Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-27

ASTG: Kvartalsredogörelse Q3 för perioden 2015-07-01 till 2015-09-30

- Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 1,2 MSEK (4,3 MSEK) och för nio
månader till 1,5 MSEK (19,2)

- EBITDA för Q3 uppgick till -11,8 MSEK (-5,9 MSEK) och för nio månader
till -22,7 MSEK (-13,0 MSEK)

- Resultat efter finansiella poster för Q3 uppgick till -22,4 MSEK (-7,9
MSEK) och för nio månader -42,8 MSEK (-20,5 MSEK)

- Kassaflödet för den löpande verksamheten för årets första nio månader
uppgick till -14,5 MSEK (-13,3 MSEK)

- Koncernens soliditet var vid utgången av Q3 37,8% (38,0%)

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal MSEK Q3 Q3 jan-sep jan-sep |
| 2015 2014 2015 2014 |
| Nettoomsättning 1,2 4,3 1,5 19,2 |
| EBITDA -11,8 -5,9 -22,7 -13,0 |
| Resultat efter skatt -22,4 -7,9 -42,8 -20,5 |
| Likvida medel 0,0 0,4 0,0 0,4 |
| Resultat per aktie, SEK -0,09 -0,16 -0,18 -0,37 |
| Synligt eget kapital per aktie SEK 0,032 0,42 0,032 0,42 |
| Antal aktier vid rapport- |
| periodens utgång, stycken 237 661 092 68 092 592 237 661 092 68 092 592 |
-------------------------------------------------------------------------------------------

VD Andreas Adelgrens kommentar:

Det är nu i dagarna fyra månader sedan undertecknad tillsammans med Nils
Eriksson, Olov Widigsson och Reidar Östman tog över styret, städningen och
kapitaliseringen av vad vi idag kallar ”det nya ASTG AB”. Redan från start
talade vi ut att vi med alla tänkbara medel skulle göra precis allt som stod
i vår makt för att rädda och vända bolaget. Idag är ASTG AB uppstädat,
kapitaliserat och personellt väl rustat för att på allvar börja ägna sig åt
sin ursprungsidé, nämligen att serietillverka och kommersialisera sina
4-axliga stabiliserande VSAT antenner. Att jag inte klämmer införsälja
före serietillverka beror helt enkelt på att en beställning redan funnits. Men
en beställning kan ju med all rätt annulleras om köparen inte får vad som
utlovats. Olle Widigsson och Thomas Selander har här gjort ett mycket gediget
arbete med att säkerställa så att denna åsyftade order till israeliska IAI
kommer bli verklighet.

Just denna antenn ( P9:an ) ser vi som vår katapult för framgång och vidare
värdebygge. Vi har mottagit ett antal förfrågningar som lett till skarpa
offerter på P9:or både från Asien och Afrika. Antennen är riktigt vass både
vad gäller storlek, vikt, prestanda och lätthet att kundspecificera. Här tror
jag faktiskt att vi har en potentiell storsäljare.

Istället för att beklaga mig över att det kostar pengar att på 4 månader städa
bort 35-40 miljoner kronor i gamla skulder samtidigt som en potentiell
storsäljare skall färdigställas för serieproduktion, vill jag hissa några
hjältar. Reidar Östman, Johannes Svensson och Joakim Ilemark har på ett smått
overkligt sätt säkerställt huvuddelen av hela bolagets finansiering. Tro kan
förflytta berg men det behövs även finansiella ”muskelknuttar” som är villiga
att agera. Jag vill även rikta ett varmt tack till mina medarbetare i
styrelsen liksom till hela vårt hängivna operativa gäng bestående av både
konsulter och direktknutna personer till bolaget.

Avslutar med orden min far en gång gav mig, ”Det är stor skillnad på att vara
nedslagen kontra utslagen”.
ASTG AB var för cirka fyra månader sedan nere för räkning men reste sig och
har enligt min mening goda utsikter att bli något ytterst få trodde var
möjligt för bara några månader sedan!

