Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-22

Atlas Copco: Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB

Stockholm den 22 mars 2017: Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till
årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels
väg 6, Solna. Inregistrering från kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 20 april 2017,
dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 20 april 2017 under anmälningsadress Atlas Copco AB, Box 7835, 103 98 Stockholm, eller per telefon 08 402 90 43 vardagar kl. 09.00-16.00 eller via hemsidan www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

Se hela Kallelsen nedan, eller besök
www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

För mer information kontakta:
Håkan Osvald, Chefsjurist
08 743 8995
hakan.osvald@se.atlascopco.com
Ola Kinnander, Presschef
08 743 8060 eller 070 347 2455
media@se.atlascopco.com

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 22 mars 2017 kl. 08.30.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara
produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa
kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings-
och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco
utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet,
energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873,
har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under
2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka
45 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com.

Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB

Aktieägarna i Atlas Copco AB ("Bolaget") kallas till årsstämma
onsdagen den 26 april 2017 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6,
Solna.

Inregistrering sker från kl. 14.30.
Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 20 april 2017,

dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 20 april 2017 under anmälningsadress Atlas Copco AB, Box 7835, 103 98 Stockholm, eller per telefon 08 402 90 43 vardagar kl. 09.00-16.00 eller via hemsidan www.atlascopcogroup.com/arsstamma

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear för att få
delta i årsstämman. Sådan tillfällig registrering måste vara
verkställd senast torsdagen den 20 april 2017. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta
förvaltaren/banken härom.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
www.atlascopcogroup.com/arsstamma samt kan skickas till de aktieägare
som så önskar. Den som företräder juridisk person ska dessutom till
fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För att
underlätta inpassering vid årsstämman bör fullmakt och andra
behörighetshandlingar skickas till Bolaget i god tid före stämman.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av
Euroclear förda aktieboken kommer enbart att användas för
registrering och upprättande av röstlängd. Inträdeskort kommer att
skickas till de som anmält sig till årsstämman. Årsstämman kommer att
simultantolkas till engelska. Vid omröstning och val kommer
elektronisk utrustning att användas i viss omfattning.

Verkställande direktörens anförande kommer efter årsstämman att finnas
tillgängligt på www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om årsstämman är behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
c) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
d) avstämningsdag för utdelning
9. Bestämmande av antalet
a) styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
b) revisorer och revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag
10. Val av
a) styrelseledamöter
b) styrelsens ordförande
c) revisorer och eventuell revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag
11. Fastställande av arvode
a) kontant eller viss del i form av syntetiska aktier, åt styrelsen och av ersättning för arbete i styrelsekommittéerna
b) åt revisorer eller registrerade revisionsbolag
12. Styrelsens förslag till beslut avseende
a) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
b) en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2017
13. Styrelsens förslag avseende mandat att
a) förvärva serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2017
b) förvärva serie A aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier
c) överlåta serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2017
d) försälja serie A aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
e) försälja serie A och B aktier för att täcka kostnader i samband med års 2012, 2013 and 2014 personaloptionsplaner
14. Årsstämmans avslutande

Punkt 8 c) och d) - Styrelsens förslag till beslut om utdelning och
avstämningsdag

Styrelsen föreslår att utdelningen per aktie för 2016 fastställs till
6,80 kronor uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första
utbetalningstillfället betalas 3,40 kronor med avstämningsdag den 28
april 2017 och vid det andra utbetalningstillfället 3,40 kronor med
avstämningsdag den 30 oktober 2017. Beslutar årsstämman enligt
förslagen, beräknas utdelningen avseende det första
utbetalningstillfället komma att utsändas av Euroclear den 4 maj 2017
och utdelningen avseende det andra utbetalningstillfället den 2
november 2017.

