Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

ASTG: Bokslutskommuniké för perioden 2015-01-01 till 2015-12-31

(För fullständig bokslutskommuniké, inkl tabeller, se bifogad fil).

- Nettoomsättningen för koncernen Q4 uppgick till 5,1 MSEK (2,6 MSEK) och för
helåret till 6,6 MSEK (12,3 MSEK). Moderbolagets nettoomsättning för Q4
uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK) och för helåret 1,1 MSEK (0,0 MSEK)

- EBITDA för koncernen Q4 uppgick till +1,4 MSEK (-4,7 MSEK) och för helåret
till -21,3 MSEK (-22,5 MSEK). Moderbolagets EBITDA för Q4 uppgick till +1,8
MSEK (-1,4 MSEK) och för helåret -11,2 MSEK (-3,3 MSEK).

- Koncernens resultat efter finansiella poster för Q4 uppgick till +2,9 MSEK
(-7,6 MSEK) och för helåret -39,9 MSEK (-32,7 MSEK). Moderbolagets resultat
efter finansiella poster för Q4 uppgick till +0,4 MSEK (-67,6 MSEK) och för
helåret -69,7 MSEK (-68,8 MSEK).

- Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten Q4 uppgick till -0,2
MSEK (-5,6 MSEK) och för helåret till -13,6 MSEK (-20,8 MSEK). Moderbolagets
kassaflöde från den löpande verksamheten Q4 uppgick till +0,4 MSEK (-1,2
MSEK) och för helåret till -20,4 MSEK (-0,9 MSEK).

- Koncernens och moderbolagets nyinvesteringar i anläggningstillgångar för Q4
och helåret uppgick till 3,9 MSEK (helåret för koncernen fg år 28,8 MSEK och
moderbolaget 58,9 MSEK).

Koncernen och moderbolaget har för helåret 2015 haft en kapitalförsörjning
genom 6 stycken registrerade och slutförda emissioner och 4 stycken per
rapportdagen ännu ej slutregistrerade emissioner.

Totalt har tillförts kapital till koncernen och moderbolaget för Q4 om 16,2
MSEK och för helåret 30,1 MSEK.

Nuvarande antal registrerade aktier uppgår till 237.661.092 stycken och efter
att samtliga emissioner, (optioner och konvertibler) slutregistrerats uppgår
antalet aktier till 305.661.092 stycke.

- Koncernens soliditet var vid utgången av Q4 27,3% (27,9%) och moderbolagets
soliditet vid utgången av Q4 uppgick till 47,7% (75,2%)

- Koncernen har under 2015 omstrukturerat sin koncernstruktur och moderbolaget
vid utgången av räkenskapsåret endast ett helägt dotterbolag (fg år 4
stycken). Under året har 2 stycken dotterbolag försatts i konkurs och ett
dotterbolag är under tvångslikvidation. Dessa åtgärder har medfört att
nedskrivningar av innehav i dotterbolag företagits med -56,9 MSEK och
belastar moderbolagets resultat som en engångseffekt.

- Under Q4 har med stor framgång orderstrukturen och prototypframtagandet
säkerställts av såväl kundrelationer, humankapitalet, som med bolagets
finansiella förtroende.

- Koncernens industriella plattform i form av patent, katalogisering och
utveckling har under Q4 överförts och säkrats i sin helhet till moderbolaget.
För framtiden är det avsikten att moder- bolaget skall bedriva industriell
verksamhet i egen regi och försäljning och utveckling kommer att ske direkt
från moderbolaget.

