Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

Atria Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Atria Oyj, puolivuosikatsaus, 20.7.2021, klo 8.00
ATRIA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2021
Atria-konsernin oikaistu liikevoitto parani selvästi - Atria Suomen vahva tuloskehitys jatkui
Huhti-kesäkuu 2021
- Konsernin liikevaihto oli 387,2 miljoonaa euroa (366,3 milj. euroa).
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa) eli 3,2 % (1,1 %).
- Konsernin liiketulos oli -32,5 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa) eli -8,4 % (1,1 %) liikevaihdosta. Liikevoiton oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista ruplan ja euron välisistä kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa.
- Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät positiivisen liiketuloksen.
- Atria Suomen liikevoitto kasvoi 4,0 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 14,7 miljoonaa euroa, mikä johtui Food Service -myynnin ja viennin kasvusta.
- Atria Ruotsin liikevaihdon ja -voiton kasvu johtui pääosin myynnin lisääntymisestä pikaruoka-asiakkaille.
- Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi selkeästi alhaisempien liharaaka-ainehintojen johdosta.
- Atria nosti vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan: oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 41 - 48 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa).
- Atrian venäläisen tytäryhtiön OOO Pit-Productin myynti saatiin päätökseen huhtikuussa.
- Atria investoi 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyihin Ruotsissa - tuotantoa keskitetään Sköllerstan tehtaalle ja Malmön tehdas suljetaan.
- Kaikkiin Atria tuotemerkin kanatuotteiden pakkauksiin lisätään tuotteen hiilijalanjäljestä kertova merkintä. Merkintä pakkauksessa kertoo tuotteen koko tuotantoketjun ilmastovaikutuksen hiilidioksidiekvivalenteiksi muutettuna (kg CO\2\e / tuote).
- Atria jakoi osinkoa 0,50 euroa osakkeelta 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.
Tammi-kesäkuu 2021
- Konsernin liikevaihto oli 748,5 miljoonaa euroa (723,0 milj. euroa).
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 19,1 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa).
- Konsernin liiketulos oli -26,0 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa) eli -3,5 % (0,9 %) liikevaihdosta. Liikevoiton oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista ruplan ja euron välisistä kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa.
- Atria Suomen liikevaihto ja -voitto vahvistuivat selvästi. Myynti kasvoi kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Food Service -myynti ja Kiinan vienti lisääntyivät. Liikevoitto oli 7,6 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi.
- Atria Ruotsin liikevaihdon ja -tuloksen paraneminen oli seurausta vakaista raaka-aineiden hinnoista, Ruotsin kruunun vahvistumisesta ja hyvästä myynnin kehityksestä pikaruoka-asiakkaille.
- Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi merkittävästi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä pääosin johtui liharaaka-aineen alhaisemmasta hintatasosta.
- Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja segmenttiraportointia muutettiin. Raportoitavat segmentit ovat jatkossa Atria Suomi, Atria Ruotsi ja Atria Tanska & Viro. Segmenttimuutoksen myötä pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä.
 

Q2 Q2 H1 H1
Milj. € 2021 2020 2021 2020 2020

Liikevaihto
   Atria Suomi 277,7 263,0 537,9 515,6 1 066,3
   Atria Ruotsi 88,0 78,3 164,7 156,3 332,2
   Atria Tanska & Viro 26,7 26,9 51,2 53,3 106,8
   Kohdistamattomat 4,6 10,2 14,6 23,8 51,8
   Eliminoinnit -9,8 -12,1 -19,9 -26,1 -53,0
Liikevaihto yhteensä 387,2 366,3 748,5 723,0 1 504,0

Liikevoitto ennen vertailu-
kelpoisuuteen vaikuttavia eriä
   Atria Suomi 11,3 7,3 21,1 13,5 43,1
   Atria Ruotsi 0,3 -1,6 -1,0 -3,3 0,8
   Atria Tanska & Viro 2,0 1,1 4,0 1,4 5,3
   Kohdistamattomat -1,0 -2,7 -5,0 -5,2 -8,7
Oikaistu liikevoitto yhteensä 12,6 4,1 19,1 6,4 40,5
Oikaistu liikevoitto-% 3,2 % 1,1 % 2,6 % 0,9 % 2,7 %

