Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-20

Atlas Copco: Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB

Stockholm den 21 mars 2014: Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till
årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 16.00 i Aula Magna,
Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm. Inregistrering
från kl. 14.30.

Anmälan:
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 23 april 2014, och
- anmäla sig till Atlas Copco AB senast onsdagen den 23 april 2014 under anmälningsadress Atlas Copco AB, Box 7835, 103 98 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 43 vardagar kl. 09.00-16.00 eller via hemsidan www.atlascopco.com/arsstamma

Se hela Kallelsen nedan, eller besök www.atlascopco.com/arsstamma.

För mer information kontakta:
Håkan Osvald, Chefsjurist
08 743 8995
Ola Kinnander, Presschef
08 743 8060 eller 070 347 2455
media@se.atlascopco.com

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara
produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa
kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings-
och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco
utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet,
energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873,
har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under
2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler
än 40 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB

Aktieägarna i Atlas Copco AB ("Bolaget") kallas till årsstämma
tisdagen den 29 april 2014 kl. 16.00 i Aula Magna, Stockholms
universitet, Frescativägen 6, Stockholm.

Inregistrering från kl. 14.30.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 23 april 2014,
dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 23 april 2014 under anmälningsadress Atlas Copco AB, Box 7835, 103 98 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 43 vardagar kl. 09.00-16.00 eller via hemsidan www.atlascopco.com/arsstamma

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear för att få
delta i stämman. Sådan tillfällig registrering måste vara verkställd
senast onsdagen den 23 april 2014. Detta innebär att aktieägare i god
tid före denna dag måste underrätta förvaltaren/banken härom.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.atlascopco.com/arsstamma
samt kan skickas till de aktieägare som så önskar. Den som företräder
juridisk person ska dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig
firmatecknare. För att underlätta inpassering vid stämman bör
fullmakt och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget i god
tid före stämman.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av
Euroclear förda aktieboken kommer enbart att användas för
registrering och upprättande av röstlängd. Inträdeskort kommer att
skickas till de som anmält sig till stämman. Årsstämman kommer att
simultantolkas till engelska. Vid omröstning och val kommer
elektronisk utrustning att användas i viss omfattning.

Verkställande direktörens anförande och tillhörande bildmaterial
kommer att efter årsstämman finnas tillgängligt på
www.atlascopco.com/arsstamma.

Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om årsstämman är behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna
till Bolagets styrelse och ledning

8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
c) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
d) avstämningsdag för utdelningen
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag
10. Val av styrelseledamöter samt av styrelsens ordförande samt
revisorer och eventuell revisorssuppleant eller registrerade
revisionsbolag

11. Fastställande av arvode, kontant eller viss del i form av
syntetiska aktier, åt styrelsen och av ersättning för arbete i
styrelsekommittéerna samt åt revisorer eller registrerade
revisionsbolag

12. Styrelsens förslag till beslut avseende
a) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
b) en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2014
13. Styrelsens förslag avseende mandat att
a) förvärva serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2014
b) förvärva serie A aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier
c) överlåta serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2014
d) försälja serie A aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
e) försälja serie A och B aktier för att täcka kostnader i samband med 2009, 2010 och 2011 års personaloptionsplaner
14. Årsstämmans avslutande

Punkt 8 c) och d) - Styrelsens förslag till beslut om utdelning och
avstämningsdag

Styrelsen föreslår att utdelningen per aktie för 2013 fastställs till
5,50 kronor samt att den 5 maj 2014 blir avstämningsdag för
utdelning. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen
komma att utsändas av Euroclear den 8 maj 2014.

Punkterna 1, 9 och 10 - Valberedningens förslag avseende
stämmoordförande, antalet styrelseledamöter, ordförande, och övriga
ledamöter och revisionsbolag

Bolagets valberedning, som består av valberedningens ordförande Petra
Hedengran, Investor AB, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Ramsay
Brufer, Alecta och Peder Hasslev, AMF, som tillsammans representerar
mer än 30% av totala antalet röster i Bolaget, samt Sune Carlsson,
styrelsens ordförande, lämnar följande förslag till beslut:

Punkt 1: Sune Carlsson väljs till stämmoordförande.
Punkt 9: Antalet styrelseledamöter ska vara nio. Ett registrerat
revisionsbolag ska utses.

