Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-26

Attendo: Attendos rapport för det andra kvartalet 2018: Rekord i antal nyöppnade platser i egen regi

Attendo slog under andra kvartalet nytt rekord när det gäller att
öppna nya boenden inom omsorg i egen regi. Totalt öppnades 1 155 nya
platser i 34 nya boenden, vilket lägger grunden för framtida
tillväxt. Resultatet påverkades negativt av det stora antalet
öppningar samt engångskostnader inom området individ- och
familjeomsorg. Det underliggande rörelseresultatet var i linje med
motsvarande kvartal 2017.

Kommentarer av Pertti Karjalainen, VD och koncernchef

"Under andra kvartalet 2018 öppnade Attendo fler omsorgsboenden än
någonsin tidigare. Nya boenden lägger en grund för organisk tillväxt
och framtida värdeskapande men påverkar resultatet negativt under
uppstartsfasen. Under de senaste 12 månaderna har Attendo öppnat
cirka 2 900 platser, mer än dubbelt så många som under motsvarande
period föregående år, och som motsvarar cirka 20 procent av de
befintliga platserna.

Nettoomsättningen inom kontraktsmodellen Egen regi ökade kraftigt,
framförallt från förvärv, men också från öppningar av nya boenden
under de senaste kvartalen. Attendo öppnade 34 boenden i egen regi
under det andra kvartalet, omfattande 1 155 platser. I takt med ökad
marknadsaktivitet ökar tiden att fylla nya boenden. Byggnation
påbörjades av 20 nya boenden i Finland och Sverige. Vid andra
kvartalets utgång hade Attendo 2 463 platser under uppförande, fler
än vid motsvarande period 2017 men en nedgång i relation till första
kvartalet 2018.

Inom Entreprenad var nettoomsättningen högre jämfört med andra
kvartalet 2017, som en konsekvens av något högre försäljning i
befintliga kontrakt samt kontraktsenliga prisjusteringar. Marknaden
för entreprenad bedöms som stabil men utmanade.

Rörelseresultatet i andra kvartalet var väsentligt lägre än jämförelsekvartalet 2017, vilket är en konsekvens av att vi avvecklar verksamheter inom området "individ och familj" som inte bedöms ha långsiktig bärkraft. Dynamiken inom denna marknad har tydligt påverkats av minskad efterfrågan inom integrationsomsorg, med förändringar i utbud och efterfrågesituationen på hela marknaden för individ och familj.

Det underliggande rörelseresultatet för andra kvartalet 2018 var i
linje med motsvarande kvartal 2017. Främst påverkades resultatet
negativt av kostnader relaterat till det stora antalet öppningar.
Vidare påverkades resultatet negativt av minskat bidrag från individ-
och familjeomsorg samt hemtjänstverksamheten i Danmark. Förvärv,
resultat från enheter som var under uppstart i jämförelseperioden
samt kalendereffekter hade en positiv resultatpåverkan.

Under kvartalet ingick Attendo avtal om att sälja
sjukvårdsverksamheten i Finland till det finska företaget
Terveystalo. Avyttringen innebär att Attendo blir ett renodlat
omsorgsföretag på den nordiska marknaden, vilket ger oss ännu bättre
möjligheter att växa kärnverksamheten inom och utanför Norden.

Det finns ett stort behov av att etablera nya omsorgsboenden för en
lång tid framöver. Attendo är klart ledande i nyetablering och de
investeringar som nu görs kommer att skapa värde för kommuner,
individer med omsorgsbehov samt för ägare kommande år. "

Sammanfattning av andra kvartalet 2018*

· Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 2 743 Mkr (2 189).
Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 22 procent.

· Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 128 Mkr (186), vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 4,7 procent (8,5).

· Rörelseresultatet i det andra kvartalet är belastat med kostnader
på 53 Mkr avseende avveckling av ett antal enheter inom individ- och
familjeomsorg, till stor del relaterat till marknadsförändringar.

· Rörelseresultat (EBITA) justerat för poster av engångskaraktär
uppgick till 181 Mkr (186), vilket motsvarar en rörelsemarginal på
6,6 procent (8,5).

· Periodens resultat uppgick till 40 Mkr (111), vilket motsvarar en
vinstmarginal på 1,5 procent (5,1) och ett resultat per aktie efter
utspädning på 0,25 kr (0,69).

· Operativt kassaflöde uppgick till 267 Mkr (262) (avser den totala
verksamheten).

· Antalet öppningar av nya platser inom egen regi uppgick till 1
155. Det totala antalet platser i drift i egen regi-boenden uppgick
till 15 064 (9 550), en ökning med 58 procent. Antal platser i egen
regi under uppförande var 2 463 fördelat på 57 boenden.

* Attendo ingick bindande avtal avseende avyttring av
sjukvårdsverksamheten i Finland. Denna verksamhet rapporteras under
kvartalet som "Verksamhet till försäljning" och ingår således inte i
sammanfattningen.

Inbjudan till telefonkonferens

Investerare, analytiker och journalister inbjuds att delta vid en
telefonkonferens kl 10:00 (CET) med Attendos VD och koncernchef
Pertti Karjalainen samt ekonomi- och finansdirektör Fredrik
Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående
nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 566 426 96
FI: +358 981 710 492
UK: +44 203 008 98 07

Presentationen och konferensen kan följas på:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q2-2018

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras
tillgängligt på:

https://www.attendo.com/investerare
Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 673 807
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 juli 2018 kl. 08.00 CET.

______________________________________________

Attendo - Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade
omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var
först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver
äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland
hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och
är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i
Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/attendo/r/attendos-rapport-for-det-andra-kvart...
http://mb.cision.com/Main/13398/2581288/883190.pdf
http://mb.cision.com/Public/13398/2581288/baba821c23625801.pdf
http://mb.cision.com/Public/13398/2581288/a780a58d368bf949.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.