Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-25

AstraZeneca: AstraZeneca PLC 's resultatrapport för första halvåret och andra kvartalet 2019

Fortsatt stark produktförsäljning styrker förtroendet för hållbar
tillväxt

Tillväxten i produktförsäljning under första halvåret på 12% (17% i
fasta valutakurser[1]) till 11 183 MUSD innefattar en
försäljningsacceleration under andra kvartalet till 5 718 MUSD (+14%,
+19% i fasta valutakurser). Under andra kvartalet levererade alla
försäljningsregioner och samtliga tre terapiområden goda resultat,
inklusive:

· Hållbar utveckling för våra nya läkemedel[2] (+66%, +72% i fasta
valutakurser) till 2 385 MUSD

· Försäljningstillväxt per terapiområde under kvartalet: Onkologi
+51% (+57% i fasta valutakurser) till 2 167 MUSD, Kardiovaskulära
sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (Nya CVRM)[3] +9%
(+13% i fasta valutakurser) till 1 061 MUSD och andningsvägar +2%
(+7% i fasta valutakurser) till 1 252 MUSD

· Produktförsäljningen per region under kvartalet: Den totala
försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 17% (27% i fasta
valutakurser) till 1 947 MUSD, försäljningen i Kina ökade med 34%
(44% i fasta valutakurser) till 1 166 MUSD. Försäljningen i USA ökade
med 16% till 1 877 MUSD; försäljningen i Europa återgick till
tillväxt och ökade med 1% (8% i fasta valutakurser) till 1 047 MUSD.
Försäljningen i Japan ökade med 30% (34% i fasta valutakurser) till
672 MUSD

Dessa resultat åtföljs av ytterligare positiv utveckling av
forskningsportföljen, och där andra halvåret förväntas bli
exceptionellt intensivt.

[][][]
Första Kvartal 2
halvåret 2019
2019
MUSD Förändring i MUSD Förändring
% i %
Utfall i fasta Utfall i fasta
valutakurser valutakurser
Produktförsäljning 11 183 12 17 5 718 14 19
Intäkter från 131 (59) (57) 105 (17) (12)
samarbeten
Totala intäkter 11 314 9 14 5 823 13 18

Redovisat 1 590 9 12 493 (35) (37)
rörelseresultat[4]
Rörelseresultat för 3 011 39 44 1 361 7 8
kärnverksamheten[5]

Rapporterad vinst 0,56 USD 3 - 0,09 USD (64) (71)
per aktie (EPS)[6]
Vinst per aktie för 1,62 USD 38 40 0,73 USD 5 1
kärnverksamheten

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

"Förra årets tillväxttakt som fortsatte även för första halvåret, och
understryker att AstraZeneca har återgått till tillväxt tack vare
styrkan i våra nya läkemedel. Fem av dessa nya läkemedel förutses bli
storsäljare (blockbusters) i år, vilket stärker försäljningen inom
både onkologi och bioläkemedel. Tillväxtmarknaderna, USA och Japan
växte alla starkt och vi levererade en fin vändning i Europa under
andra kvartalet. Vi fortsatte göra väl avvägda investeringar i
hållbar tillväxt, i synnerhet på tillväxtmarknaderna och i våra
lanseringsprogram. Ytterligare myndighetsgodkännanden för Lynparza
inom äggstockscancer i EU och Japan, tillsammans med godkännanden av
Breztri och Bevespi inom KOL i Japan, visar på fortsatta framsteg för
vår forskningsportfölj.

Utöver vår prognos om resultattillväxt för helåret är vi glada över
att kunna uppgradera prognosen för produktförsäljningen och vi kommer
forsatt arbeta hårt för att förstärka den operativa hävstångseffekten
och generera kassaflöde under lång tid."

