggjorda förvärven, och under antagande att agta
record konsolideras, har vi nått vårt förvärvsmål om 5% för 2020.
Därutöver kommer vi fortsätta att arbeta vidare med ytterligare
förvärv.

Slutligen skulle jag vilja tacka för ditt visade intresse för ASSA
ABLOY och ta tillfället i akt att informera att vi kommer att ha vår
nästa kapitalmarknadsdag den 13 maj 2020 i London.

Stockholm, 18 oktober 2019
Nico Delvaux
VD och koncernchef

Mer information lämnas av:
Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Erik Pieder,
Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, telefon:
08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens 18 oktober 2019 kl.
09.30

som sänds via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08-566 427 07, +44 333 300 9267 eller +1 833 526 8383

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl. 8.00 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/assa-abloy/r/starkt-utfall-under-det-tredje-k...
https://mb.cision.com/Main/7333/2935353/1125465.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.