Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-07

Attana: KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA I ATTANA AB

PLATS Bolagets kontor, Greta Arwidsons väg 21, Stockholm

DATUM 2019-04-05

TID 13.00

KALLADE Aktieägarna i Attana AB

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.
Val av ordförande vid stämman;

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd;

3.
Val av en eller två justeringsmän;

4.
Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

5.
Godkännande av dagordning;

6.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;

7.
Beslut om

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
b. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
när sådan förekommer;

8.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och i vissa fall revisorerna;

9.
Val av styrelsen och i vissa fall av revisorerna;

10.
Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om
nyemission;

11.
Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

a. beslut om valberedning inför årsstämman 2020

Årsredovisning finns på Bolagets webbplats;
http://www.attana.com/investerare/

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall dels senast den 30 mars
2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken dels
anmäla sig själv samt eventuellt ombud till Bolagets e-post;
ir@attana.com eller skriftligen till Bolagets adress; Attana AB,
Greta Arwidsons väg 31, 114 19 STOCKHOLM. Sådan anmälan skall vara
bolaget tillhanda senast den 30 mars 2018.

2019-03-04 Attana AB Styrelsen

Bilagor:

Information från Styrelsen Förslag styrelse Fullmaktsblankett
(exempel)

Valberedningen bestående av Teodor Aastrup, Samir Fostock och Arne
Nabseth lämnar beslutsförslag punkterna;

1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Arne
Nabseth

8. Till årsstämman föreslås enligt föregående års beslut;
- att revisorn arvoderas enligt godkänd löpande räkning.
- att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till ett basbelopp
vardera, samt till styrelsens ordförande två basbelopp.

9. Till årsstämman föreslås val av styrelse och revisor;

- Arne Nabseth, ordförande (omval)
- Ingemar Kihlström (omval)
- Gerald Schmidt (omval)
- Teodor Aastrup (omval)
- Lena Jenerberg (omval)

10. Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om
nyemission. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen
att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission av aktier, eller av konvertibler eller
teckningsoptioner eller personaloptioner berättigande till aktier,
motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner
i förekommande fall) högst tio procent av vid var tid utestående
antal aktier, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med
förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade
emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, till exempel
i samband med finansiering av expansion. Emissionskurs får inte
understiga ett marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av
styrelsen och skall vara marknadsmässiga.

11. Till valberedning inför årsstämman 2020 föreslås de tre största
aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
den 1 januari 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB
e-post: teodor.aastrup@attana.com
tel: + 46 (0)8 6745700

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den XXX 2018
kl. YYY CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och
utveckling av nya läkemedel genom biologisk
interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade
teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade
analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och
akademiska institutioner. Mer information om Attanas
forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller
kontakta sales@attana.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/attana/r/kallelse-till-ordinarie-stamma-i-att...
https://mb.cision.com/Main/16535/2759119/1004109.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.