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät:
Kohdistamattomat
   Tytäryhtiön myynnin
   vaikutus -45,1 0.0 -45,1 0.0 0,0
Liiketulos -32,5 4,1 -26,0 6,4 40,5
Liiketulos-% -8,4 % 1,1 % -3,5 % 0,9 % 2,7 %

Tulos ennen veroja -31,9 3,6 -26,8 4,7 37,3

Osakekohtainen tulos, € -1,25 0,07 -1,11 0,08 0,81

Juha Gröhn, toimitusjohtaja
"Vuoden 2021 ensimmäiset 6 kuukautta ovat olleet Atrialle suotuisia. Liikevaihto on kasvanut 26 miljoonalla eurolla lähes 750 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto on nyt 19,1 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 6,4 miljoonaa euroa.
Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä kaikki liiketoiminta-alueet paransivat kannattavuuttaan viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja tekivät positiivisen liiketuloksen. Oikaistu liikevoitto oli nyt 12,6 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 4,1 miljoonaa euroa.
Atrian venäläinen tytäryhtiö Pit-Product myytiin ja tässä yhteydessä vuosien saatossa kertynyt ruplan ja euron välinen muuntoero kirjattiin tuloslaskelmaan. Muuntoero oli -45,1 miljoonaa euroa. Tästä syystä liiketulos oli tammi-kesäkuussa -26,0 miljoonaa euroa. Kirjauksella ei ollut vaikusta Atrian rahavirtaan eikä omavaraisuuteen. Kesäkuun lopussa Atrian omavaraisuus oli 49 prosenttia. Venäjällä Sibylla-pikaruoan myynti jatkuu osana Atrian liiketoimintaa. Toiminta raportoidaan osana Atria Ruotsin liiketoiminta-aluetta. Sibyllan myynti Venäjällä on kehittynyt hyvin.
Kevään ja alkukesän aikana koronarajoituksia on purettu kaikissa niissä maissa, joissa Atria toimii ja tämä on välittömästi elvyttänyt Food Service - sekä pikaruokamyyntiä. Vielä ei olla sillä tasolla, jolla oltiin ennen koronaviruksen ilmaantumista, mutta palautuminen on hyvässä vauhdissa. Vastaavasti myynnin kasvu vähittäiskauppaan on taittumassa. Muutokset ovat ennakoituja ja Atria on varautunut myyntikanavien välisen painottumisen muutokseen.
Alkuvuonna sianlihan vienti erityisesti Kiinaan on kasvanut. Hintataso Kiinan markkinoilla oli tasainen alkukesään saakka, mutta sitten hinnat kääntyivät alaspäin. Nyt olemme uudella hintatasolla loppukesän ja alkusyksyn toimitusten osalta. Loppuvuoden tilanne on avoin.
Tuoteryhmistä vahvin kehitys on valmisruoassa. Vuosi sitten valmisruokamarkkina oli laimea pitkän ja vahvan kasvujakson jälkeen. Nyt on palattu jälleen kasvuun. Muiden tuoteryhmien osalta tilannetta kuvaa parhaiten sana "vakaa".
Sekä Food Service -markkinan elpyminen että valmisruoan kysynnän kasvu osoittaa, ettei edes koronapandemia aiheuta pysyvää muutosta ruokailutottumuksiimme. Haluamme tasapainon kodin ja kodin ulkopuolisen ruokailun välillä. Myös ruoanlaittoon käytetty aika halutaan pitää kohtuullisena.
Siipikarjatehtaan rakentaminen Nurmoon on käynnistynyt maansiirtotöillä suunnitellussa aikataulussa."
Huhti-kesäkuu 2021
Atria-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 387,2 miljoonaa euroa (366,3 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). Konsernin liiketulos oli -32,5 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). Liiketulos sisältää myydyn venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) muuntoerokirjauksen -45,1 miljoonaa euroa. Atrian liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia, mikä johtui lisääntyneestä myynnistä Food Service -asiakkaille ja vientiasiakkaille Suomessa sekä Atria Ruotsin pikaruokamyynnin kasvusta.
Atria-konsernin oikaistu liikevoitto vahvistui lisääntyneen myynnin, suotuisan myynnin rakenteen ja paremman kustannusten hallinnan vuoksi. Erityisesti Atria Suomen liikevoiton kasvu oli selkeä, mikä oli seurausta paremmasta liikevaihdosta, lisääntyneestä Food Service -myynnistä ja viennistä sekä hyvästä kustannusten hallinnasta.