Punkt 10: Styrelse: Omval av Staffan Bohman, Ronnie Leten, Johan
Forssell, Ulla Litzén, Gunilla Nordström, Hans Stråberg, Anders
Ullberg, Peter Wallenberg Jr och Margareth Övrum. Vidare föreslås att
Hans Stråberg väljs till styrelsens ordförande. Revisionsbolag: Omval
av Deloitte AB med ansvarig revisor Jan Berntsson.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig
www.atlascopco.com/arsstamma.

Punkt 11 - Valberedningens förslag till styrelsearvoden och ersättning
för kommittéarbete och revisionsarvode

Styrelsearvode till ordföranden med 1 900 000 (1 850 000) kronor och
till envar av de övriga sju icke anställda ledamöterna 570 000 (555
000) kronor. Till ordföranden i revisionskommittén 225 000 (200 000)
kronor och 150 000 (125 000) kronor till envar av de övriga
ledamöterna. Oförändrad ersättning med 60 000 kronor till envar
ledamot i ersättningskommittén samt ersättning med 60 000 kronor till
varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller
utskottsarbete enligt beslut av styrelsen. Förslaget innebär således
att styrelsearvodet utgår till ett sammanlagt belopp av 5 890 000 (6
485 000) kronor.

I avsikt att ytterligare öka styrelseledamöternas långsiktiga intresse
för Bolagets ekonomiska utveckling föreslår valberedningen att
styrelseledamot ska ha möjlighet att välja mellan att erhålla 50% av
styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del
kontant och att erhålla hela arvodet kontant.

Styrelsen föreslår att Bolagets åtagande att utge belopp motsvarande
de syntetiska aktierna enligt ovan ska kostnadssäkras genom återköp
av serie A aktier. Återköpta aktier kan säljas på marknaden i samband
med utbetalningar till ledamoten enligt en särskild begäran om
mandat. Den ekonomiska skillnaden för Bolaget om samtliga
styrelseledamöter väljer att erhålla del av sitt arvode i form av
syntetiska aktier jämfört med enbart kontant arvode, bedöms p.g.a.
kostnadssäkringen vara mycket begränsad.

Arvode för revisionen föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut avseende:
a) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
b) en prestationsbaserad personaloptionsplan 2014 som innefattar krav
på koncernledning och divisionspresidenter att investera i aktier som
förutsättning för deltagande i denna plan

12 a) Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) samt
övriga åtta medlemmar i ledningsgruppen. Styrelsens förslag för 2014,
vilket står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper
och baseras på redan ingångna avtal mellan Atlas Copco och respektive
befattningshavare är följande:

Kompensation till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön,
rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionspremie
samt övriga förmåner. För utlandsanställda utgår vidare vissa
förmåner enligt Bolagets villkor för utlandsanställda.

Grundlön bestäms av befattning, kvalifikation och individuell
prestation.

Storleken på rörlig ersättning är beroende av hur på förhand bestämda
kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Den rörliga ersättningen är
maximerad till 70% av grundlönen för VD, till 50% för
affärsområdeschefer och till 40% för övriga ledande
befattningshavare.

Pensionspremier betalas enligt en avgiftsbestämd plan med premie på
25-35% av grundlön beroende på ålder. Övriga förmåner består av
förmånsbil samt privat sjukvårdsförsäkring.

Vid Bolagets uppsägning av ledande befattningshavare kan
avgångsvederlag uppgå till högst 24 månaders grundlön och lägst 12
månaders grundlön beroende på ålder, anställningstid och eventuella
intäkter från annan ekonomisk verksamhet eller anställning. Styrelsen
äger rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall
föreligger särskilda skäl.

12 b) Prestationsbaserad personaloptionsplan 2014
Styrelsen finner det angeläget och det ligger i aktieägarnas intresse
att nyckelpersoner i Atlas Copco har ett långsiktigt intresse av en
god värdeutveckling av Bolagets aktier och inriktar sitt arbete på
att främja en sådan utveckling. Detta gäller särskilt för den grupp
nyckelpersoner som...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.