Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Attendo: Kommuniké från Attendos årsstämma

Torsdagen den 6 april 2017 höll Attendo AB årsstämma under
ordförandeskap av Erik Lautmann. Stämman beslutade bland annat
följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för
moderbolaget och Attendokoncernen för verksamhetsåret 2016.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning
till aktieägarna med 1,22 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
utdelningen fastställdes måndagen den 10 april 2017. Utdelningen
beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen
den 13 april 2017.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju
och omvalde styrelseledamöterna Ulf Lundahl, Mona Boström, Catarina
Fagerholm, Tobias Lönnevall, Anssi Soila, Anitra Steen och Henrik
Borelius (verkställande direktör och koncernchef).

Styrelseordföranden Erik Lautmann och styrelseledamoten Jan
Frykhammar, hade undanbett sig omval.

Årsstämman valde Ulf Lundahl till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode om totalt 2 425 000 kronor att
utgå med 800 000 kronor till styrelseordföranden och med 325 000
kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget samt för utskottsarbete enligt följande: 150 000 kronor till
ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga
ledamöter i revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i
ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet, samt 150 000 kronor till ordföranden i
investeringsutskottet och 75 000 kronor till övriga ledamöter i
investeringsutskottet.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill
slutet av årsstämman 2018.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön
och annan ersättning till verkställande direktören och andra
medlemmar i ledningsgruppen i enlighet med det förslag som
presenterats i kallelsen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma,
besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av
bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio
(10) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för
årsstämman 2017.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram, Attendo+ 2017

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram (Attendo+ 2017) riktat till vissa
nyckelmedarbetare. Incitamentsprogrammet utgörs av ett
aktiesparprogram och förutsätter att deltagaren förvärvar och
behåller Attendoaktier under en viss kvalifikationstid. För varje
förvärvad sparaktie har deltagaren rätt att, efter utgången av
kvalifikationsperioden och beroende på uppfyllelse av särskilda
prestationskrav, erhålla tilldelning av ytterligare Attendoaktier
vederlagsfritt.

Årsstämman beslutade vidare, för att möjliggöra överlåtelse av egna
aktier inom ramen för Attendo+ 2017, att bemyndiga styrelsen att
förvärva egna aktier genom handel på Nasdaq Stockholm samt beslutade
om överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet. På basis
av maximalt deltagande och maximalt uppfyllande av prestationskrav
med tillägg för nu gällande sociala avgifter kommer upp till 825 000
Attendoaktier att kunna överlåtas inom ramen för Attendo+ 2017.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till
årsstämman 2018, vid eller flera tillfällen, besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier i Attendo AB (publ) på eller utanför
Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till
Attendos samtliga aktieägare. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa
bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde
samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller
delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt för att säkra
sociala avgifter inom ramen för Attendo+ 2016 (SSP 2015).

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive
aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej
överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse
enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget
innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, dock med förbehåll för
aktier som innehas för överlåtelse av aktier inom ramen för Attendo+
2017 eller Attendo+ 2016 (SSP 2015).

Ny valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta
en ny instruktion för valberedningen.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag från aktieägare,
att välja Tomas Billing (Nordstjernan), Anssi Soila (Pertti
Karjalainen), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Adam
Nyström (Didner & Gerge Fonder) med Tomas Billing som ordförande,
till valberedning inför årsstämman 2018.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
årsstämman valdes följande styrelseledamöter till medlemmar av
bolagets utskott: revisionsutskottet Catarina Fagerholm (ordförande)
och Tobias Lönnevall, ersättningsutskottet Tobias Lönnevall
(ordförande) och Ulf Lundahl och investeringsutskottet Tobias
Lönnevall (ordförande), Ulf Lundahl och Anssi Soila.

Styrelsen

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com

Informationen ovan är sådan som Attendo AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl.
14.00 CET.

________________________________________________

Attendo - Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade
omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var
först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver
äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland
hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 20 000 medarbetare och
är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i
Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/attendo/r/kommunike-fran-attendos-arsstamma,c2...
http://mb.cision.com/Main/13398/2233443/654254.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.