Punkterna 1, 9 och 10 - Valberedningens förslag avseende
stämmoordförande, antalet styrelseledamöter, ordförande, och övriga
ledamöter och revisionsbolag

Bolagets valberedning, som består av valberedningens ordförande Petra
Hedengran, Investor AB, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Ramsay
Brufer, Alecta och Hans Ek, SEB fonder, som tillsammans representerar
mer än 30 % av totala antalet röster i Bolaget, samt Hans Stråberg,
styrelsens ordförande, lämnar följande förslag till beslut:

Punkt 1: Hans Stråberg väljs till stämmoordförande.

Punkt 9: Antalet styrelseledamöter ska vara nio. Ett registrerat
revisionsbolag ska utses.

Punkt 10: Styrelse: Gunilla Berg, Staffan Bohman, Johan Forssell,
Sabine Neuss, Hans Stråberg, Anders Ullberg och Peter Wallenberg Jr
samt nyval av Tina Donikowski och Mats Rahmström. Vidare föreslås att
Hans Stråberg väljs till styrelsens ordförande. Revisionsbolag: Omval
av Deloitte AB vilket också är vad revisionsutskottet rekommenderat.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig
www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

Punkt 11 - Valberedningens förslag till styrelsearvoden och ersättning
för kommittéarbete och revisionsarvode

Styrelsearvode till ordföranden med 2 100 000 (1 975 000) kronor och
660 000 (625 000) kronor var till de övriga ledamöterna som inte är
anställda av Bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén 250 000
(225 000) kronor och 160 000 (150 000) kronor var till de övriga
ledamöterna. Till ordföranden i ersättningskommittén 100 000 (100
000) kronor och 75 000 (75 000) kronor var till de övriga
ledamöterna; och 60 000 (60 000) kronor var till styrelseledamot som
deltar i annat kommittéarbete i enlighet med styrelsebeslut.

I avsikt att ytterligare öka styrelseledamöternas långsiktiga intresse
för Bolagets ekonomiska utveckling föreslår valberedningen att
styrelseledamot ska ha möjlighet att välja mellan att erhålla 50 % av
styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del
kontant eller att erhålla hela arvodet kontant.

Styrelsen föreslår att Bolagets åtagande att utge belopp motsvarande
de syntetiska aktierna enligt ovan ska kostnadssäkras genom återköp
av serie A aktier. Återköpta aktier kan säljas på marknaden i samband
med utbetalningar till ledamoten enligt en särskild begäran om
mandat. Den ekonomiska skillnaden för Bolaget om samtliga
styrelseledamöter väljer att erhålla del av sitt arvode i form av
syntetiska aktier jämfört med enbart kontant arvode, bedöms p.g.a.
kostnadssäkringen vara mycket begränsad.

Arvode för revisionen föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut avseende

a) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
b) en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2017

12 a) Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) samt
övriga nio medlemmar i ledningsgruppen. Styrelsens förslag för 2017,
är följande:

Kompensation till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön,
rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionspremie
samt övriga förmåner. För utlandsanställda utgår vidare vissa
förmåner enligt Bolagets villkor för utlandsanställda.

Grundlön bestäms av befattning, kvalifikation och individuell
prestation.

Storleken på rörlig ersättning är beroende av hur på förhand bestämda
kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Den rörliga ersättningen är
maximerad till 70 % av grundlönen för VD, till 60 % för
affärsområdeschefer och till 50 % för övriga ledande
befattningshavare.

Pensionspremier betalas enligt en avgiftsbestämd plan med premie på
25-35 % av grundlön beroende på ålder. Övriga förmåner består av
förmånsbil samt privat sjukvårdsförsäkring.

Vid Bolagets uppsägning av ledande befattningshavare kan
avgångsvederlag uppgå till högst 24 månaders grundlön och lägst 12
månaders grundlön beroende på ålder, anställningstid och eventuella
intäkter från annan ekonomisk verksamhet eller anställning. Styrelsen
äger rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall
föreligger särskilda skäl.

12 b) Prestationsbaserad personaloptionsplan för 2017

Styrelsen finner det angeläget och det ligger i aktieägarnas intress...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.