Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-08

Atella Fastigheter: Offentliggörande av utfall i Atella Fastigheters obligationsemission

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL I ATELLA FASTIGHETERS OBLIGATIONSEMISSION

Teckningsperioden i obligationsemissionen i Atella Fastigheter AB (publ) ("Atella Fastigheter" eller "Bolaget") om högst 5 000 obligationer motsvarande 50 000 000 SEK har avslutats. Totalt emitterar Bolaget 4 183 obligationer, motsvarande 41 830 000 SEK, och tillförs motsvarande belopp med avdrag för emissionskostnader.

Obligationerna har en löptid om cirka tre år och löper med en fast årlig ränta om 11 procent med kvartalsvisa utbetalningar. Obligationerna noterades på Nasdaq First North Bond Market den 5 januari 2018.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIGT MEDDELANDE I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatbyrån Delphi har agerat legal rådgivare i transaktionen.

Stockholm den 8 januari 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Myrn, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 424 54 66
E-post: niklas.myren@atella.se mailto:niklas.myren@atella.se

Thomas Wahlström, VD
Telefon: +46 73 626 05 10
E-post: thomas.wahlstrom@atella.se mailto:thomas.wahlstrom@atella.se

Denna information är sådan information som Atella Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 januari 2018 kl. 13.00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Atella Pressrelease 2018-01-08.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21984

Om Atella Fastigheter AB (publ)

Atella Fastigheter grundades 2015 som en konsolidering av ägarnas tidigare fastighetsengagemang med syfte att skapa en större organisation. Bolaget har som syfte att förvärva, förädla och utveckla fastigheter och bostäder inom tillväxtregioner i Sverige, främst i Storstockholm och Mälardalen. Bolaget siktar på att vara en ledande fastighetsutvecklare inom ett nischat segment vilket ger ökad flexibilitet och minskad risk jämfört med fastighetsutvecklare i premiesegmentet. Atella Fastigheters övergripande mål är att uppnå en långsiktig lönsamhet genom att bli en ledande utvecklare av moderna villaområden i Sveriges tillväxtregioner. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Atella Fastigheter i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse ("Securities Act"). Atella Fastigheter avser inte att registrera någon del av Erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon övervakande myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har offentliggjorts på Atella Fastigheters webbplats.

Mangold Fondkommission företräder Atella Fastigheter och ingen annan i samband med obligationsemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Atella Fastigheter för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med obligationsemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Mangold Fondkommission åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Mangold Fondkommission, eller å deras vägnar, i samband med Atella Fastigheter och erbjudandet, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Mangold Fondkommission i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Mangold Fondkommission annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.