Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

ASTG: Kallelse till årsstämma 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2016

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG),
orgnr 556943- 8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 mars 2016
kl. 10.00 på Hotell Memory, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl.
09.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast tisdagen
den 22 mars 2016,

dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 22 mars 2016, under adress
ASTG AB, "Årsstämma", Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista, eller via e-
post till: andreas@astg.se

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisations-
nummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om ev. biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt
att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan
registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen
den 22 mars 2016, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis
eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman, dock senast den 22 mars
2016, insändas till ASTG AB, "Årsstämma", Isafjordsgatan 32 B,6 tr, 164 40
Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats,
.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av personer att justera protokollet
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Information från styrelsen och VD.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
12. Fastställelse av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.
15. Val av revisionsbolag eller revisorer
16. Årsstämmans avslutande.

C. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 237 661 092 aktier med en röst
vardera.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och valberedningens
förslag kommer från och med den 11 mars 2016 att finnas tillgängliga på
bolagets webbplats. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.
Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

E. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7
kap 32 § aktiebolagslagen.

ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB (publ)

Styrelsen

Kista i februari 2016

ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB (publ)

Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ASTG Kallelse till arsstamma.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.