Utvecklingen i sammandrag

· Produktförsäljningen ökade med 12% under halvåret (17% i fasta
valutakurser) till 11 183 MUSD

· Den redovisade bruttomarginalen ökade med två procentenheter under
halvåret till 80%, något som delvis speglade mixen i
produktförsäljningen och tillverkningseffektiviseringar;
bruttomarginalen för kärnverksamheten ökade med en procentenhet till
81%

· De redovisade rörelsekostnaderna ökade med 5% under halvåret (10%
i fasta valutakurser) till 8 238 MUSD och motsvarade 73% av de totala
intäkterna (första halvåret 2018: 76%). Rörelsekostnader från
kärnverksamheten ökade med 1% (5% i fasta valutakurser) till 6 922
USD och stod för 61% av de totala intäkterna (första halvåret 2018:
67%), något som visar på den operativa hävstångseffekten

· Redovisade forsknings- och utvecklingskostnader minskade med 1%
(en ökning på 3% i fasta valutakurser) till 2 622 MUSD. Forsknings-
och utvecklingskostnader för kärnverksamheten minskade med 2% (en
ökning på 2% i fasta valutakurser) till 2 505 MUSD

· Redovisade försäljnings- och administrationskostnader ökade med 9%
(14% i fasta valutakurser) till 5 457 MUSD; försäljnings- och
administrationskostnader för kärnverksamheten ökade med 3% (7% i
fasta valutakurser) till 4 258 MUSD, något som primärt speglar
tillväxten i Kina liksom pågående ytterligare stöd för nya läkemedel

· Redovisade övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader minskade
med 35% under halvåret (34% i fasta valutakurser) till 706 MUSD;
övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader för kärnverksamheten
ökade med 1% (2% i fasta valutakurser) till 708 MUSD; under det andra
kvartalet minskade övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader för
kärnverksamheten med 80% till 114 MUSD

· Den redovisade rörelsemarginalen var stabil under första halvåret
på 14%; rörelsemarginalen för kärnverksamheten ökade med sex
procentenheter (fem i fasta valutakurser) till 27%

· Redovisad vinst per aktie på 0,56 USD under halvåret, baserat på
ett vägt medelantal utestående aktier på 1 289 M, en ökning om 3%
(stabilt i fasta valutakurser); vinst per aktie för kärnverksamheten
ökade med 38% (40% i fasta valutakurser) till 1,62 USD. Skillnaden
mellan redovisat resultat och resultat för kärnverksamheten speglar
delvis påverkan från en fördelaktig juridisk uppgörelse på 346 MUSD
för första halvåret 2018, redovisad som en intäkt under övriga
rörelseintäkter och rörelsekostnader, liksom påbörjad avskrivning av
Lokelma och justeringar till verkligt värde av skulder relaterade
till förvärv redovisad som försäljnings- och administrationskostnader
för andra kvartalet 2019

· Redovisad skattesats uppgick till 25% (första halvåret 2018: 19%).
Skattesatsen för kärnverksamheten var 21% (första halvåret 2018:
19%). Skattesatserna under halvåret speglade den geografiska mixen av
vinster och påverkan från samarbets- och avyttringsaktiviteter

· En oförändrad utdelning för första halvåret på 0,90 USD per aktie

· Företaget uppgraderar idag delar av prognosen för helåret (se
sidan fem)

Affärsverksamheten i sammandrag

Onkologi
Produktförsäljningen hade en tillväxt på 52% under halvåret (58% i
fasta valutakurser) till 4 059 MUSD, inklusive:

· Försäljningen av Tagrisso på 1 414 MUSD speglar en tillväxt på 86%
under halvåret (92% i fasta valutakurser) drivet av
myndighetsgodkännandet 2018 som första linjens behandling av
EGFR[7]-muterad (EGFRm) icke-småcellig lungcancer[8]. Det blev en
sekventiell ökning på 16% från första till andra kvartalet
förTagrisso-försäljningen i USA vilket delvis speglar en fortsatt
underliggande efterfrågetillväxt. Försäljningen i Japan ökade med
147% (151% i fasta valutakurser) till 291 MUSD

