Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Attendo: Kommuniké från Attendo AB (publ):s årsstämma

Tisdagen den 17 maj 2016 höll Attendo AB årsstämma under
ordförandeskap av Erik Lautmann. Stämman beslutade bland annat
följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och Attendokoncernen för verksamhetsåret 2015.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning
till aktieägarna med 0,54 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
utdelningen fastställdes torsdagen den 19 maj 2016. Utdelningen
beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen
den 24 maj 2016.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beslutade att utöka antalet styrelseledamöter till tio och
omvalde styrelseledamöterna Erik Lautmann, Mona Boström, Jan
Frykhammar, Ulf Lundahl, Anssi Soila, Christoffer Zilliacus och
Henrik Borelius (verkställande direktör och koncernchef). Christopher
Masek hade undanbett sig omval.

Årsstämman valde Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall och Anitra Steen
till nya styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde Erik Lautmann till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att ett styrelsearvode om totalt 3 100 000 kronor
skall utgå med 700 000 kronor till styrelseordföranden och med 300
000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är
anställda i bolaget. För utskottsarbete beslutades arvoden enligt
följande: 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75
000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 100 000 kronor
till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga
ledamöter i ersättningsutskottet, samt 150 000 kronor till
ordföranden i investeringsutskottet och 75 000 kronor till övriga
ledamöter i investeringsutskottet.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill
slutet av årsstämman 2017.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön
och annan ersättning till verkställande direktören och andra
medlemmar i ledningsgruppen i enlighet med det förslag som
presenterats i kallelsen.

Ny valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta
en reviderad instruktion för valberedningen.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till
årsstämman 2017, vid eller flera tillfällen, besluta om förvärv och
överlåtelse av högst 400 000 egna aktier i Attendo AB (publ) på eller
utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till
Attendos samtliga aktieägare, för att på ett kostnadseffektivt sätt
säkerställa bolagets åtaganden inom ramen för bolagets
aktiesparprogram. Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna
aktier får ske till deltagare i aktiesparprogrammet.

Ändring av bolagets bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet
med styrelsens förslag, innebärande att bolagsstämmor även ska kunna
hållas i Stockholms kommun.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma,
besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av
bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio
(10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid
tidpunkten för årsstämman 2016.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
årsstämman valdes följande styrelseledamöter till medlemmar av
bolagets utskott: revisionsutskottet Ulf Lundahl (ordförande), Erik
Lautmann och Christoffer Zilliacus, ersättningsutskottet Erik
Lautmann (ordförande), Jan Frykhammar och Tobias Lönnevall och
investeringsutskottet Christoffer Zilliacus (ordförande), Erik
Lautmann, Jan Frykhammar och Tobias Lönnevall.

Styrelsen

Attendo AB
(publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Ingalill Östman, IR-chef Attendo
Telefon: +46 708 67 42 12
E-post: ingalill.ostman@attendo.com

Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com

________________________________________________

Attendo - Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade
omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var
först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver
äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland
hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 19 000 medarbetare och är
lokalt förankrat med 510 verksamheter i mer än 200 kommuner i
Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/attendo/r/kommunike-fran-attendo-ab--publ-s-ar...
http://mb.cision.com/Main/13398/2010864/517018.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.