Resultat och omsättning:

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet 2015 uppgick till 1,2 MSEK
(4,3 MSEK).

Den magra omsättningen grundar sig på en total omstrukturering, från
reservdelsförsäljning och ostrukturerad styckesförsäljning till fokus på
omställning för serieleveranser. Den ackumulerade försäljningen för perioden
januari – september uppgick till 1,5 MSEK (19,2 MSEK) efter full genomlysning
och granskning.

Rörelsekostnaderna uppgick för tredje kvartalet till -13,0 MSEK (-9,9 MSEK)
vilket är ett resultat av städning från flera års vanskötsel. Tidigare
perioder har brustit i en fullständig avsaknad av skuld och kostnadskontroll
varför våra bortförhandlade skulder också belastar tredje kvartalet.

Av och nedskrivningar för tredje kvartalet uppgår till -10,2 MSEK (-1,8 MSEK)
och detta är ett resultat av konkursade dotterbolag (3 st) som enligt vår
mening var bortom all räddning.

Finansiell ställning

Koncernen består per rapportperiodens utgång av moderbolaget samt två stycken
dotterbolag, AIMS och Asia Pacific, det senare under likvidation. Koncernens
soliditet vid rapportperiodens utgång uppgår till 37,8% (38,0%). Soliditeten
är bibehållen tack vare ägartillskott om totalt 7,8 MSEK och totalt eget
kapital uppgår till 7,6 MSEK (28,9 MSEK). Bolagets likviditet har varit
ansträngd och är alltjämt ansträngd varför ytterligare ägartillskott efter
rapportperiodens utgång tillförts bolaget med 2,2 MSEK samt att det
företagits en betalning för en förestående riktad kvittningsemission om 4,8
MSEK.

Med dessa små åtgärder är bolagets likviditet och finansiella ställning trygg
men inte säker, och bolaget sköter sina betalningar och åtagande
regelmässigt.

Bolagets omstrukturering till kommande serieleveranser har gått klart över
förväntan och redan under tredje kvartalet lades stor möda på att rädda
befintlig orderstock vilket gett resultat under kvartal 4.

Kassaflöde

Kassaflödet för den löpande verksamheten är alltjämt negativt och uppgår för
perioden januari – september 2015 till -14,5 MSEK (-13,3 MSEK). Det bedöms
fullt möjligt att under kvartal 3 2016 uppvisa positivt kassaflöde från den
löpande verksamheten. För nästkommande kvartal beräknas kassaflödet från den
löpande verksamheten förbli negativt, men inte i samma utsträckning som
tidigare.

Investeringar

Under kvartal 3 2015 har inga investeringar i vare sig materiella eller
immateriella tillgångar företagits 0,0 MSEK (5,0 MSEK).

Transaktioner med närstående

Under kvartal 3 har inga inköp eller försäljningar skett av närstående
kretsen.

Närstående till bolaget har dock tillfört ägartillskott om 7,8 MSEK (0,0
MSEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

9/7 Jan Otterling avgår som VD för ASTG AB.

10/7 Den förra styrelsen beslutar om riktad nyemission om 1,4 MSEK, betalning
sker via kvittning av skulder.

30/7 Den gamla styrelsen avgår strax före öppnandet av årsstämman. Ny styrelse
väljs bestående av: Nils Eriksson, Olov Widigsson samt Andreas Adelgren.

31/7 Den nya styrelsen offentliggör information rörande det finansiella läget
och avsikt att inleda diskussioner med bolagets fordringsägare i syfte att
minska skuldbördan via frivilligt ackord.

31/7 Styrelsen offentliggör information att Aicox Soluciones S.A. samt Indra
Sisternas S. A sagt upp kontraktet på grund av bristande leveranser från
bolagets sida.

3/8 Styrelsen presenterar sin ”Avsiktsförklaring” där man även vädjar om 10
miljoner kronor i aktieägartillskott.

