Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Attendo: Attendos rapport för tredje kvartalet 2016: Ökad takt i etableringen av nya äldreboenden

Attendo redovisar fortsatt stabil tillväxt och marginalutveckling för
det tredje kvartalet 2016. Under kvartalet har takten i etableringen
av nya äldreboenden ökat för att möta den tilltagande platsbristen
inom äldreomsorgen i de nordiska länderna.

Kommentarer av Henrik Borelius, VD och koncernchef

Tredje kvartalet visade på en fortsatt stabil tillväxt och
marginalutveckling. Tillväxten drevs främst av nyöppnade äldreboenden
i egen regi och av förvärv. Attendo ökar takten i att etablera nya
boenden och antalet platser under uppförande ökade under kvartalet
från en redan hög nivå. Samtidigt som behovet av nya platser inom
äldreomsorgen är stort har en utredning tillsatt av den svenska
regeringen presenterat förslag som riskerar att minska incitamenten
för att etablera nya äldreboenden och att utveckla framtidens
omsorgslösningar.

Verksamheter inom Egen regi visade fortsatt god tillväxt, såväl
organisk som genom förvärv. Ökningen förklaras främst av nya
äldreboenden, av högre beläggning i de boenden som var under uppstart
samma kvartal föregående år samt av förvärv. Attendo fortsätter att
investera i nya egna boenden och under tredje kvartalet öppnades fem
enheter i Finland. I Sverige och Finland påbörjades byggnation av
totalt 14 enheter vilka kommer att tillföra 490 nya platser. Totalt
summerade antalet platser under uppförande till 1 716. Delvis är det
en effekt av förvärv men främst av att Attendo lyckas väl i att
identifiera behov och snabbt kunna omsätta detta till byggstarter.

Inom Entreprenad minskade nettoomsättningen något jämfört med tredje
kvartalet 2015 till följd av avslutade kontrakt. Under tredje
kvartalet i år vann Attendo nya kontrakt inom äldreomsorg med
beräknade årliga intäkter på 70 Mkr och förlorade kontrakt med årliga
intäkter på 100 Mkr. Den underliggande nettoomsättningen inom
Bemanningsverksamheten var något högre i kvartalet i relation till
motsvarande period 2015. Efterfrågan på läkarbemanningstjänster är
fortsatt god men tillgången på läkare att rekrytera är en begränsande
faktor. Marknaden för Entreprenad och Bemanning bedöms som utmanande
men stabil.

En utredning tillsatt av den svenska regeringen har nyligen lagt fram
förslag som skulle innebära att mångfalden begränsas inom skola, vård
och omsorg genom försämringar för privata utförare. Detta skulle
minska möjligheten för brukare att välja sin egen omsorg samt
försvåra för alla kommuner som anlitar privata utförare för att lösa
behoven av omsorgstjänster. Attendo bedömer inte att förslaget kommer
att kunna genomföras: det finns ingen majoritet i den svenska
riksdagen, förslaget strider sannolikt mot EU-rätten och kommunerna
runt om i landet efterfrågar tjänster från privata utförare inom
välfärdsområdet. Den svenska debatten står i kontrast till den finska
där den kommande reformen (SOTE) strävar efter att öka andelen
privata utförare inom vård och omsorg i syfte att öka kvalitet och
valfrihet.

Under tredje kvartalet har Attendos kvalitetsarbete särskilt fokuserat
på aktiviteter för att tillgodose äldres behov av rörelse och
utevistelse. Det återkommande motionsloppet "Attendolunken" hade
rekordmånga deltagare - över 2 100 äldre. I Finland har Attendo
arrangerat Sydämeni Tango. Denna konsertturné har blivit mycket
populär och totalt har omkring 3 000 pensionärer och deras närstående
deltagit. Attendo har också genomfört värderingsveckor för att öka
kvaliteten och engagemanget. Attendo lanserade även omsorgsbranschens
första aktiesparprogram under tredje kvartalet. Engagemang för
Attendos utveckling och ett brett delägande är viktiga delar av
Attendos kultur och framgång och det är positivt att mer än 500
medarbetare valde att spara i programmet.

Sammanfattningsvis visade Attendo en god finansiell utveckling under
kvartalet. Det höga antalet platser under uppförande visar att vi har
goda förutsättningar att kunna uppnå våra tillväxtmål kommande år.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2016

· Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 2 568 Mkr (2 455).
Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 4 procent.
Justerat för valutaeffekter och avkonsolidering av dotterbolag ökade
nettoomsättningen med 7 procent.

· Rörelseresultatet (EBITA) minskade med 1 procent till 340 Mkr
(345) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,2 procent (14,1).
Justerat för en realisationsvinst avseende försäljning av en
fastighet i tredje kvartalet 2015 på 15 Mkr, ökade rörelseresultatet
(EBITA) med 3 procent.

· Periodens resultat uppgick till 224 Mkr (182) vilket motsvarar en
vinstmarginal på 8,7 procent (7,4) och ett resultat per aktie efter
utspädning om 1,39 kr (1,14).

· Operativt kassaflöde uppgick till 101 Mkr (207).
Inbjudan till telefonkonferens
Rapporten kommer att presenteras på en telefonkonferens den 11
november 2016 kl 09.00. Vid konferensen deltar Attendos vd och
koncernchef Henrik Borelius samt ekonomi- och finansdirektör Tomas
Björksiöö. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående
nummer senast tio minuter före konferensen börjar:

SE: +46 8 566 426 64
FI: +358 9 817 104 93
UK: +44 20 30 08 98 08

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://wonderland.videosync.fi/2016-11-11-attendo-q3-report

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras
tillgängligt på:

www.attendo.com/investerare
Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Informationen ovan är sådan som Attendo AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2016
kl. 08.00 CEST.

________________________________________________
Attendo - Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade
omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var
först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver
äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland
hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 19 000 medarbetare och är
lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i
Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/attendo/r/attendos-rapport-for-tredje-kvartale...
http://mb.cision.com/Main/13398/2120591/588424.pdf
http://mb.cision.com/Public/13398/2120591/9d7d3668f6d0bd76.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.