Du är här

2017-05-23

Atlas Copco: Atlas Copco avser inhämta samtycke från vissa obligationsinnehavare

Stockholm den 23 maj 2017: Atlas Copco AB avser inhämta samtycke från
innehavare av obligationer som emitterats inom ramen för Euro Medium
Term Note-programmet vad avser den möjliga delningen av Gruppen år
2018.

Begäran om samtycke

Atlas Copco avser att be innehavarna av obligationer som emitterats
inom ramen för Euro Medium Term Note-programmet (EMTN) att överväga
att godkänna förslag som innebär ett avstående från vissa villkor som
gäller för obligationerna samt en ändring av dessa villkor i samband
med den aviserade möjliga delningen av Gruppen under 2018.

Bakgrund

Den 16 januari 2017 meddelade styrelsen i Atlas Copco att den kommer
att förbereda ett förslag inför årsstämman 2018 (förväntas hållas i
april 2018) om att dela Gruppen i två bolag: Atlas Copco, med fokus
på industriella kunder, och Epiroc, med fokus på kunder inom
gruv/anläggning. Atlas Copco söker säkerställa att det inte finns
någon risk för att en uppsägningsgrund uppkommer eller anses uppkomma
i anknytning till, eller som ett resultat av, den möjliga delningen.

Kapitalstruktur

Atlas Copcos policy, som illustreras av de senaste tio årens
nettoskuld/EBITDA, har historiskt varit att ha en kapitalstruktur som
bibehåller investerarnas, kreditgivarnas och marknadens förtroende
och som stödjer verksamhetens fortsatta utveckling. Förutsatt att
årsstämman 2018 beslutar att godkänna delningen avser Atlas Copco att
behålla denna policy även efter delningen. Atlas Copco-gruppens
nettoskuldsättning förväntas fördelas ungefärligt mellan Atlas Copco
och Epiroc utefter de respektive bolagens lönsamhet (rörelseresultat
och EBITDA) och uppmätt kassflöde (operativt kassaflöde). Avsikten är
att säkerställa att Atlas Copco fortsättningsvis ska ha en stark
finansiell ställning, i likhet med vad som varit fallet historiskt.

Om delningen godkänns kommer alla Atlas Copcos utestående obligationer
att kvarstå hos Atlas Copco och någon annan del av Gruppens skulder
kommer att allokeras till Epiroc.

Utvald illustrativ finansiell information för Atlas Copco efter
delningen

I samband med begäran om samtycke har Atlas Copco tagit fram följande
oreviderade utvald illustrativ finansiell information för Atlas Copco
efter delningen för att ge ytterligare information till
obligationsinnehavarna. Den oreviderade utvalda illustrativa
finansiella informationen baseras på att delningen har genomförts på
det sätt som beskrivs i den fullständiga utvalda illustrerande
finansiella informationen för Atlas Copco, vilken bifogas.

· Intäkter om BSEK 74.1 år 2016, BSEK 70.1 år 2015 and BSEK 20.6
under första kvartalet år 2017

· EBITDA(*)(1) om BSEK 18.3 år 2016, motsvarande en
EBITDA-marginal(*) om 24.7%

· Rörelseresultat(*)(2) om BSEK 15.3 år 2016 (BSEK 14.7 år 2015),
motsvarande en rörelsemarginal(*) om 20.7% (21.0% år 2015)

· Nettokassaflöde från den löpande verksamheten(*)(3) om BSEK 13.0
år 2016

· Kassaflöden från investeringar i materiella anläggningstillgångar
och immateriella tillgångar(*)(4) om BSEK -1.6 år 2016

· Totala tillgångar om BSEK 87.6 den 31 december 2016
___________

(*) De angivna finansiella måtten definieras inte enligt IFRS. Dessa nyckeltal ger kompletterande information och används för att hjälpa såväl investerare som ledning att analysera företagets verksamhet. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS.

(1) EBITDA avser rörelseresultat plus av- och nedskrivningar

(2) Rörelseresultat avser intäkter minus alla kostnader hänförliga till rörelsen men exklusive finansnetto och inkomstskattekostnader.

(3) Inklusive en icke återkommande skattebetalning på en summa av BSEK 2.3 som härrör från europeiska kommissionens beslut avseende vissa belgiska skatteöverenskommelser.

(4) Kassaflöde från investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar inkluderar investeringar i byggnader och mark, maskiner och inventarier samt immateriella tillgångar, men exkluderar kassaflöde för goodwill, övriga immateriella tillgångar, byggnader och mark samt maskiner och inventarier genom företagsförvärv. För att undvika missförstånd så inkluderas inte investeringar i hyresmaskiner i kassaflöden från investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar då de ingår i nettokassaflödet från den löpande verksamheten.

Den fullständiga utvalda illustrerande finansiella informationen för
Atlas Copco efter delningen bifogas.

Viktig information

Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska
utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som
särskilt kommenteras kan det faktiska utfallet i väsentlig grad komma
att påverkas av andra faktorer som till exempel konjunktureffekter,
valutakurs och räntefluktuationer, politiska risker, inverkan av
konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling,
kommersiella och tekniska svårigheter, leverantörsstörningar och
stora kundförluster.

För ytterligare information kontakta:
Ken Lagerborg, Group Treasurer
08 743 8183
ken.lagerborg@se.atlascopco.com
Ola Kinnander, Presschef
08 743 8060 eller 070 347 2455
media@se.atlascopco.com

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara
produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa
kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings-
och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco
utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet,
energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873,
har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under
2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka
45 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com
(http://www.atlascopco.com).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/atlas-copco/r/atlas-copco-avser-inhamta-samtyc...
http://mb.cision.com/Main/90/2271671/678380.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.