---------------------------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal MSEK (koncernen) Q4 Q4 helår helår |
| |
| 2015 2014 2015 2014 |
| Nettoomsättning 5,1 2,6 6,6 12,3 |
| EBITDA 1,4 -4,7 -21,3 -22,5 |
| Resultat efter skatt 2,9 -7,6 -39,9 -32,7 |
| Likvida medel 0,9 0,0 0,9 0,0 |
| Resultat per aktie, SEK 0,0 -0,09 -0,13 -0,39 |
| Synligt eget kapital per aktie, SEK 0,02 0,19 0,02 0,19 |
| Balanslikvidiet 1,00 0,69 1,00 0,69 |
| Antal aktier vid rapportperiodens 305 661 092 82 355 453 305 661 092 82 355 453 |
---------------------------------------------------------------------------------------------

VD-ord: (Andreas Adelgren)

Ett historiskt år

2015 blev på många sätt ett historiskt år för ASTG AB. Under våren var jag
själv initiativtagare till bildandet av den grupp aktieägare som fått nog av
vad vi ansåg vara grov misskötsel av ett företag med produkter av
världsklass. Den 30 juli valde sittande styrelse att någon timma före
öppnandet av årsstämman att genom pressmeddelande avisera sin avgång. Till ny
styrelse valdes Nils Eriksson, Olov Widigsson samt undertecknad. Jag åtog mig
även arbetet som VD. Vid det konstituerande styrelsemötet kunde vi konstatera
att skulderna uppgick till cirka 40 MSEK medan saldot på bank var 888 kronor.

Några villiga medarbetare i form av anställd personal fanns inte heller att
luta sig mot då de få som fortfarande var anställda i dåvarande dotterbolaget
C2SAT, först ville få en av den f.d. styrelsen upprättad exponentiell
pensionssnurra utbetald innan vidare diskussioner. Vi fick även veta att
spanska Indra sagt upp all form av samarbete med ASTG.

Räddningsaktion och avsiktsförklaring

Undertecknad presenterade en avsiktsförklaring publikt där varje enskild
aktieägare erbjöds möjligheten att både tycka till liksom delta. Med hjälp av
några aktieägare, i synnerhet några få större, Reidar Östman, Johannes
Svensson och Joakim Ilemark, lyckades ASTG få in 10 MSEK i form av villkorat
aktieägartillskott. För varje inbetald krona erhölls rätten att i mars 2017
teckna en ASTG-aktie för 5 öre. Maximal utspädning vid fullt tecknande blir
således 10 miljoner aktier.

Med dessa pengar startade en mycket omfattande skuldsanering. All form av
egentligt värde såsom ritningar, IP etcetera fanns utspridda hos ett antal
teknikkonsultfirmor och utgjorde deras enda säkerhet för deras fordringar mot
ASTG-koncernen. Vi gjorde skyndsamt upp med samtliga i denna sfär, det vill
säga betalade enligt överenskommelse. De tre dotterbolag som vi i samråd med
jurister tvingades titulerabortom all räddning
försattes i likvidation/konkurs. Med konkurserna följde en hel del
borgensåtagande, där ASTG var en av flera parter. ASTG betalade beträffande
lånet till Swedbank och ALMI totalt cirka 5 MSEK, helt utan stöd från någon
av de övriga. I de andra fallen kunde uppgörelser slutas med fordringsägarna
vilket resulterade i att ASTG enbart betalade sin del av åtagandena.
Tilläggas här skall att Exeotech Invest AB som är en av borgenärerna slutit
ett avtal med ASTG där samtliga skulder och borgensåtaganden paketerats. Ärar
Exeotech Invest AB denna uppgörelse hamnar slutnotan för dem på drygt 5 MSEK
gentemot ASTG. Den 31 mars 2016 har vi facit men än så länge har de inkommit
med sina veckoinbetalningar enligt avtal. Beträffande Gestrike Invest ABs
borgensåtagande ligger våra krav sedan en tid hos kronofogdemyndigheten.

ASTG AB förvärvade sedan inkråmen, det vill säga all form av verktyg, material
och rättigheter i samtliga likviderade/konkursade bolag. I början av mars får
vi hem alla antenner och en gigantisk mängd reservdelar från Asien.

Under hösten lyckades vi knyta ytterst kompetent personal till bolaget. Under
ledning av Thomas Selander har vi idag ett 20-tal av landets absoluta
specialister inom VSAT-markanden knutna till bolaget. NDA, så kallade
sekretessavtal har upprättats med samtliga.

