Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-21

Attana föreslår en företrädesemission om cirka 63,3 MSEK samt bemyndigande för en övertilldelningsemission om ytterligare 13 MSEK

Bakgrund och motiv

Attana bedriver utveckling och försäljning av biosensorer med tillhörande förbrukningsvaror samt kontraktsforskning inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Bolaget utför även tjänster inom diagnostik av antigener, e.g. virus och bakterier. Bolagets teknik möjliggör analyser av molekylära interaktioner som om de inträffade i människokroppen ("in vivo"). Bolaget har, sedan grundandet 2002, kontinuerligt fortsatt att utveckla och förfina den egenutvecklade tekniken som är validerad av över 100 vetenskapliga publikationer.

Under 2020 har Attana lanserat "Attana Virus Analytics" ("AVA™"), en plattform för virusdiagnostik som bygger på Bolagets patenterade och beprövade teknik. I ett samarbete med Linnéuniversitetet har Attanas applikationsspecialister, med syfte att katalysera vaccinutvecklingen mot COVID-19, utfört studier på serumprover för att detektera och karakterisera SARS-CoV-2-antikroppar. Liknande samarbeten pågår även med bl.a. Köpenhamns universitet och Innsbrucks medicinska universitet. Fördelen med AVA-plattformens antikroppstester är att de, förutom att validera befintliga testresultat, ger insikt om de olika komponenterna av immunförsvaret som tillsammans bidrar till immunitet. Därav erbjuder AVA, tack vare precisionen och mångsidigheten i Attanas instrument, en nyanserad bild av både immunitet och det generella immunförsvaret. 

Därtill har Bolaget under året lanserat ett nytt instrument, Attana Cell™ 250, som erbjuder en förbättrad provhantering och instrumentdrift och har en provkapacitet som är tre gånger större än Attana Cell™ 200. Bolaget har även, som ett resultat av Bolagets kontinuerliga utvecklingsarbete, lämnat ytterligare en patentansökan. 

Attana är nu väl positionerat för att initiera en fullskalig kommersialisering av både Bolagets befintliga produkterbjudande för läkemedelsutveckling (instrumentförsäljning och kontraktsforskning) samt Bolagets nyutvecklade applikationer för diagnostik. I första hand är Attanas målsättning att ansöka om ett 510(k)-godkännande av USA:s Food & Drug Administration (FDA). Att erhålla ett 510(k)-godkännande skulle innebära ett regulatoriskt möjliggörande för Bolagets kommersiella marknadsföring och försäljning inom diagnostik. Till följd av Bolagets FDA-ansökan planerar Attana att exekvera en geografisk expansion för marknadsinträde i USA.

Attana ämnar även att, genom strategiska rekryteringar och investeringar i laboratorisk utrustning, utöka Bolagets kapacitet för det ordinarie produkterbjudandet inom instrumentförsäljning och kontraktsforskning till följd av en ökad efterfrågan. Därtill planerar Attana att stärka sin marknadsföring och kommunikation i en satsning för att förbättra Bolagets försäljningsprocesser och för att stärka och utöka kundrelationerna. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 56,5 MSEK, vilken primärt ämnar finansiera vidareutveckling och kommersialisering av diagnostiska applikationer, etablering i USA samt utökad kapacitet av ordinarie produkterbjudande åt läkemedelsframtagning.

I det fall även Övertilldelningsemissionen utnyttjas tillförs Attana ytterligare 12,5 MSEK efter emissionskostnader. Nettolikviden avser Attana att disponera fullt ut för vidare produktutveckling och accelererad kommersialisering av diagnostiska applikationer.

Villkor för Företrädesemissionen

Attanas styrelse beslutade idag den 21 oktober 2020 att kalla till extra bolagsstämma den 9 november 2020 med förslag till aktieägarna att besluta om nyemission av högst 48 705 400 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 1,30 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 63,3 MSEK före emissionskostnader inom ramen för Företrädesemissionen. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske enligt följande: I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom styrelsens beslut; I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat, och i den mån detta inte kan ske, genom styrelsens beslut; och i tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom styrelsens beslut.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 2 december 2020. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 3 december 2020 till och med den 17 december 2020. Sista dag för handel i Attanas aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 30 november 2020. Handel med teckningsrätter sker på NGM Nordic SME under perioden från och med den 3 december 2020 till och med den 15 december 2020. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Både Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen är, utöver extra bolagsstämmans godkännande av lagda förslag, även villkorade av att Finansinspektionen innan teckningsperiodens påbörjande godkänner det av Bolaget upprättade prospektet.

Villkor för Övertilldelningsemissionen

För att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen samt möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital och en ökad spridning i Bolagets aktie föreslår styrelsen att extra bolagsstämma den 9 november 2020 beslutar att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om en riktad nyemission i form av en så kallad Övertilldelningsemission om upp till 13 MSEK. Styrelsen kan besluta att utnyttja Övertilldelningsemissionen, helt eller delvis, i det fall Företrädesemissionen blir övertecknad. Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen ska uppgå till 1,30 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 13 MSEK genom nyemission av högst 10 000 000 aktier. Rätten att teckna aktier i Övertilldelningsemissionen ska tillfalla de som tecknar aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.

Extra bolagsstämma

Styrelsens förslag om Företrädesemissionen och förslag till bemyndigande om Övertilldelningsemissionen föreslås godkännas av aktieägarna vid extra bolagsstämma den 9 november 2020. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 1 december 2020.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 292 232,40 SEK, från 1 022 813,41 SEK till 1 315 045,81 SEK, genom utgivande av högst 48 705 400 aktier, vid full teckning. Antalet aktier ökar därmed från 170 468 901 till högst 219 174 301 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 22,2 procent av kapital och röster, baserat på antal aktier och röster i Bolaget före registrering av Företrädesemissionen.

I det fall även Övertilldelningsemissionen utnyttjas fullt ut kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med ytterligare 60 000,00 SEK till 1 375 045,81 SEK och antalet aktier med 10 000 000 till totalt 229 174 301 aktier. Utspädningseffekten från Övertilldelningsemissionen ensamt uppgår till cirka 4,4 procent. Totalt, vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen, kommer utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen att uppgå till högst 25,6 procent.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Attana erhållit teckningsförbindelser, genom att ett antal externa investerare vederlagsfritt övertagit teckningsrätter från personer i Bolagets ledning, styrelse samt närstående, inklusive verkställande direktör Teodor Aastrup och styrelseordförande Arne Nabseth, och förbundit sig att nyttja dessa för teckning, om cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 14 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har samma grupp externa investerare ingått garantiåtaganden om cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 44,4 MSEK, motsvarande 70 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser. Kontant provision om 8 procent utgår för ingångna garantiåtaganden. Närmare information om de parter som ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget den 1 december 2020.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

9 november 2020                   Extra bolagsstämma

30 november 2020                 Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter

1 december 2020                   Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter

1 december 2020                   Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

2 december 2020                   Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

3 - 17 december 2020            Teckningsperiod

3 - 15 december 2020            Handel i teckningsrätter

21 december 2020                 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

 

Rådgivare

Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Synch Advokat AB agerar legal rådgivare till Attana i samband med Företrädesemissionen.

Författare Attana

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.