· Försäljningen av Imfinzi på 633 MUSD speglar en tillväxt på 244%
(248% i fasta valutakurser). Merparten av försäljningen gjordes i
USA, den europeiska försäljningen uppgick till 60 MUSD (första
halvåret 2018: 3 MUSD) och försäljningen i Japan till 86 MUSD (0 USD
under första halvåret 2018)

· Försäljningen av Lynparza på 520 MUSD, en tillväxt på 93% (100% i
fasta valutakurser), vilken drevs av en utvidgad användning vid
behandling av äggstockscancer och bröstcancer i USA och Europa.
Resultatet inkluderar en tillväxt på tillväxtmarknaderna på 228%
(267% i fasta valutakurser) till 59 MUSD och en tillväxt i Japan på
480% (490% i fasta valutakurser) till 58 MUSD

· Resultatet från mer mogna onkologiläkemedel under fösta halvåret
inkluderade en tillväxt för Faslodex på 4% (8% i fasta valutakurser)
till 521 MUSD och en nedgång om 8% i försäljningen av Iressa (3% i
fasta valutakurser) till 252 MUSD. Företaget förutser ökade
utmaningar för båda läkemedlen under andra halvåret, vilket delvis
återspeglar ytterligare konkurrens från generiska läkemedel för
Faslodex i USA och inverkan på prissättning för Iressa från
centraliserad upphandling i Kina

· Tillväxt i produktförsäljningen inom onkologi på
tillväxtmarknaderna på 40% (52% i fasta valutakurser) till

1 048 MUSD
Nya CVRM
Produktförsäljningen hade en tillväxt på 12% under halvåret (16% i
fasta valutakurser) till 2 094 MUSD, inklusive:

· Försäljningen av Brilinta på 737 MUSD,en tillväxt på 21% (26% i
fasta valutakurser). Patientupptaget fortsatte med behandling av akut
kranskärlssjukdom samt hjärtinfarkter med hög risk

· Försäljningen av Farxiga på 726 MUSD, en tillväxt på 14% (19% i
fasta valutakurser), före en förväntad uppdatering av indikationerna
på större marknader för att spegla resultaten från den
kardiovaskulära utfallsstudien DECLARE

· Försäljningen av Bydureon på 283 MUSD, en minskning med 4% (3% i
fasta valutakurser), drevs av produktionshinder som nu har lösts

· Tillväxt i produktförsäljningen inom nya CVRM på
tillväxtmarknaderna på 31% (44% i fasta valutakurser) till 521 MUSD

Andningsvägar
Produktförsäljningen hade en tillväxt på 5% under halvåret (10% i
fasta valutakurser) till 2 535 MUSD, inklusive:

· En försäljningsminskning för Symbicort på 10% (6% i fasta
valutakurser) till 1 170 MUSD, vilket speglar en fortsatt prispress
och påverkan från managed-market-rabatter i USA. Detta uppvägdes
delvis av positiva volymer från amerikanska myndighetsköpsmönster

· Säljtillväxten för Pulmicort på 13% (19% i fasta valutakurser)
till 716 MUSD; merparten av försäljningen av Pulmicort skedde på
tillväxtmarknaderna. Den globala försäljningen under andra kvartalet
2019 ökade med 16% (23% i fasta valutakurser) till 333 MUSD

· Försäljningen av Fasenra på 296 MUSD,en tillväxt på 244% (249% i
fasta valutakurser). Data för nya produktförskrivningar visade att
Fasenra allmänt var det prioriterade nya biologiska läkemedlet för
behandling av allvarlig astma under perioden på marknader där Fasenra
är etablerat, trots att det är det tredje läkemedlet i kategorin som
lanserats.

· Säljtillväxten inom andningsvägar på tillväxtmarknaderna ökade med
22% (30% i fasta valut...

Författare Cision News