Återupprättat förtroende

ASTG har genom kombinationen städning och kapitalisering och rakhet, öppenhet,
ärlighet och unika produkter fått tillbaka både israeliska IAI och spanska
Indra som kunder. Dessa företag är i allra högsta grad två giganter. Det
finns ingenting som idag tyder på att vi kommer att göra dem besvikna.
Istället för att försöka dölja för oss kända tveksamheter i systemen har vi
påtalat dem. Vi har även varit lyhörda gentemot kunderna, tagit deras
tekniska specifikationer på fullt allvar och arbetar idag med dialog istället
för monolog förd av ASTG.

Framtidsutsikter

I pressmeddelande daterat 2016-02-18 kunde vi presentera valberedningens
förslag på ny styrelse, en styrelse mer än väl skickad för att efter
årsstämman i mars leda ASTG in i industri/serietillverkningsfasen. Vi är
sedan en tid tillbaka i full färd med att få fram vad vi kallar en
dokumenterad produkt. Med detta menas utförda och godkända MIL-tester, så
kallade tester för militärt bruk, CE-märkning etcetera. Vi lämnar ingenting
åt ödet utan vet att när detta är slutfört har vi en världsprodukt i form av
P9an. Vi ser även stor potential i den så kallade P7-antennen. ASTG har
mottagit ett antal mycket intressanta förfrågningar, allt från Asien till
Nordamerika. Vi är dock övertygade om att vårdar och ärar vi de
samarbeten/åtaganden vi har gentemot IAI och Indra så finns där en betydande
merförsäljning, så kallade optioner att gå vidare med.

Ingenting tyder i skrivande stund på att vi inte skall starta industrifasen
redan till hösten. Ordern till Indra kommer allt annat lika, börja
distribueras redan under Q1-Q2.

ASTG är idag helt skuldfritt, kapitaliserat och väl rustat personellt för att
göra år av ord till handling!

Kista den 26 februari 2016

Andreas Adelgren

Resultat och ställning

Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 5,1 MSEK
(2,6 MSEK) och för helåret 6,6 MSEK (12,3 MSEK). Rörelsekostnaderna för
fjärde kvartalet i koncernen uppgick till -17,7 MSEK (-8,6 MSEK) och för
helåret -43,8 MSEK (-40,4 MSEK).

Moderbolagets nettoomsättning för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 0,0 MSEK
(0,0 MSEK) och för helåret 1,1 MSEK (0,0 MSEK). Rörelsekostnaderna för fjärde
kvartalet i moderbolaget uppgick till -2,5 MSEK (-1,4 MSEK) och för helåret
-18,1 MSEK (-3,3 MSEK).

Verksamheten bedrev under Q4 med stor fokus säkerställandet av
katalogiseringen av produkterna samt tog processen av framtagande av
prototyper till slutfasen, därav den magra omsättningsutfallet och alltjämt
höga kostnadsläget.

Finansiell ställning

Vid utgången av Q4 och helåret så uppnådde koncernen en balanslikviditet på
1,00 (0,69) som är ett nyckeltal där koncernens kortfristiga tillgångar sätts
i relation till de krotfristiga skulderna.

Koncernens soliditet uppgick vid utgången av Q4 till 27,3% (27,9%) och det kan
konstateras att ytterligare kapitaltillskott kommer att behövas under 2016
för att färdigställa processerna till färdigställda produkter för
serietillverkning och försäljning.

Kassaflöde

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten Q4 uppgick till -0,2 MSEK
(-5,6 MSEK) och för helåret -13,6 MSEK (20,8 MSEK). Trots ett minskat
kassaflöde ut netto, så är det negativa kassaflödet hänförligt till den
process som verksamheten befinner sig i och främst då att försäljningen inte
nått faktureringsbart läge. Detta till trots så kunde moderbolaget för Q4
uppvisa ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om +0,4 MSEK
(-1,2 MSEK) och det skall poängteras att all försäljning och kostnader av

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.