Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-09

ASTG: Kompletterad och korrigerad version av Q2-rapport som offentliggjordes 2015-09-07

Denna rapport är kompletterad med jämförelse år och text avseende väsentliga
händelser under perioden. Rapporten innehåller även en uppdaterad, justerad
kassaflödesanalys, sammanfattande text om framtidsutsikter samt specifikation
av förändring av eget kapital.

I rapporten har följande korrigeringar gjorts

* Det egna kapitalet har ökat från -0,2 MSEK till 7,8 MSEK och kortfristiga
låneskulder har minskat med samma belopp. Detta beror på den
kvittningsemission om 8 MSEK som styrelsen beslutade om den 26 juni 2015. I
den tidigare offentliggjorda Q2 rapporten hade detta belopp inte omförts
från skulderna.
* Goodwill har i denna rapport ökats med 4,3 MSEK och de immateriella
Anläggningstillgångarna minskat med samma belopp. Detta beror på ett
klassificeringsfel vid det tidigare offentliggörandet.
* I texten om väsentliga händelser efter periodens slut har även
komplettering skett avseende en kvittningsemission som beslutades av
styrelsen den 10 juli 2015.
* Omsättningen under perioden april-juni 2015 har justerats med 2,1 MSEK från
-2,4 MSEK till -0,3 MSEK och omsättningen för perioden jan-mars 2015 har
justerats med -2,1 MSEK. Kostnaderna under perioden april-juni 2015 har
justerats med -1,5 MSEK från -3,4 MSEK till -4,9 MSEK och kostnaderna
jan-mars 2015 har justerats med 1,5 MSEK från -9,7 MSEK till -8,2 MSEK.
Detta avser upparbetade kostnader kopplade till intäkten ovan, vilka borde
återförts i Q1 rapporten. Vid upprättande av Q2 rapporten uppmärksammades
att det i posten upplupna intäkter och förutbetalda kostnader i koncernens
balansräkning 31 december 2014 ingår sådana poster som borde ha återförts
mot resultaträkningen redan i bolagets rapport för det första kvartalet
2015. Återföringen kom dock att ske först vid utgången av det andra
kvartalet. Effekterna, vilka framgår ovan, påverkar resultatet i perioden
jan-mars 2015 med -0,6 MSEK och perioden april-juni 2015 0,6 MSEK.
Justeringen medför att det egna kapitalet i Q1 rapporten påverkas negativt
med -0,6 MSEK. Nettoeffekten sett över perioden jan-juni 2015 uppgår till 0
MSEK.
* Den negativa omsättningen under perioden april-juni 2015 beror på återförda
periodiserade intäkter och tillhörande valutaeffekter som hänförs till
dotterbolaget C2SAT Asia Pasific Ltd.
* Justeringarna framgår av nedanstående tabell med noter

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RES. i sammandrag MSEK Offentlig gjord Q1 Justering[1] Justerad Q1 Offentlig gjord Q2 Justering[2] Justerad Q2 |
| Nettoomsättning 2,7 -2,1 0,6 -2,4 2,1 -0,3 |
| Övr.rörelseintäker 0,4 0,4 1,5 1,5 |
| Summa rör.intäkter 3,1 -2,1 1 -0,9 2,1 1,2 |
| Rörelsekostnader -9,7 1,5 -8,2 -3,4 -1,5 -4,9 |
| EBITDA -6,6 -0,6 -7,2 -4,3 0,6 -3,7 |
| Av/nedskrivning -1,7 -1,7 -6,1 -6,1 |
| Rörelseresultat -8,3 -0,6 -8,9 -10,4 0,6 -9,8 |
| Finansiella poster 0,6 0,6 -2,3 -2,3 |
| Res.efter fin poster -7,7 -0,6 -8,3 -12,7 0,6 -12,1 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]Avser återföring av periodiserade intäkter/upplupna kostnader som
redovisats i Q2 2015 men som egentligen skulle påverkat Q1 2015.

[2]Avser återföring av periodiserade intäkter/upplupna kostnader som
redovisats i Q2 2015 men som egentligen skulle påverkat Q1 2015.

-----------------------------------------------------------------------------
| Balans i sammandrag MSEK Offentlig gjord Q2 Justering Justerad Q2 |
| Goodwill 0 4,3 4,3 |
| Imm. Anläggningstillgång 20,9 -4,3[1] 16,6 |
| Mat. Anläggningstillgång 0,6 0,6 |
| Fin. Anläggningstillgång 0 0 |
| Lager och kortfristig fordran 22,3 22,3 |
| Kundfordran 2,3 2,3 |
| Likvida medel 0,1 0,1 |
| Totala tillgångar 46,2 46,2 |
| |
| Eget Kapital -0,2 8 7,8 |
| Långfristiga skulder 0,9 0,9 |
| Kortfristiga skulder 14,6 -8[2] 6,6 |
| Leverantörsskulder 8,6 8,6 |
| Övriga skulder 22,3 22,3 |
| Totalt EK och skulder 46,2 46,2 |
-----------------------------------------------------------------------------

[1]Avser omklassificering av goodwill som i förevarande Q2 rapport ingått i
immateriella anläggningstillgångar.

[2]Avser omföring av skulder som regleras i samband med kvittningsemission
beslutad av styrelsen den 26 juni 2015.

För fullständig korrigerad rapport, vänligen se bifogad fil

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.