4/8 Huvudägaren R Östman Invest AB jämte Reidar Östman privat minskar, i
enlighet med vad vederbörande sagt, sitt gemensamma ägande i ASTG AB till
strax under budpliktsnivån 30 %

5/8 Andreas Adelgren går in som tillförordnad VD i Bolaget.

17/8 ASTG AB offentliggör ASTG ABs kontrollbalansräkning per den 30/6. Mot
bakgrund av den nya styrelsens förnyade bedömning sker stora nedskrivningar
av tillgångsvärden vilka i huvudsak belastar moderbolagets resultat.
Aktiekapitalet är intakt.

17/8 Olov Widigsson meddelar efter besök hos israeliska kunden IAI att
serieleveranserna är säkerställda, ”bara” de får sin tredje final-antenn. Nu
är det upp till ASTG AB att se till att IAI får vad de hela tiden
efterfrågat.

21/8 Aktieägartillskottet á 10 miljoner fulltecknas.

24/8 Exeotech Invest AB gör sin första amortering på skulden till ASTG AB i
enlighet med det förslag som deras egen styrelseordförande Fredrik Nygren
presenterat.

28/8 ASTG ABs styrelse beslutar om att försätta dotterbolaget C2SAT Asia
Pacific Pte Ltd i konkurs.

31/8 ASTG AB tillsätter projektgrupp för IAI-projektet.

1/9 ASTG AB försätter dotterbolaget C2SAT Communications AB i konkurs.

3/9 ASTG AB försätter även C2SAT Communications Technologies AB i konkurs.

4/9 ASTG ABs representanter Olov Widigsson och Reidar Östman besöker den
spanska kunden Indra. Kritiken från Indra över hur illa de har blivit
behandlade av ASTG AB innan är svidande. Inför framtiden uttrycker de dock
hopp om samarbete runt P9-antennen, det vill säga den mindre modell som
tagits fram i IAI-projektet.

11/9 R-Östman Invest AB avyttrar 10 miljoner aktier till närstående. Priset
sattes av Svenska Handelsbanken till aktuell kurs som var 21 öre.

25/9 ASTG AB påbörjar utredning av tidigare VD och COO.

Väsentliga händelser efter perioden:

9/10 ASTG AB publicerar ny kompletterad halvårsrapport.

14/10 ASTG AB och GEM ingår slutuppgörelse.

15/10 ASTG AB uppdaterar marknaden runt det helägda dotterbolaget AIMS AB.

15/10 Den före detta huvudägaren Gästrike Invest AB får samtliga sina
ASTG-aktier försålda.

22/10 Förtydligande kommuniceras runt R-Östman Invest ABs roll runt
slutuppgörelsen mellan ASTG AB och GEM.

23/10 ASTG AB förvärvar inkråmen i C2SAT-bolagen.

28/10 ASTG AB offentliggör insiderköp i bolaget.

3/11 ASTG AB knyter operativa nyckelpersoner till bolaget.

5/11 ASTG AB kallar till extra bolagsstämma.

6/11 ASTG AB förstärker bolagets ekonomistyrning genom Otto Persson.

10/11 ASTG AB överlämnar regressärende runt Gästrike Invest AB till
kronofogen.

17/11 Israeliska IAI bekräftar och utökar ordern på P9-antenner till ASTG AB.

23/11 ASTG AB meddelar att Lars Jehrlander anställs på 20% från och med 1
december.

24/11 ASTG och Exeotech AB når slutuppgörelse rörande Exeotech Invest ABs
skuld till ASTG AB.

Framtidsutsikter:

Arbetet med att göra de sista förberedelserna inför serietillverkning av vår
P9-antenn har gått över förväntan. Vi har en solid bas att stå på, både rent
produktmässigt liksom personellt. Alla inblandade i projektet är mycket
målmedvetna och intresset från tidigare, befintlig och presumtiva kunder har
varit stort. Intresseförfrågningar har lett till skarpa offerter och sist men
inte minst är ASTG AB nu sanerat och kostnadseffe...

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.