Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

ASTG: Kallelse till årsstämma 2016

KALLELSE TILL ?RSST?MMA 2016

Aktie?garna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG),
orgnr 556943- 8442, kallas h?rmed till ?rsst?mma tisdagen den 29 mars 2016
kl. 10.00 p? Hotell Memory, Kista. Registrering till ?rsst?mman b?rjar kl.
09.00.

A. R?TT TILL DELTAGANDE VID ST?MMAN

Registrering och anm?lan

Aktie?gare som ?nskar delta i ?rsst?mman ska

dels vara inf?rd i den av Euroclear Sweden f?rda aktieboken senast tisdagen
den 22 mars 2016,

dels anm?la sig till bolaget senast tisdagen den 22 mars 2016, under adress
ASTG AB, "?rsst?mma", Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista, eller via e-
post till: andreas@astg.se

Vid anm?lan ska aktie?garen uppge namn, person- eller organisations-
nummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om ev. bitr?den.

F?rvaltarregistrerade aktier

Aktie?gare som l?tit f?rvaltarregistrera sina aktier m?ste f?r att ?ga r?tt
att delta p? st?mman tillf?lligt omregistrera aktierna i eget namn. S?dan
registrering skall vara verkst?lld hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen
den 22 mars 2016, vilket inneb?r att aktie?garen m?ste underr?tta
f?rvaltaren h?rom i god tid f?re detta datum.

Ombud m.m.

Aktie?gare som f?retr?ds genom ombud ska utf?rda fullmakt f?r ombudet. Om
fullmakten utf?rdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis
eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis b?r i god tid f?re ?rsst?mman, dock senast den 22 mars
2016, ins?ndas till ASTG AB, "?rsst?mma", Isafjordsgatan 32 B,6 tr, 164 40
Kista. Fullmaktsformul?r finns tillg?ngligt p? bolagets webbplats,
.

B. ?RENDEN P? ST?MMAN

F?rslag till dagordning

1. St?mmans ?ppnande
2. Val av ordf?rande samt sekreterare vid st?mman
3. Uppr?ttande och godk?nnande av r?stl?ngd
4. Godk?nnande av dagordning
5. Val av personer att justera protokollet
6. Pr?vning om st?mman blivit beh?rigen sammankallad
7. Framl?ggande av ?rsredovisning och revisionsber?ttelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsber?ttelse
8. Information fr?n styrelsen och VD.
9. Beslut om fastst?llande av resultatr?kning och balansr?kning samt
koncernresultatr?kning och koncernbalansr?kning
10. Beslut om dispositioner betr?ffande bolagets resultat enligt den
fastst?llda balansr?kningen
11. Beslut om ansvarsfrihet f?r styrelseledam?terna och verkst?llande
direkt?ren
12. Fastst?llelse av antalet styrelseledam?ter och styrelsesuppleanter.
13. Fastst?llelse av arvoden till styrelse och revisor
14. Val av styrelseledam?ter, styrelseordf?rande och styrelsesuppleanter.
15. Val av revisionsbolag eller revisorer
16. ?rsst?mmans avslutande.

C. ANTAL AKTIER OCH R?STER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen f?r kallelsen 237 661 092 aktier med en r?st
vardera.

D. TILLG?NGLIGA HANDLINGAR
?rsredovisning, koncernredovisning, revisionsber?ttelse och valberedningens
f?rslag kommer fr?n och med den 11 mars 2016 att finnas tillg?ngliga p?
bolagets webbplats. Alla handlingar kommer att s?ndas kostnadsfritt till de
aktie?gare som beg?r det hos bolaget och uppger sin postadress.
Handlingarna kommer ?ven att l?ggas fram p? st?mman.

E. R?TT ATT BEG?RA UPPLYSNINGAR

Aktie?gare som ?r n?rvarande vid bolagsst?mman har r?tt att beg?ra
upplysningar fr?n styrelsen och verkst?llande direkt?ren i enlighet med 7
kap 32 ? aktiebolagslagen.

ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB (publ)

Styrelsen

Kista i februari 2016

ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB (publ)

Styrelsen

F?ljande dokument kan h?mtas fr?n beQuoted
ASTG Kallelse till arsstamma.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.