Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Attendo: Attendos rapport för det första kvartalet 2016:  Efterfrågan på egen regi och hög kvalitet gav stabilitet i tillväxt och marginaler

Attendo visar stabilitet i tillväxt och resultat under det första
kvartalet 2016, främst drivet av en stark efterfrågan på boenden i
egen regi. Marginalen är i linje med föregående år, trots ogynnsamma
kalendereffekter. Framsteg inom Attendos kvalitetsarbete har bidragit
till viktiga kontraktsvinster under kvartalet.

Kommentar från Attendos vd Henrik Borelius
"Kvartalet visar en stabil tillväxt och resultat till följd av en
fortsatt stark utveckling inom verksamheter i egen regi. Marginalen
var i linje med samma kvartal föregående år trots negativ
säsongseffekt och uppstart av flera nya boenden. Under kvartalet vann
Attendo två större entreprenadkontrakt i kvalitetsupphandlingar.
Rapporteringen om brist på platser inom äldreomsorg fortgår och
intresset från kommuner att utöka kapaciteten är stort, vilket vi
möter med fortsatta satsningar på nya enheter i egen regi.

Verksamheter i Egen regi har haft en stark organisk tillväxt
framförallt inom äldreomsorg. Ökningen är främst hänförlig till nya
boenden samt god beläggning i de enheter som var under uppstart under
motsvarande kvartal förra året. Vårt strukturerade arbete med
förbättrade processer och planering märks i resultatet även för detta
kvartal. Vi har ett starkt erbjudande inom hemtjänst och under
kvartalet fick vi bland annat förtroendet att ta över ansvaret för
brukare från en privat aktör i delar av Stockholmsområdet. I linje
med vår strategi fortsätter vi att investera för att möta
kapacitetsbrist, framförallt inom äldreomsorg. Vi öppnade fyra egna
boenden under kvartalet, ett i Sverige och tre i Finland. I Finland
påbörjades även byggnation av fyra nya enheter och vid kvartalets
utgång hade vi 737 platser under uppförande.

Inom Entreprenad minskade nettoomsättningen jämfört med första
kvartalet 2015 till följd av att kontrakt som förlorades under förra
året avslutats. Under första kvartalet i år kom relativt få kontrakt
ut på marknaden. Det gjordes en handfull kvalitetsupphandlingar varav
två större kvalitetsanbud. Attendo vann båda vilket var glädjande -
ett nytt äldreboende samt förlängning av ett kontrakt inom omsorg för
personer med funktionsnedsättning.

Nettoomsättningen inom Bemanningsverksamheten ökade jämfört med samma
kvartal föregående år. Vår tidigare bedömning att både entreprenad
och bemanning kommer att fortsätta vara utmanande marknader står dock
fast.

I företagets kvalitetsbokslut för 2015 rapporteras framgångar inom
samtliga Attendos erbjudanden och dessutom redovisas de högsta
resultaten någonsin i vår interna kvalitetstermometer. Som pionjär
inom kvalitetsarbete publicerade Attendo sitt första kvalitetsbokslut
redan 2011. Det har hänt mycket i branschen sedan dess och det är
glädjande att se att kvalitet i dag är en viktig faktor i samband med
upphandlingar.

Efterfrågan i Sverige och Finland har varit stark inom egen regi. I
Finland fortgår arbetet med SOTE-reformen. I februari kom ett förslag
om att temporärt begränsa kommunernas möjligheter att ingå så kallade
kombinationskontrakt i de fall kontrakten antas kunna försvåra
reformen. Därefter har reformförslagen haft en tydlig inriktning för
att stödja ett ökat inslag av privata utförare. Attendo ser positivt
på SOTE-reformen framförallt ur perspektivet att privata och
offentliga utförare får mer lika villkor samt att det blir större
valfrihet för fler.

Det första kvartalet karakteriseras av en fortsatt god utveckling inom
egen regi. Vår marknadsposition är stark och vi bedömer att
förutsättningarna är goda för en fortsatt positiv utveckling."

Sammanfattning av första kvartalet 2016
· Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 2 472 Mkr (2 391).
Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 4 procent.
Justerat för valutaeffekter och avkonsolidering av dotterbolaget
Terveyden Tuottajat Oy (TT) ökade nettoomsättningen med 7 procent.

· Ÿ Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 5 procent till 197 Mkr
(187) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,0 procent (7,8).

· Ÿ Periodens resultat uppgick till 128 Mkr (57) vilket motsvarar
en vinstmarginal på 5 procent (2) och ett resultat per aktie efter
utspädning om 0,80 kr (0,36).

· Ÿ Operativt kassaflöde uppgick till 143 Mkr (57).

Inbjudan till telefonkonferens
Rapporten kommer att presenteras på en telefonkonferens den 12 maj
2016 kl 10.00. Vid konferensen deltar Attendos vd och koncernchef
Henrik Borelius samt ekonomi- och finansdirektör Tomas Björksiöö.
Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående
nummer senast 10 minuter före konferensen börjar:

SE: +46 8 566 426 62

FI: +358 9 817 104 91

UK: +44 203 008 98 19

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:

http://cloud.magneetto.com/wonderland/2016_0512_Attendo_Rapport_Q1/view

Rapport samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängliga
på:

www.attendo.com/investerare

Attendo AB
(publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Ingalill Östman, IR-chef Attendo
Telefon: +46 708 67 42 12
E-post: ingalill.ostman@attendo.com

Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com

Informationen ovan är sådan som Attendo ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

______________________________________________
Attendo - Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade
omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var
först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver
äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland
hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 19 000 medarbetare och är
lokalt förankrat med 510 verksamheter i mer än 200 kommuner i
Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/attendo/r/attendos-rapport-for-det-forsta-kvar...
http://mb.cision.com/Main/13398/2002818/514564.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.