Atria nosti vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 41 - 48 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa). Syy liikevoittoennusteen parantamiselle on alkuvuoden aikana lisääntynyt sianlihan vienti Suomesta Kiinaan, myynnin suotuisa rakenne ja kustannusten hallinta. Lisäksi 30.4.2021 myydyn OOO Pit-Productin operatiivisen toiminnan negatiivinen vaikutus konsernin liiketulokseen jäi ennustettua lyhytaikaisemmaksi.
Atria teki toukokuussa päätöksen investoida 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyyn Ruotsissa. Investointi sisältää tuotantotilojen laajennuksen ja uusien tuotantolaitteiden hankintoja Sköllerstan tehtaalle. Uudelleenjärjestelyn myötä Malmön tuotanto siirretään Sköllerstan ja Mohedan tehtaille Ruotsissa sekä Hanstedin tehtaille Tanskassa. Tuotannon siirron odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana. Tuotannon keskittämisellä Atria haluaa varmistaa tulevaisuuden kilpailukykynsä tehokkaammalla tuotannolla ja logistiikalla, joilla on myös pienemmät ilmastovaikutukset. Uudelleenjärjestelyn arvioidaan tuottavan Atrialle yhteensä 3,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt.
Atria teki helmikuussa sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Yrityskauppa, jolla OOO Pit-Productin omistusoikeus siirtyy ostajalle, saatiin päätökseen huhtikuun lopulla. Kauppahinta on noin 32 miljoonaa euroa. Muuntoeron lisäksi yritysmyynnillä ei ollut muuta vaikutusta Atrian konsernitulokseen. Myydyn liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin liikevaihtoon on noin 35 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on ollut tappiollista. Myyntisopimus ei sisältänyt Atria Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä.
Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 30.4.2021 oli -45,1 miljoonaa euroa. Muuntoeroa on muodostunut Pit-Productin omistuksenaikaisista valuuttakurssimuutoksista. Atria osti Pit-Productin vuonna 2005. Tuolloin Ruplan kurssi euroa vastaan oli noin 34 ja myyntihetkellä noin 90. Ulkomaisesta tytäryhtiöstä luovuttaessa kyseiseen yhtiöön liittyvät jo aikaisemmin omassa pääomassa esitetyt kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska kertyneet muuntoerot pienentävät jo konsernin omaa pääomaa, tällä kirjauksella ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.
Atrian venäläisen tytäryhtiön Pit-Productin myynnin seurauksena MBA Ilari Hyyrynen on nimitetty 5.5.2021 alkaen Venäjällä, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä toimivan pikaruokaketju Sibylla Russian toimitusjohtajaksi. Ilari Hyyrynen on aiemmin toiminut Atria Venäjä -liiketoiminta-alueen johtajana.
Ilari Hyyrynen on Atria-konsernin johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtaja Juha Gröhnille.
Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 277,7 miljoonaa euroa (263,0 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Food Service -markkinan elpymisestä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Huhti-kesäkuun Food Service -myynti oli kuitenkin vielä jonkin verran jäljessä vuoden 2019 vastaavaa jaksoa, jolloin markkinassa ei vielä ollut koronarajoituksia. Myynti vähittäiskauppaan oli lähes edellisvuoden vastaavan jakson tasolla, vaikka vertailukaudella vähittäiskauppamyynti oli merkittävästi paremmalla tasolla koronahamstrauksen vuoksi. Vienti Kiinaan lisääntyi edelleen. Myös A-Rehun rehumyynti kehittyi myönteisesti katsauskaudella. Liikevoitto oli 11,3 miljoonaa euroa (7,3 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui paremmasta liikevaihdosta, suotuisasta myynnin rakenteesta ja hyvästä kustannusten hallinnas...

Författare Cision